PROF.DR. ERDOĞAN TEKİN    
Adı : ERDOĞAN
Soyadı : TEKİN
E-posta : tekin@eng.ankara.edu.tr
Tel : 2033393
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ:

Adı ve Soyadı: ERDOĞAN TEKİN

Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 11 OCAK 1961

Ünvanı: Prof. Dr.

Medeni Durumu: Evli, 2 çocuk babası

İş Adresi: Ank.Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü  06100, Tandoğan/ANKARA

İş Tel: 0 (312) 203 33 93

İş Fax: 0 (312) 215 04 87

E-mail: tekin@eng.ankara.edu.tr

Anabilim Dalı: Genel Jeoloji

Bilim Dalı: Sedimantoloji- Sedimanter petrografi

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 JEOLOJİ MÜH.

Ankara Üniversitesi

1984

Yüksek Lisans

 JEOLOJİ MÜH.

Ankara Universitesi

1987

Doktora

 JEOLOJİ MÜH.

Ankara Üniversitesi

1995

Doçent

 JEOLOJİ MÜH.

Ankara Üniversitesi

2002

Profesör

 JEOLOJİ MÜH.

Ankara Üniversitesi

2009

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışmanı  :

Söğüt (GD Bilecik) Yöresindeki Mesozoyik Yaşlı Tortul istifinin Stratigrafisi ve Sedimantolojik İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. E. Baki Varol

 

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :

Sivas Tersiyer Havzası (Ulaş KB’ sı) Sölestin Oluşumlarının Kökeni, Sedimantolojik ve Petrografik Özellikleri

Prof. Dr. E. Baki Varol

 

İlgilendiği Bilimsel Konular: Karbonat-Evaporitik Kayaçlar, Endüstriyel Hammaddeler, Elektron Mikroskobu (SEM), Güncel Kimyasal Çökeller ve Biyomineralizasyon

 

Akademik Görevleri:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş.Gör.

 Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

1985-1995

Dr. Araş. Gör.  

 Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

1995-2000

Yard. Doç. Dr.

 Mühendislik Fakültesi Ankara Üniversitesi

2000-2002

 Doç. Dr.

 Mühendislik Fakültesi Ankara Üniversitesi

2002-2009

 Prof. Dr.

 Mühendislik Fakültesi Ankara Üniversitesi

2009-

 

Bilimsel Araştırma Projelerinde Yaptığı Görevler :

1) Ankara civarı Jurassik istiflerinin stratigrafisi ve  sedimantolojisi, A.Ü. Araştırma Projesi, No: 86-05-01-06, Yardımcı Araştırıcı, 1987.

 

2) Gökova körfezi Sedir adası güncel Ooidlerin mühendislik ve sedimantolojik  özellikleri, Gazi Üniv. Araştırma Projesi, GÜ. 90-07/18, Yardımcı Araştırıcı, 1992.

 

3) Sivas-Ulaş sedimanter stronsuyum (sölestin) cevherleşmesinin sedimantolojisi ve petrografisi, A.Ü.Araştırma Projesi, No: 90-25-00-22, Proje yürütücüsü, 1995.

 

4) Tuzgölü havzası evaporitlerinin sedimantolojisi ve jeokimyası, A.Ü. Araştırma Projesi, No:97-05-01-02, Yardımcı Araştırıcı, 1997.

 

5) Sıcakçermik (Sivas) kaplıcası güncel traverten-pizoid oluşumlarının sedimantolojisi ve oluşumuna etki eden mikrobiyolojik faktörler, A.Ü. Araştırma Projesi, No:98-05-01-12, Proje Yöneticisi, 1999.

 

6) Kabalar Köyü civarı (Bolu-Göynük) Tersiyer yaşlı sedimanter istifin organik jeokimyası ve petrofiziksel özelliklerinin incelenmesi, A.Ü. Araştırma Projesi, No:98-05-01-08, Yardımcı Araştırıcı, 2000.

 

7) Oğlakçı ve Demirci Köyleri (KD Sivrihisar) Civarı Pliyosen yaşlı evaporitli (Jips, Anhidrit, Tenardit vs.) serilerin sedimantolojisi, A.Ü. Araştırma Projesi, No: 2002-07-45-012, Yardımcı Araştırıcı, 2005.

 

8) Demirciköyü civarı Pliyosen yaşlı evaporitli serilerin jeokimyası ve kökeni. TÜBİTAK YDABÇAĞ Projesi, No: YDABAG-102Y125, Proje Yürütücüsü, 2005.

 

9)  Doğu Akdeniz Bölgesi (İskenderun-Arsuz Çevresi) Miyosen (Messiniyen) Yaşlı Evaporitli Serilerin Sedimantolojik ve Jeokimyasal İncelemesi. TÜBİTAK YDABÇAĞ Projesi, No: ÇAYDAG-104 Y 366, Proje Yürütücüsü, 2007.

 

10) Malatya Havzası (Hekimhan Civarı ) Üst Kretase-Alt Paleosen Yaşlı Karbonat ve Evaporitli Serilerinin Sedimantolojik ve Jeokimyasal İncelenmesi. A.Ü. BAP Araştırma Projesi, No: 2007-074-50-57, Yardımcı Araştırıcı, (2011).

