PROF.DR. TURGUT YİĞİT    
Adı : TURGUT
Soyadı : YİĞİT
E-posta : tyigit@ankara.edu.tr
Tel : 0312 3103280/1064
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler 


Öğrenim:


Lisans: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü 1985


Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Eskiçağ Tarihi) Anabilim Dalı 1989


Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Eskiçağ Tarihi) Anabilim Dalı 1994


 


Akademik Görevler:


Araştırma Görevlisi: Ankara Üniversitesi, DTCF, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı: 1987-1997


Yardımcı Doçent: Ankara Üniversitesi, DTCF, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı: 1997-2004


Doçent: Ankara Üniversitesi, DTCF, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı: 2004-2010


Profesör: Ankara Üniversitesi, DTCF, Tarih Bölümü,  Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı:  2010-


 


İdari Görevler:


Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı: 01.10.2010-


Tarih Bölümü Başkanı: 02.01.2016- 02.01.2019


 


Yayınlar:


 


"A Study of MUNUS(.MES)KAR.KID in the Hittite Cuneiform Texts," Orientalia Vol. 77/Fasc. 1 (2008), s.75-78.


"Urşu Kuşatması Metni'nin Yeniden Değerlendirilmesi," Anadolu/Anatolia 31 (2006), s. 43-55, (Baskı: 2008).


"A Note on the Administrative System of the Old Hittite Kingdom," Journal of Ancient Civilizations, 20(2005), s.31-35.


“Hititçe Çivi Yazılı Belgelere Göre Çoban,” Belleten 56/247 (2002), s.765-787 (baskı 2003).


"Eski Hitit Dönemine Ait Bir Ferman," Tarih Araştırmaları Dergisi 41(2007), s.1-8.


"Sequence of Internal Events During the Foundation Period of the Hittite Kingdom” Journal of Ancient Civilizations 19(2004), s.33-43


“Eski Anadolu Kentlerinden Luhuzatia/Lawazantiya’nın Tarihi ve Lokalizasyonu Üzerine,” Belleten 41/230 (1997), s. 1-14.


“A New Late Hittite Stone Workshop and Artifacts at Kuşçu-Boyacı”,(Ali Özcan ile birlikte)  Altorientalische Forschungen 41/1 (2014), s. 63-79.


“Hitit Krallığı'nın Kurulmasından Önce Hititlerin Hattuša'ya İlgisi” Ömer Çapar’a Armağan, Ankara 2012.


“World Heritage Sites in Turkey: Current Status and Problems of Conservation and Management”,(M. Somuncu ile birlikte)  Coğrafi Bilimler Dergisi, 8(1) (2010), s.1-26.


"Haštayar and Kadduši," VITA Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, İstanbul 2007, s. 797-801.


“Hurriler’e İlişkin Hititçe Çivi Yazılı Belgelerdeki İlk Kayıtlar,” Tarih Araştırmaları Dergisi  sayı: 38 (2005), s. 55-69.


“Hitit Çivi Yazısının İlk Ortaya Çıkışı” Tarih Araştırmaları Dergisi sayı: 37 (2005), s.79-86


“Hitit Krallığı’nın Kuruluş Dönemindeki İç Olayların Sırası,” Archivum Anatolicum 6/2(2004), s.143-154.


"Hitit Krallığı'nda Yönetim Sistemi Üzerine Bir Not," Tarih Araştırmaları Dergisi sayı:35 (2004), s.219-226.


“Hitit Krallığı’nda Veliahdın Belirlenmesi Üzerine,” Tarih Araştırmaları Dergisi sayı: 34 (2003), s.141-147.


"İlk Tunç Çağı’nın Son Evresinde Anadolu’nun Siyasal Görünümü,” Tarih Araştırmaları Dergisi  sayı: 33 (2003), s.167-182


“Hititçe Çivi Yazılı Metinlerde Dokumacılar,” Tarih İncelemeleri Dergisi 17/2 (2002), s.79-84.


“Boğazköy Arşivi Belgelerine Göre MUNUS(.MEŠ)KAR.KID Üzerine Bir İnceleme,” Tarih İncelemeleri Dergisi 17/1 (2002), s.73-81.


