ARŞ. GÖR. TUĞÇE ORAL MANAV    
Adı : TUĞÇE
Soyadı : ORAL MANAV
E-posta : tugce.oral@ankara.edu.tr
Tel : 0312 595 5000
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/tugce-oral-manav
Kişisel Akademik Bilgiler

MONOGRAFİ VE KİTAPLAR

ORAL, Tuğçe, Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları, Yetkin, Ankara, 2020 (Şebnem AKİPEK ile birlikte)

ORAL, Tuğçe, Sağlık Çalışanları İçin Tıp Hukuku El Kitabı, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2019

ORAL, Tuğçe, Tüzel Kişilerin Manevi Zararının Tazmini, Oniki Levha, İstanbul, 2018

ORAL, Tuğçe, Viyana Satım Antlaşması’nda Sözleşmenin Kurulması, Yetkin Kitabevi, Ankara, 2013 

 

MAKALELER

 1. Web of Science’da Taranan Makaleler
 •    ORAL, Tuğçe, “Exemption from Liability According to the Art. 79 of the Convention on International Sale of Goods (CISG)”, Juridical Tribune, December 2019, S. 9, C. 3, s. 644-658
 •     ORAL, Tuğçe, “Sport Sponsorship Contracts”, Juridical Tribune, December 2018, S. 8, C. 3, s. 111-124
 •     ORAL, Tuğçe, “The Know-How Provider’s Right to Claim Damages for Non-Pecuniary Loss in Light of the Legal Nature of Know-How”, Juridical Tribune, December 2017, S. 7, C. 2, s. 192-199

 1. Scopus Alan İndeksinde Taranan Makaleler
 •     ORAL, Tuğçe, “The Definition of Legal Relationship Between the Physician and Health Tourist in Civil Law Countries and Physicians’ Obligation to Inform Patient in the Framework of Healt Tourism Law”, Medicine and Law, 2017, S. 36, C. 3, s. 41-50
 1. ULAKBIM’de Taranan Makaleler
 • ORAL, Tuğçe, “Edinilmiş Mallara Eklenecek Değerler ve Bu Değerlerin Bedelinin Hesaplanma Anı Hususunda Bazı Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtay Dergisi, Temmuz 2020, C. 46, S. 3, s.737-792 
 • ORAL, Tuğçe, “Türk-İsviçre Hukukunda Yapı Alacaklısı İpoteğine İlişkin Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019, S. 68, C. 3, s. 666-706
 • ORAL, Tuğçe, “Niyet Mektubu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ekim 2016, S. 28, S. 145-172
 • ORAL, Tuğçe, "Türk Borçlar Kanunu’nun 71. Maddesi Çerçevesinde İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tehlike Sorumluluğu",Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Nisan 2014, S. 17, s. 267-302
 • ORAL, Tuğçe, "Veteriner Hekimin Sözleşme Dışı Sorumluluğu", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ocak 2014, S. 16, s. 319-336
 • ORAL, Tuğçe, "Tüketici Sözleşmelerinin Uygulama Alanı ve Ticari ve Adi Sözleşmelerden Ayrılması”, Prof. Dr. Erdal Onar'a Armağan, Ankara, 2013, C. 2, s. 1473-1504
 • ORAL, Tuğçe, “Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Kapsamında Malpraktis ile Hastalıktan Kaynaklanan Komplikasyon”, Ankara Barosu Erzurumluoğlu Armağanı, Ankara 2012, s. 595-616
 • ORAL, Tuğçe, “Hekimin Aydınlatma ve Hastanın Rızasını Alma Yükümü“, Ankara Barosu Dergisi, 2011, S. 2, s. 185-210  
 • ORAL, Tuğçe, “The Definition of Legal Relationship Between A Patient and Physician”, Ankara Bar Review, 2011, S. 1, s. 21-32 

 

ÇEVİRİLER

 1. Kitap Bölüm Çevirisi
 • SCHLECHTRIEM, Peter/SCHWENZER, Ingeborg, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi(Ed. Ingeborg Schwenzer, Pınar Çağlayan Aksoy), İstanbul, Mart 2015, s. 549-536

 

 1. Makale ve Yargı Kararı Çevirileri
 • ORAL, Tuğçe, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ECHR 069 (2014) Sayılı 11.03.2014 Tarihli Kararı (Howald Moore And Others v. Switzerland)”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Ocak 2015, S. 16, Y. 5, s. 9-14
 • ORAL, Tuğçe, “Arazi Rehin Haklarından Doğan Gayrimenkul Mükellefiyetleri ve Bunların Cebri İcra Yoluyla Paraya Çevrilmesi” (Prof. Dr. Heike Köster), Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Ekim 2013, S. 11, Y. 3, s. 79-86 

 

KONFERANS VE SEMİNERLER

 


8-10/01/2021           Konuşmacı, IV. Uluslararası Tıp Hukuku Sempozyumu

                              "Kemik İliği ve Kök Hücre Naklinin Donörün Bağıştan

                               Vazgeçmesi Bakımından incelenmesi"

26-27/12/2018          Konuşmacı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu – II (Türkçe)

                            “Kişilik Hakkının İhlalinden Kaynaklanan Manevi Tazminatın Hesaplanması”


02-06/09/2018     Konuşmacı, 24th World Congress on Medical Law and Bioethics (İngilizce)

                               “The Obligations and Rights of a Psychiatrist” 

22-26/11/2017       Davetli Konuşmacı, 1. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi (Türkçe)

                               “Hasta Güvenliğinin Hukuki Boyutu”

10-13/07/2017    Konuşmacı, 23rd World Congress on Medical Law and Bioethics (İngilizce)

                           “The Definition of Legal Relationship Between the Physician and Health Tourist in Civil Law Countries and Physicians’ Obligation to Inform Patient in the Framework of Healt Tourism Law”

11/05/2016         Davetli Konuşmacı, Juristenrunde, Avrupa Sorumluluk Hukuku Enstitüsü, Avusturya Bilimler Akademisi (İngilizce)

                               “Liability in the Framework of Health Tourism Law”

13-16/01/2016    Davetli Konuşmacı, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı

                  “Avrupa Konseyi Raporları Işığında Türkiye’de Avukatın Bağımsızlığı ve Savunma Dokunulmazlığı” (Türkçe)

04/2013                  Konuşmacı, World Medical Tourism Congress 2013

                             “Sağlık Turizmi Hukukunda Hekimin Hastayı Aydınlatma ve Rızasını Alma Yükümlülüğü” (İngilizce)

10-14/01/2012     Konuşmacı, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2012

                        “Spörrong ve Lönnroth vs. İsveç Davasının İncelenmesi” (Türkçe)

28-31/12/2011           Konuşmacı, Avusturya Adalet Bakanlığı Hakim Eğitimi

                                “Türk Aile Hukukunda Boşanma Süreci” (Almanca)