 

11) İskenderun-Hatay Neojen Havzası Pliyosen Yaşlı Serilerin Sedimantolojik İncelemesi ve Jeodinamik Gelişimi. TÜBİTAK ÇAYDAG Projesi, No: 108 Y 181, Proje Yürütücüsü, (2011).

 

12) Adana-Mut (İçel) Arasında Yüzeyleyen  Neojen Yaşlı Kayaçların Jeolojisi ve Paleocoğrafik Gelişimlerinin Kurulması.  MTA Proje No: 2009-30-14-01-7. Proje Danışmanı, (2012).

 

13) Cihanbeyli-Kulu (Konya Kuzeyi) Neojen Havzası Birimlerinin Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Havza Evrimi. TÜBİTAK ÇAYDAG Projesi, No: 113 Y 090, Proje Yürütücüsü, (2015).

 

14) Samandağ (Hatay, GD Türkiye) Deniz Sahillerinin Ağır Mineral Plaser Araştırmaları: Sedimantolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Çalışmalar. TÜBİTAK ÇAYDAG Projesi, No: 112 Y 146, Araştırmacı, (2015).

 

15) Batı Karadeniz Bölgesi (Düzce-Bolu-Karabük) Paleojen Evaporitlerinin  Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Havza Evrimi. TÜBİTAK ÇAYDAG Projesi, No: 116 Y 140, Proje Yürütücüsü, (2017- devam ediyor).

 

16)   Orta Anadolu Tersiyer Havzaları Endüstriyel Tuz Aramaları. MTA Proje No: 2018-32-13-20., Proje Danışmanı (2018).

 

17)  Eosen Yaşlı Akçapınar Formasyonunun (Karabük, Batı Karadeniz) Sedimantolojisi’. A.Ü. BAP Koor. Araştırma Projesi. No:18L0443011, Proje Yürütücüsü, (2018- devam ediyor).

 

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler :

   TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Türkiye Petrol Jeologları Derneği

  Sedimantoloji Çalışma Grubu

  

 İdari Görevleri:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Bölüm Başkan Yard.

 A.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl.

2007-11

Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Başk.  

 A.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl.

2010-13

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

 A.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl.

2010-16

 

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersleri:

Dönem

Dersin Adı

 

 

Güz

SEDİMANTOLOJİ VE STRATİGRAFİ İLKELERİ

 

MÜHENDİSLİKTE PROJELENDİRME-I

EVAPORİTLER

Bahar

SAHA JEOLOJİSİ 

 

SEDİMANTER KAYAÇLAR PETROGRAFİSİ

 

MÜHENDİSLİKTE PROJELENDİRME-II

 

 

YAYINLAR LİSTESİ:

 

A) Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

1) Üşenmez,Ş.,Varol,B.,Friedman,G.M. and Tekin,E. “Modern ooids of Cleopatra Beach, Gökova (South Aegean Sea) Turkey: Results from   petrography and scanning electron microscopy”, Carbonates and Evaporites, 8/1, 1-8 (1993).


 2) Tekin, E., Varol, B., Friedman, G. M., and Doğan, A.U.“Elemental   sülfür  formation related to celestite (SrSO4) reduction: An example of biomineralization of bacterial origin”, Carbonates and Evaporites, 14/1,32-40, (1999).

 

3) Tekin, E., Kayabalı, K., Ayyıldız, T. and İleri, Ö. "Evidence of Microbiologic activity in modern Travertines: Sıcakçermik Geothermal Field, Central Turkey”, Carbonates and Evaporites, 15/1, 18-27, (2000).

           

           4) Tekin, E., Varol, B. and G. M. Friedman.” A prelimenary study: Celestite-bearing Gypsum in  theTertiary Sivas Basin, Central-Eastern Turkey”, Carbonates and Evaporites, 16/1, 93-101, (2001).

 

5) Ayyıldız, T., Tekin, E., and Friedman, G.M. "Microtextural  properties of ooids in the Middle Jurassic - Lower Creataceous, Central Taurus Carbonate Platfrom, Antalya, Turkey", Carbonates and Evaporites, 16/1, 1-7, (2001).

 

6) Tekin, E., and Sarı, A. “Microtextural characteristics and origin of dolomites in the Tepearası Formation, SW of Beyşehir-Konya, Turkey”, Acta Geologica Sinica (English Edition) , 76/1, 100-109, (2002).

 

7) Tekin, E., Varol, B., Ayan, Z., and Satır, M. “ Epigenetic origin of celestite deposits in  the Tertiary  Sivas Basin: New mineralogical and geochemical evidence”, Neues Jahburch für Mineralogie – Monatschaffte, 2002/7, 289-318,  ( July 2002).

 

8) Tekin, E., Varol, B., Sayılı, İ.S. and Elerman, Y.. "Indications of intermediate compositions in the BaSO4 - SrSO4 solid solution series from the Bahçeciktepe celestine deposit, Sivas, East Central Anatolia, Turkey” The Canadian Mineralogist, 40/3, 895-908, ( June 2002).

 

9)      Ayyıldız, T., Tekin, E., and Satır M., “Water circulation near the
mix-water and microbiologic activity of Mesozoic dolomite sequence, an example from Central Taurus, Turkey”. Carbonates and Evaporites, 19/2, 107-117, (2004).

 

10)              Tekin, E., “Formation of elemental sulphur of bacterial origin in the lacustrine evaporites of the Polatlı-Sivrihisar Neogene Basin (Central Anatolia, Turkey)”. Carbonates and Evaporites, 21/1, 33-39, (2006).      

