DOÇ.DR. ÜLKÜ ÇETİNKAYA KARAKOYUN    
Adı : ÜLKÜ
Soyadı : ÇETİNKAYA KARAKOYUN
E-posta : cetinkayaulku@gmail.com
Tel : 0312 310 32 80-1291
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Yard. Doç. Dr. Ülkü ÇETİNKAYA

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü − +90(312) 310 32 80 / 1291 – cetinkayaulku@gmail.com

 

 

İlgi Alanları

Eski Türk Edebiyatı

Eğitim

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Türk Edebiyatı), Ankara, 2008.

Tez: "Aşk Mesnevilerinde Kadın:Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin Mesnevileri", (Danışman: Prof. Dr. İsmail Ünver)

 

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Türk Edebiyatı), Ankara, 2002.

Tez:  "Bir Şiir Mecmuası Üzerine İnceleme ve Değerlendirmeler",(Danışman: Prof. Dr. İsmail Ünver)

 

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara, 1998.

Tez:  Ahmed-i Rıdvan Divanı’nın Matlalar Dizini, (Danışman: Prof. Dr. İsmail Ünver)

Yabancı Dil

İngilizce, Farsça

Akademik Ünvanlar

Yardımcı Doçent

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara, 2010.

 

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara, 2001.

Yayınlar

Makaleler

Çetinkaya, Ülkü, “Divan Edebiyatında Kadına Genel Bakış”, Turkish Studies-International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- (Fahrettin Kırzıoğlu Armağanı), Volume 3/4 (Summer), Erzincan, 2008, s. 279-334. (http://www.turkishstudies.net).

Çetinkaya, Ülkü, “A Husrev ü Şirin by Azeri”, International Journal of Central Asian Studies, Volume 12, Seoul, 2008, pp. 84-102.

Çetinkaya, Ülkü, “Divan Şiirinde ‘Çok Başlu (Ziyâde-ser)’ Deyimi Üzerine”, Turkish Studies -İnternational Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- (Klâsik Türk Edebiyatı-Prof.Dr. Meserret Diriöz Armağanı), Volume 4/2 (Winter), Erzincan, 2009, s. 226-245. (http://www.turkishstudies.net).

Çetinkaya, Ülkü, “Divan Şiirinde Sosyal Hayattan Yansımalar: Necatî ve Hayretî’nin Arpa Kıtlığını Anlatan İki Manzumesi”, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, Ankara, 2009, s. 47-55.

Çetinkaya, Ülkü, “Osmanlı Dönemi Kadın Süs Malzemelerinin Divan Şiirine Yansımaları”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13 (Güz), Ankara, 2010, s. 61-89.

Çetinkaya, Ülkü, “Divan Şiirinde Aşk Kahramanı Kadınlar”, 21.Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar-Değişim ve Güçlenme, C.2, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir, 2010, s. 573-585.

Çetinkaya, Ülkü, “Mehmet Kaplan”, Türk Dili, Sayı: 700 (Özel Sayı), Ankara, 2010, s. 833-840.

Çetinkaya, Ülkü, “Bâkî’nin Bir Gazelinde Erguvan Renginin Büyüsü”, Türk Dili, Sayı: 701 (Mayıs), Ankara, 2010, s. 1079-1084.

Çetinkaya, Ülkü, “Divan Şiirinden Örneklerle Mübalağa Sanatının Mizahla İlişkisi”, Turkish Studies, Cilt: 6 Sayı: 2, 2011, s. 39-74.

Çetinkaya, Ülkü, “Şiir Dilinde Sözcük Seçimi: Âzerî’nin Husrev ü Şîrîn’inde Gömüt Örneği”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 19, 1 (2012), Ankara 2013, s. 23-32.

Çetinkaya, Ülkü, "Âzerî, İbrahim Çelebi (d.?/ö.1585)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com

Danışmanlıklar

Ahmet Zahid Demirciler, Babanzade M. İzzet, Def’ü’l-Mesâlib fî Edebi’ş-Şâir ve’l-Kâtib (Metin-İnceleme-Dizin), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013.


Verdiği Dersler

Lisansüstü

Metin Şerhi

XIII-XVI.Yüzyıl Nazmı

XVII-XIX. Yüzyıl Nesir

XVII-XIX. Yüzyıl Nazım

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları (Şuara Tezkireleri)

 

Lisans

Türk Edebiyatında Söz ve Anlam Sanatları

XIII-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Metinleri

XVI.-XVII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

XVI-XVII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Metinleri