“Hititçe Çivi Yazılı Metinlerde Dericiler,” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 42/1-2 (2002), s.211-219.


“Çivi Yazılı Kanunlarda Kölelik,” Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 3/2 (1999), s.53-69.


“Tabal,” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 40/3-4 (2000), s.177-189


“M.Ö. II. Binyıl Anadolu Kentlerinden Šamuha’nın Tarihi ve Lokalizasyonu Üzerine,” Tarih Araştırmaları Dergisi sayı: 30 (1997), s.273-287.


“Hitit Kral Ailesi Üyelerinin Siyasal Etkinliği Üzerine,” Tarih Araştırmaları Dergisi  sayı: 29 (1997), s.233-245


“Tarih Öncesi ve Hitit Döneminde Isuwa Bölgesi,”  Tarih Araştırmaları Dergisi sayı: 28 (1995) ,s. 233-251.


“Eski Hitit Döneminde ve Sonrasında Bazı Anadolu Kentlerinde Yerleşimin Kesilmesi Üzerine,” Argos Gemicileri 7 (2002), s.41-44.


“Hitit Krallığı’nın Kuruluş Dönemi,” İdol 13 (2002), s. 13-17.


“Eski Anadolu’da Hapishane ve Ceza,” (Çev) Tarih Araştırmaları Dergisi sayı: 26 (1991), s.341-351.


“Kaniş Kraliçesi Efsanesi,” Rehberce sayı: 3 (1996), s. 35-36.


 Asur Ticaret Kolonileri ve Hitit Çağında Anadolu, Ankara 2000


"Hititler," Uygarlık Tarihi, Ankara 2007, s.109-137


"Lydialılar," Uygarlık Tarihi, Ankara 2007, s. 168-173.


"Ionialılar," Uygarlık Tarihi, Ankara 2007, s. 174-178.


Ömer Çapar’a Armağan, (Ed.)  Ankara 2012


“Šanahuitta ve Hitit Krallığı’nın Erken Dönemine İlişkin Bazı Gözlemler,” Ahmet Ünal’a Armağan, İstanbul 2016, s. 531-537.


“Orta Anadolu ve Çukurova Arasındaki Hitit Kaya Anıtlarının Coğrafi Konumlarının Hitit Siyasal ve Kültürel Tarihi Açısından Değerlendirilmesi,” Cahit Günbattı’ya Armağan, Ankara 2015, s. 289-304.


Hitit İmparatorluk Devri Kaya Anıtları, (Ali Özcan ve Kurtuluş Kıymet ile birlikte) Ankara 2016.


 

“Eski Mısır Uygarlığı,” İnsanlığın Serüveni , Ed. A. Taşağıl-A. Kar, İstanbul 2018, s. 55-72.

“Eski Anadolu Uygarlıkları,” İnsanlığın Serüveni , Ed. A. Taşağıl-A. Kar, İstanbul 2018, s. 73-102.

Eski Mısır Tarihi, Ankara 2019.


Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda Sunulmuş Bildiriler:


 


"Šanahuitta and Some Observations on the Early Period of the Hittite Kingdom," 6th International Congress of Hittitology, Roma 2005. (Studi Micenei ed Egeo-Anatolici vol. 50 Parte 2 (2008), s. 829-836.'da yayınlandı)


"Hitit Kralının Arinna'da (Arñna=Ksanthos) Bir Muhalifi," III. Uluslararası Likya Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri II.cilt, (Ed. K.Dörtlük ve diğ.), Antalya 2006, s.897-905.


"Eski Hitit Krallığı'nın Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye Politikası," XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara 2006.


"M.Ö. 2. Binyılda Denizli ve Çevresi," Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, I. cilt (Ed. A. Özçelik ve diğ.), Denizli 2007, s. 7-11.


"Hattuşa'da Hititlerin İlk İskanı," Türklerin ve Anadolu'nun Dünya Uygarlık Tarihindeki Yeri Uluslararası Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2008 Ankara.