 

11)   Tekin, E., Ayyıldız, T., Gündoğan, İ., and Orti, F. “ Modern halolites (halite oolites) in the Tuz Gölü, Turkey”.  Sedimentary Geology, 195/3, 101-112     (2007).

 

12)              Tekin, E., Varol, B., and Ayyıldız, T. “A Rare Natural Gypsum Ooide       (Gypsolites) In An Evaporitic Playa Lake of Late Miocene (?) to Pliocene Age In Central Anatolia, Turkey”. Carbonates and Evaporites, 23/1, 50-59, (2008).

 

13)              Önal, M., Helvacı, C., Tekin, E., and Ayyıldız, T. “ Sedimentology and geochemistry of  the Middle Miocene playa lake evaporites in the Gürün Basin (S of Sivas), Central Anatolia, Turkey”.  Carbonates and Evaporites, 23/1, 11-20, (2008).

 

14) Tekin, E., Varol, B., and Ayyıldız, T. Sedimentology and paleoenvironmental evolution of Messinian evaporites in the İskenderun-Hatay basin complex, Southern Turkey. Sedimentary Geology, 229/4, 282-298, (2010).

 

15) Ayyıldız, T., Varol, B.,  Önal, M., Tekin, E.,  and Gündoğan, İ. “Cretaceous/Tertiary (K-T) boundary evaporites in the Malatya basin, eastern Turkey”. Carbonates and Evaporites, 30/4, 461-476, (2015).

16)  Büyükmeriç, Y., Tekin, E., Herece,  E., Sözeri, K., Akça, N., and Varol, B. "Early Pliocene molluscs from the easternmost Mediterraneanö region (SE Turkey): Biostratigraphic, ecostratigraphic, and palaeobiogeographic implications". Turkish Journal of Earth Sciences, 27/ 2, 127-151, (2018).

17)  Ergin, M., Karakaş, Z.S., Tekin, E.,  Eser, B., Sözeri, K., Çopuroğlu, İ., Koç, Ş., and  Şimşek,B. "Provenance discrimination among foreshore, backshore, and dune environments in the black sand beaches along the Samandağ/Hatay coasts, SE Turkey (E Mediterranean)". Arabian Journal of Geosciences, 11/ 6, doi:10.1007/s12517-018-3429-2; (2018).

 

B) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

     

  18) Ayyıldız, T., Tekin, E., Turan, C. and Türker, P. “Micro-textural properties of the calm-water ooids in the Middle Taurus Carbonate Platform, Antalya-Turkey”, 18 th IAS Regional European Meeting of Sedimentology, 52, Heidelberg-Germany, 1997.

 

19) Sarı, A., Tekin, E., Ayyıldız, T. and Sonel, N. “Petrography and trace element geochemistry of Tepearası dolomite formation (Dogger), Central Taurus Belt, Turkey,” 18 th IAS Regional European Meeting of Sedimentology, 299, Heidelberg-Germany, 1997.

 

20) Tekin, E., Dogan, A.U.,Varol,B., Turan, C. and Türker, P.”Micro-structure and possible micro-biologic effects of recent Sıcakçermik Travertines  of NW Sivas, Turkey”, International Geoenv’ 97 Symposium, 160, İstanbul, 1997.

 

21) Tekin, E. Stratigraphy, petrography and origin of celestite-bearing gypsiferous units in Tertiary Ulaş-Sivas basin, Turkey”, 4.th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 144, Isparta, 2001.        

 

22) Tekin, E., Varol, B. and Ayyıldız, T. “Petrographic properties of gypsum ooids (Gypsolites) in the Mio-Pliocene Playa Lake, Central Anatolia, Turkey”, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions-IESCA 2005, 114, İzmir, 2005.

 

  23) Ayyıldız, T. and Tekin, E. “Preliminary results about the transformation of gypsum to dolomite in a saline lake complex: Central Anatolia-Pliocene Sivrihisar Basin, Turkey”, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions-IESCA 2005, 13-14, İzmir, 2005.

 

   24) Tekin, E., Ayyıldız, T, and Gündoğan, İ. “Microtextural properties of halite oolites (Halolites) in the Tuz Lake (Tuz Gölü), Central Anatolia, Turkey“, Friedman Geoscience Conference 2005, Northeastern Science Foundation, 14-15, Tory-New York, 2005.

 

25) Tekin, E., “Occurrences of elemental sulphur related to sulphate reduction in playa environment (Polatlı-Sivrihisar Neogene basin, Central Anatolia, Turkey”. Friedman Geoscience Conference 2005, Northeastern Science Foundation, 15, Tory-New York, 2005.

 

26)  Ayyıldız, T., Varol, B.,  Önal, M., Tekin, E.,  and Gündoğan, İ. “ An example of (Cretaceous/Paleocene boundary) depositional environment  with transitional facies from Malatya basin (evaporites-carbonates-siliciclastics) in terms of petroleum exploration”.  17th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey (IPETGAS) 2009, p. 25, Ankara 2009.

 

27) Karakaş, Z., Varol, B., Tekin, E., and Ayyıldız, T., “ Mineralogical and Chemical Properties of Palygorskite Ocurrences in the Miocene to Pliocene Boundary (İskenderun Basin), South of Turkey”. XIV International Clay Conference- Italy, p. 184, 2009.

 

28) İslamoğlu, Y., Varol, B., Tekin, E., Akça, N., Hakyemez, A., Sözeri, K., and Herece,  E. “New paleontological data and integrated approach for the analysis of  Messinian – Zanclean deposits from the Eastern Mediterranean region (İskenderun - Hatay subbasins, SE Turkey)”. 13th International Congress Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy-Italy, p.49-52, 2009.

 

29) Ayyıldız, T., Varol, B., Önal, M., Tekin, E.,  and Gündoğan, İ. “From reef to pelagic and evaporate evolut,on of transgressive and regressive successions in the northwestern part of the Malatya Mesozoic basin, east Anatolia of Turkey”. 27th IAS Meeting of Sedimentology, Alghero-Italy, p.60, 2009.

 

  30) Sözeri, K., Varol, B., Tekin, E., Herece,  E., İslamoğlu, Y., and Akça, N., “Geochemical properties and heavy mineral assemblages of Pliocene aged terrigenous rocks in the Hatay-Samandag subbasin”. 7th International Symposium on Eastern Mediteranean Geology, Ç.Ü. Adana., p.135, 2010.

 

31) İslamoğlu, Y., Tekin, E., Varol, B., and Sözeri, K.,”Molluscan assemblages and ecostratigraphic-paleobiogeographical implications of the early Pliocene deposits  from the eastern-most Mediterranean region (Hatay Basin, SE Turkey).” RCMNS Interim Coloquium, Paratethys-Mediterranean Interactions: Environmental Crises During the Neogene, Bucharest-Romania, p. 62-64, 2012.

 

32)  Karakus, E., Tekin, E., and Ilgar, A. “Geochemical features of Messinian evaporates of the Adana Basin”. RCMNS 14th Congress, Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea. İstanbul-Turkey. p. 204, 2013.

 

33) Ergin,M., Karakas,Z.S., Tekin,E.,Sözeri,K., Eser,B., Simsek,B.“Use of sedimentology, geomorphology and hydrodynamics in heavy mineral exploration in beach sediments along the Samandağ coasts (Hatay, Turkey, E-Mediterranean)”. EGU General Assembly, Vienna, Austria,  27 April-2 May 2014, Geophysical Research Abstracts, p.1617, 2014. 

 

34) Varol, E.B., Tekin, E., Görmüş, M., Herece, İ.E., Sözeri, K., Gündoğan, İ., Us, M.S., İslamoğlu, Y., Akgün, F., Şen, Ş., Göksu,B.,              "Depositional  history of the Yeniceoba-Cihanbeyli Tertiary basin-fill  deposits." 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology. Muğla Sıtkı Koçman Üniv., Muğla-Turkey, p.148-149, 2014.

 

35) Baki Varol, Erdoğan Tekin, Erdal İ. Herece, İbrahim Gündoğan, Koray Sözeri, Yeşim Büyükmeriç, Funda Akgün, Şevket Şen, Muhittin Görmüş  and M. Sami Us. "Gypsum Conglomerate and its Environmental Implication : An Example of Cihanbeyli-Yeniceoba Tertiary Basin,Central Anatolian". 31st. IAS Meeting of Sedimentology. 22-25 June 2015, Krakow-Polonya, p.553, 2015.

 

36) Baki Varol, Erdoğan Tekin, Erdal İ. Herece, İbrahim Gündoğan, Koray Sözeri, Yeşim Büyükmeriç, Funda Akgün, Şevket Şen, Muhittin Görmüş and İbrahim Ҫemen. "Cihanbeyli-Yeniceoba Basin, Central Anatolia, Turkey: Its Sedimentary Environments, Basinal Architecture, and Structural Relationship with Tuzgölü and Haymana Basins". 31st. IAS Meeting of Sedimentology. 22-25 June 2015, Krakow-Polonya, p.552, 2015.

 

37) Koray Sözeri, Baki Varol, Erdoğan Tekin, Erdal İ. Herece, İbrahim Gündoğan, Yeşim Büyükmeriç, Funda Akgün, Şevket Şen, Muhittin Görmüş and Bilge Goksu. "Petrographic, Mineralogic And Geochemical Properties of Yeniceoba-Cihanbeyli Tertiary Basin-Fill  Deposits". 31st. IAS Meeting of Sedimentology. 22-25 June 2015, Krakow-Polonya, p.499, 2015.

 

38) Funda Akgün, Mine Sezgül Kayseri Özer, Erdoğan Tekin, Baki Varol, Erdal I. Herece, İbrahim Gündoğan, Koray Sözeri, Şevket Şen,Yeşim Büyükmeriç, Muhittin Görmüş and M. Sami Us. " The Pollen  of  Fupingopollenites wackersdorfensis and Margocolporites  vanwijhei  in the Cenozoic Deposits of Turkey"., 6th Workshop of the NECLIME, Varşova/Polonya, November 2015, p. 5-6.

 

39)  M. Sami Us and , Erdoğan Tekin. "Petrographic and Facies Properties of              the Evaporites in the Cihanbeyli-Yeniceoba Basin (Central Anatolia,Turkey)". EGU General Assembly 2016, 17-22 Nisan  2016 Viyana, Avustrurya, vol.18, p. 12558-2.