"Hattuşa Milli Parkı ve Dünya Mirası Alanının Korunmasında Bugünkü Durum, Sorunlar ve Gelecek," (M.Somuncu ile birlikte) 7. Uluslararası Hititoloji Kongresi, 25-29 Ağustos 2008 Çorum.


"Hitit Krallığı ile Kuzey Suriye İlişkilerinde Halpa/Halap (Halep) Kenti'nin Yeri," Uluslar Arası Dördüncü Orta Doğu Semineri (İlkçağlardan İslamiyet'in Doğuşuna Kadar Orta Doğu)(Elazığ, 29-31 Mayıs 2009), Elazığ 2011, s.365-384.


"Problems Related to Conservation of Historical Assets of Turkey on UNESCO World Heritage List", (M.Somuncu ile birlikte) 14th International Conference of Historical Geographers, 23-27 August 2009, Kyoto, Japonya.


"Eski Hitit Dönemi’nde Hitit Krallığı’nın Yapısal Karakteri," XVI. Türk Tarih Kongresi, 20- 24 Eylül 2010, Ankara


"An Analysis of the Geographical Locations of Hittite Period Rock Monuments in Anatolia with regards to Hittite Political and Cultural History" The 15th International Conference of Historical Geographers, 6-10 Ağustos 2012, Prag.


“Kayseri’nin Kuzeyinde Geç Hitit İzleri”, (Ali Özcan ile birlikte) 9. Uluslararası Hititoloji Kongresi,  01-07 Eylül 2014, Çorum.


“On the Political and Cultural Meanings of Hittite Period Rock Monuments”, 13th Annual International Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern 29 June-02 July 2015, Atina.


“Siyasal Açıdan Önemli Rolleriyle İlk Hitit Kentleri,” I.Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015, Muğla.


"The Evaluation of the Geographical Location of Hattusa in terms of Being the Capital of Hittite Empire", International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, 11-14 April 2016, Paris.


 


Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Sunumlar


 


" İlk Hititçe Çivi Yazılı Metinlerden Bir Örnek: I. Hattuşili’nin Vasiyetnamesi", Hititçe'nin 100.Yılında Hititoloji Çalıştayı, 20 Aralık 2015, Ankara.


"Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Sitleri Dünya Mirası Alanı'nın Sürdürülebilir Turizm Bakımından Değerlendirilmesi," (M.Somuncu ile birlikte) TÜCAUM V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu 2008 (16-17 Ekim 2008), Ankara 2008, s.387-402.


"Hititler ve Tıp," IX.Ulusal Romatoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2008, Antalya.  


"Hattuşa:Hitit Başkenti," Türkiye'nin Dünya Miras Alanları Değerlendirme Çalıştayı, 18-20 Nisan 2008, İstanbul.                        


 "Hitit Krallığı'nın Kuruluşu," Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, 15-16 Nisan 2002, Ankara


"İlk Hititçe Çiviyazılı Belgeler," ODTÜ Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Sempozyumu, 4 Mayıs 1999, Ankara


"Erken Hitit Dönemi," 19. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali, Hitit Medeniyeti ve Çorum Sempozyumu, 22-23 Haziran 1999, Çorum


"Hitit Yasaları," Antik ve Modern Dönemde Yasalar ve Yasa Yapımı Paneli, 7 Nisan 2018, Ankara


 


 


Dersler:  


 Lisans:


TAR 121 Eski Anadolu Tarihi                                                             


TAR 251 Eski Mısır Tarihi ve Kültürü   


TAR 252 Hititçe Metin Okuma                                            


TAR 266 Eski Mezopotamya Tarihi ve Kültürü        


 


Yüksek Lisans:


Anadolu-Mezopotamya İlişkileri (MÖ II- I. Binyıl)  


Anadolu’nun Prehistorik Kültürleri                        


Eski Mezopotamya Kültürleri                                      


Eski Önasya Mitolojisi 


 


Doktora:


Kaynaklarla Eski Hitit Dönemi                                    


Kaynaklarla Hitit İmparatorluk Dönemi


Anadolu’nun Siyasal Yapısı (MÖ II-I. Binyıl)