 

40) Muhittin Görmüş, Muhammed Sami Us, Sacit Özer, Erdoğan Tekin, Büşra Kabakcı, Serap Akpınar. " Revised Stratigraphy of The Nallıhan-Dudaş (Beypazarı) Area and Significance of the Campanian-Maastrichtian Reef Occurrences Based on the Foraminiferal and Rudist Data )". EGU General Assembly 2016, 17-22 Nisan  2016 Viyana, Avustrurya,vol.18, p. 6705.

 

 41)  Akgün, F., Kayseri-Özer, M.S., Tekin, E., Varol, B., Herece, E.İ.,Gündoğan,İ., Sözeri, K., and Şen, Ş. " Fupingopollenites Wackersdorfensis and Margocolporites Vanwijhei Finding in the Oligocene Deposits From Şereflikoçhisar  and Ulukişla Regions (Central Turkey)". ICENS 2016, 24-    28 May 2016, Sarajevo - Bosna; p.265. (poster)

 

42)  Akgün, F., Kayseri-Özer, M.S., Tekin, E., Varol, B., Herece, E.İ., Gündoğan, İ., Sözeri, K., Şen, Ş., Görmüş, M. and Büyükmeriç, Y."Palaeovegetation Of The Cihanbeyli-Yeniceoba Oligo-Miocene Basin (Central Turkey)". ICENS 2016, 24-28 May 2016, Sarajevo - Bosna; p.266.

 

43)  Akgün, F., Kayseri-Özer, M.S., Tekin, E., Varol, B., Herece, E.İ., Gündoğan, İ., Sözeri, K., Şen, Ş., Görmüş, M. and Büyükmeriç, Y. "Palaeovegetational Dynamic of the Cihanbeyli-Yeniceoba from The Cretaceous to Early Pliocene (Salt Lake, Turkey)". RCMNS workshop on the role of Anatolia in Mediterranean Neogene Palaeobiogeography. EGE University, Izmir, 16-18 September 2016 , p.29 (poster)

 

44)  Tekin, E., Us, M.S.,, Ayyıldız, T., Herece, E., Akgün, F., Gündoğan, İ., Karakaş, Z., Akıska, E., Kayseri Özer, M.S., Demiral, B., Varol, B. "An Example of a Tertiary Basin in a Transition from an Open to a Closed or Restricted Platform System: Karabük-Ovacık Basin developed over the Intra Pontid Suture Zone, Turkey". EGU General Assembly 2018, 8-13 Nisan  2018 Viyana, Avustrurya,vol.20, p. 2279-2.

 

45) Tekin, E., Gündoğan, İ., Ayyıldız, T., Akgün, F., Us, M.S., Herece, E., Karakaş, Z., Akıska, E., Kayseri Özer, M.S. , Varol, B."Sedimentological properties of the Western Pontides Middle Eocene evaporites (Kaynaşlı-Bakacak, west of Bolu, Turkey)".EGU General Assembly 2018, 8-13 Nisan  2018 Viyana, Avustrurya, vol.20, p. 2272-2.

 

46) Tekin, E., Ayyıldız, T., Herece, E., Akgün, F.,  Us, M.S., Gündoğan, İ., Karakaş, Z., Akıska, E., Kayseri Özer, M.S., Varol, B.."Tectono-sedimentary evolution Late Paleocene to Eocene aged sequences, Karabük basin, Western Pontides, Turkey". EGU General Assembly 2018, 8-13 Nisan  2018 Viyana, Avustrurya, vol.20, p. 4760-3.

 

C) Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

 

47) Varol,B. ve Tekin,E, “Pelajik oolitlerin Elektron mikroskop incelemesi: Bilecik formasyonundan bir örnek ( İçbatı Anadolu)”, Türkiye Petrol            Jeologları Derneği Bülteni. 1/3, 229-235, (1989).

 

48) Tekin, E., ve Varol, B, “Sivas (İç Anadolu) havzasındaki sölestin yataklarının petrografik incelemesi”. A.Suat Erk Jeoloji Simpozyumu Bildirileri Özel Baskısı, 319-327, (1993).)

 

49) Üşenmez,Ş., ve Tekin,E, “Güncel ooidlerin Elektron mikroskop incelemesi:  Türkiye ve Mısır sahillerinden birer örnek”, A.Suat Erk  Jeoloji Simpozyumu Bildirileri Özel Baskısı, 229-235, (1993).

 

  50) Üşenmez,Ş.,Varol,B., ve Tekin,E, “ Kıyılarımızda doğal bir oluşum: Kleopatra plaj kumları ( Gökova-Sedir adası)”, Bilim ve Teknik, 26/310 ,700-701, (1993).

 

51) Tekin,E., Ayan,Z., ve Varol,B, “ Sivas-Ulaş sölestin oluşumlarının (Tersiyer) mikrodokusal özellikleri ve sıvı kapanım çalışmaları”, Türkiye Jeoloji Bülteni, 37/1, 61-76, (1994).

 

  52) Ayyıldız,T.,Tekin,E.,Sonel,N., ve Bülbül,M, “Üzümdere formasyonu           kumtaşlarının (KB Akseki-Antalya) mikrodokusal özellikleri ve diyajenetik gelişimleri”, M.T.A. Dergisi, 117, 97-107, (1995).

 

53) Tekin, E., ve Varol, B, “Tersiyer yaşlı Sivas evaporit havzasındaki sölestine eşlikçi elementer kükürt oluşumu (Örnek yatak: Ulaş-Bahçeciktepe sölestin yatağı)”, Türkiye Jeoloji Bülteni, 38/2, 81-93, (1995).

 

54) Sarı , A., Tekin, E., Sonel, N., ve Bahtiyar, İ, ” Diagenetic evolution and reservoir characteristics of dolomites in the Tepearası formation (southeast of Beyşehir, Konya-Turkey)”, Geosound Dergisi; 30/2, 875-889, (1997).

 

  55) Tekin, E., Varol, B., Sayılı, İ.S., Turan, C. ve Türker, P, ”Dentritic Barytocelestite Travertine occurences at Bahçeciktepe Celestite Deposit, Ulaş-Sivas”, Proceedings of with International Participation 13 th National Electron Microscopy Congress, 755-761, (1997).

 

56) Tekin, E., ve Varol, B, “Sivas-Ulaş Tersiyer havzası sölestinlerinin     kökeni ve oluşum şekli”, S.Ü. 20. Yıl Jeoloji Simpozyumu Bildirileri Özel Baskısı., 451-464, (1997).

 

57) Tekin, E., Çiftci, D., ve Özgönül, R, “Körtuzla Sölestin yatağı (Ulaş Kuzeyi - Sivas) Sölestin oluşumlarının kökenine jeoistatistiksel açıdan bir ön yaklaşım”, T.C. 75. Yılında F.Ü. 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildirileri Özel baskısı, 510-520, (1998).

 

58) Tekin, E., ve Sarı, A, “Kabalar formasyonu (Göynük- Bolu) Bitümlu şeyllerindeki HC damlalarının morfolojileri”, Geosound Dergisi, 36/1, 107-119, (2000).

 

59) Tekin, E., ve Sarı, A, “Tuzgölündeki Bandlı (zebra) yapılı güncel Halit (NaCl) oluşumları”, S.Ü. Mühendislik Fak. Dergisi, 16/1, 41/47, (2001).  

 

60) Tekin, E, “Stratigraphy, Geochemistry and Depositional Environment of celestite-bearing gypsiferous formations, in Tertiary Ulaş- Sivas Basin, Turkey”, TÜBİTAK Turkish Journal of Earth Science, 10, 35-49, (2001).

 

61) Tekin, E, “ Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Bilecik Kireçtaşı formasyonu içerisindeki sert zemin oluşumlarının sedimantolojisi (GD Bilecik- Söğüt)”, G. Ü. Fen Bil. Enst. Dergisi, 14/3, 979-986, (2001).

 

62) Güngör, P. ve Tekin, E, Polatlı-Sivrihisar Neojen Havzası Üst Miyosen Evaporitlerinin Jeokimyasal ve Jeoistatistiksel İncelemesi (Demirci Köyü, KD Sivrihisar-İç Anadolu). Türkiye Jeoloji Bülteni, 50/2, 71-93, (2007).

 

D) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:


63) Varol,B, ve Tekin,E., “Söğüt ( GD Bilecik) civarı  Mesozoyik istifinin Üst Jura - Alt Kretase geçişindeki sedimanter fasiyes gelişimleri”, 40. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 74, Ankara, 1987.

 

64) Tekin,E, ve Varol,B., “Sivas ( İç Anadolu) havzasındaki sölestinyataklarının petrografik incelemesi”, A.Suat  Erk Jeoloji Simpozyumu, 76-77,Ankara, 1991.

 

65) Üşenmez,Ş, ve Tekin,E., “Güncel ooidlerin Elektron mikroskop incelemesi: Türkiye ve Mısır sahillerden birer örnek”, A.Suat Erk Jeoloji simpozyumu, 74-75, Ankara, 1991.


66) Tekin,E., Ayan,Z, ve Varol,B., “Sivas-Ulaş sölestin oluşumlarının (Tersiyer)mikrodokusal özellikleri ve sıvı kapanım çalışmaları”, 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 55, Ankara, 1994.

 

67) Ayyıldız,T., Tekin,E.,Sonel,N, ve Bülbül ,M., “Üzümdere formasyonu                      (KB Akseki-Antalya) kumtaşlarının diyajenetik gelişimleri ve hazne kaya özellikleri”, Çukurova Üniversitesi 15. Mühendislik Haftası  Simpozyumu, cilt-II, 541, Adana, 1994.

 

           68) Tekin, E., “Sivas-Ulaş Evaporit Havzasındaki Sölestine Eşlikçi Elementer Kükürt Oluşumu (Örnek Yatak:  Bahçeciktepe sölestin yatağı)”, 48. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 127, Ankara, 1995.

 

69) Tekin, E, ve Varol, B., “An example of  biomineralization of bacterial origin: Elementary sulfur (S) crystals formed by reduction of celestite (SrSO4)”, XII th National Congress on Electron Microscope, (With International Participation). Turkish Journal of Medical Sciences., Proceedings Abstract, 131, Antalya, 1995.

           

70) Sarı, A., Tekin, E., Sonel, N, ve Bahtiyar, İ., “Tepearası formasyonu dolomitlerinin (Üzümlü GB’sı) diyajenetik gelişimleri ve rezervuar  karakteri”, Ç. Ü. 20. Yıl Jeoloji Simpozyumu, 55-56, Adana, 1997.          

                     

71) Tekin, E., Varol, B, ve Özgönül, R., “Sivas - Ulaş Tersiyer Havzası sölestinlerinin mineralojisi, jeokimyası, kökeni ve oluşum şekli”, S.Ü. 20. Yıl Jeoloji Simpozyumu, 19-20, Konya, 1997.

 

72) Tekin, E., “Bilecik Kireçtaşı içerisindeki sert zemin (hard ground) oluşumlarının jeodinamik gelişimi (GD Bilecik - Söğüt civarı)” T.C. 75. Yılında F.Ü. 20. Yıl Sempozyumu,  68-69, Elazığ, 1998.

 

 73) Tekin, E., Çiftci, D, ve Özgönül, R., Körtuzla Sölestin yatağı (Ulaş Kuzeyi - Sivas) Sölestin oluşumlarının kökenine jeoistatistiksel açıdan bir ön yaklaşım”, T.C. 75. Yılında F.Ü. 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 109, Elazığ, 1998.

 

74) Sarı, A, ve Tekin, E., "The Petrographic and microtextural characteristics of Recent Zebra Structure Halite (NaCl) occurrences in the Tuzgölü, Turkey", 14 th National Electron Microscopy Congress (With International Participation), 34, Bursa, 1999.

 

75) Tekin, E., Ayyıldız, T., Turan, C, ve Öner, A., " Bakteriyal Kökenli Güncel Pizoyid oluşumları (Sıcakçermik-Sivas)", 14 th National Electron Microscopy Congress (With International Participation), 30. Bursa, 1999.

 

76) Tekin, E, ve Sarı, A., "Kabalar Formasyonu (Göynük-Bolu) Bitumlu Şeyllerinin Petrografik ve Mikrodokusal Özellikleri", S.D.Ü. Müh. Mim. Fak. Yerbilimleri Kongresi, 45, Isparta, 1999.

 

77) Tekin, E. “Lithofacies properties of sedimentary units Oligo-Miocene aged in the Sivas-Ulaş evaporitic basin”, 15 th National Electron Microscopy Congress (With International Participation), 41, Kuşadası, 2001.

 

78) Tekin, E., Öner, A., ve İleri, Ö. “ Dolomite facies developments in the Upper Jurassic - Lower Cretaceous aged Bilecik Limestone (SE Bilecik- Söğüt around)”, 15 th National Electron Microscopy Congress (With International Participation), 42, Kuşadası, 2001.

 

79) Tekin, E., ve Ayyıldız, T. “Stratigraphy, petrographic properties and formation types of sulphate series in the Ereğli (Konya)-Ulukışla (Niğde) Tertiary basin.”, 15 th National Electron Microscopy Congress (With International Participation), 43-44, Kuşadası, 2001.

 

80) Tekin, E., Varol, B., ve Ayyıldız, T. “Doğada Nadir Bir Oluşuma Türkiye’den Örnek: Erken Pliyosen Yaşlı Demirci Köyü (KD Sivrihisar) Evaporitleri İçerisindeki Jipsooid Oluşumları”., 16 th National Electron Microscopy Congress (With International Participation), 85, İzmir, 2003.

 

81) Varol, B.,Tekin, E.,  Aydoğdu, M. N.  ve Güngör, P. “Demirci Köyü (KD Sivrihisar) Erken Pliyosen Evaporitlerinin Fasiyes Analizi ve Mikrodokusal Özellikleri”., 16 th National Electron Microscopy Congress (With International Participation), 83, İzmir, 2003.

 

82) Tekin, E., ve Öner, A., “Ereğli Civarındaki (Konya Doğusu) Sölestin (SrSO4) Mineralleşmelerinin Mikrodokusal Özellikleri”., 16 th National Electron Microscopy Congress (With International Participation), 84, İzmir, 2003.

 

83) Varol, B., Tekin, E., Ayyıldız, T., ve Karakaş, Z., “Polatlı-Sivrihisar Neojen Baseni Gölsel Evaporitlerinin Sedimantolojisi”., 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 113-117, MTA-Ankara, 2005.


84) Önal, M., Tekin, E ve  Ayyıldız, T. “Neojen yaşlı Gürün havzası gölsel evaporitlerinin sedimantolojisi ve jeokimyasi”, 40. Yıl Jeoloji Simpozyumu, 218-219,Trabzon, 2005.


85) Güngör, P., ve Tekin, E .”Polatlı-Sivrihisar Neojen havzası Üst Miyosen evaporitlerinin jeokimyasal ve jeoistatistiksel incelemesi (Demirci  köyü, KD Sivrihisar - İç Anadolu)”. 40. Yıl Jeoloji Simpozyumu, 112-114,Trabzon,  2005.

 

86) Karakaş, Z., Varol, B., Ayyıldız, T. ve Tekin, E. “Sivrihisar Kuzey Doğusundaki (Sazak-Sazılar) Neojen yaşlı Göl Çökellerindeki Kil  Parajenezleri” 12. Ulusal Kil Simpozyumu, 136-138, Van, 2005.

 

87) Tekin, E., Ereğli – Ulukışla basenindeki sölestin (SrSO4) mineralleşmelerinin jeokimyasal özellikleri ve kökeni (İç Anadolu, Türkiye)”, 17 th National Electron Microscopy Congress (With International Participation), 136, TÜBİTAK-TÜSSİDE, Gebze, 2005.

 

           88) Tekin, E., Varol, B., Ayyıldız, T., ve Karakaş, Z., “Polatlı havzası  (İç Anadolu) kırıntılı Kuvaterner çökellerinde otijenik manganokalsit - Ca.Mn)CO3 – oluşumu”, 17 th Nationa Electron Microscopy Congress (With International Participation), 135, TÜBİTAK-TÜSSİDE, Gebze, 2005.                    

           

89) Tekin, E., Uyanık, E., Ayyıldız, T., ve Gündoğan, İ., “Tuz Gölünde Biyojenik ve Abiyojenik Süreçlerde Çökelen Özel Tip Mevsimsel Halit Oluşumları, Türkiye”. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 185-186, MTA-Ankara, 2006.

 

90) Güngör, P., ve Tekin, E   “Demirci Köyü (KD Sivrihisar) Civarı Evaporitlerinin Jeokimyası ve Kökeni”. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 173-174, MTA-Ankara, 2006. 

 

 91) Tekin, E., Varol, B., Ayyıldız, T., ve Kozlu, H., “İskenderun Havzası Mesiniyen (Üst Miyosen) Evaporitlerinin Sedimantolojisi”. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 191-192, MTA-Ankara, 2006.

 

92) Tekin, E.,  Kırtıl, M., Zeybek, B., ve Şimşek, B., “Polatlı-Sivrihisar Neojen Havzasındaki Gölsel Fasiyes Değişimleri ve Evaporitik Miyo-Pliyosen Gölünün Jeodinamik Evrimi”. S.Ü. 30.Yıl Fikret Kurtman  Jeoloji Simpozyumu”, 47-49, Konya, 2006.  

 

93) Tekin, E.,  Varol,B.,  ve  Ayyıldız, T., “ İskenderun Havzası Messiniyen (Üst Miyosen) Evaporitlerinin Petrografik-Mineralojik Özellikleri ve Diyajenetik Gelişimi”. 60. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı, 297-300, MTA-Ankara, 2007.

 

94) Tekin, E., ve Karataş, Ö., “Paşadağ Civarı (Tuz Gölü Kuzeyi, İç Anadolu) Tersiyer Evaporitlerinin Sedimantolojik İncelemesi”., 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 310-312, MTA-Ankara, 2008.

 

95)  Ayyıldız, T., Varol, B., Önal, M., Gündoğan, İ., ve Tekin, E.,  “ Malatya Havzası Kuzey Bölümünde  Üst Kretase (Meastrihtiyen) –Paleosen  Sınırında Evaporit Oluşumları, Doğu Anadolu, Türkiye”. 62. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı, 118-119, MTA-Ankara, 2009.

 

96) Varol, B., Tekin, E.,   Ayyıldız, T., ve İkram, M., “ Ön Ülke Havzasında Orta Miyosen Yaşlı Resifal Karbonatların Evrimi ve Oluşumlarında Eski Topoğrafyanın Etkisi (Osmaniye-İskenderun-Hatay), Güney Tütrkiye”. 62. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı, 320-321, MTA-Ankara, 2009.

 

97) Gökten,  E., Ayyıldız, T., Önal, M., Tekin, E.,  ve Varol, B. “ Malatya Baseninin (GD Türkiye) Neotektonik Özellikleri ve Evrimi”. ATAG 13. Çalıştayı, 22,  18 Mart Üniv.-Çanakkale, 2009.

 

98)   Karakuş, E., Tekin, E., ve Ilgar, A., “The Facies Features and depositional Environments of the Late Miocene Evaporites in the Adana Basin”.,                 63. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı, 97-99, MTA-Ankara, 2010.

 

99)  Herece, E., Varol, B., Tekin, E., Gündoğan. İ., Akgün, F., Sözeri, K., Şen, Ş., Us, M.S.,Görmüş, M., ve Büyükmeriç,Y.,"Cihanbeyli-Yeniceoba Tersiyer Havzasının Sedimantolojik Özellikleri ve Tektono-Stratigrafik Gelişimi (Tuzgölü, Turkey)". 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 572-573, MTA-Ankara, 2016.

 

100)   Akgün, F., Kayseri-Özer, M.S., Varol, B., Tekin, E., Herece, E., Gündoğan.  İ., Sözeri, K., Şen, Ş., Göksu, B., Görmüş, M., ve Büyükmeriç, Y., "Cihanbeyli-Yeniceoba Tersiyer Havzasının Paleortamsal Yorumlamaları (Tuzgölü, Turkey)". 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 562-563, MTA-Ankara, 2016.

            

101) Tekin, E., Varol, B., Gündoğan. İ., Herece, E., Akgün, F., Sözeri, K., Şen, Ş., ve Us, M.S.,"Şereflikoçhisar-Paşadağ Tersiyer Havzası (Tuz Gölü Doğu-Kuzeyi,  İç Anadolu) Evaporitlerinin Sedimantolojisi".69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 584-585, MTA-Ankara, 2016.

E-)   Diğer Yayınlar (Konferanslar) :

           

102) Tekin, E., Sivas - Ulaş Tersiyer Havzası Sölestin Oluşumlarının Kökeni, Jeokimyası, Sedimantolojik ve Petrografik Özellikleri. MTA 1996 Yılı Konferanslar Dizisi, 7, Ankara, 26 Kasım 1996. 

 

 

F-)   Aldığı Ödüller:

 

1)      TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın “Mineraloji-Petrografi” Ana Bilim Dalında  “2003 Yılı Altın Çekiç Araştırma Ödülü”.