PROF.DR. ÜLKER ÖKTEM    
Adı : ÜLKER
Soyadı : ÖKTEM
E-posta : uoktem@ankara.edu.tr, ulkeroktem3@hotmail.com
Tel : 310 32 80 / 1239
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 1977’de girdiği Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’ndan 1981’de mezun olan Ülker Öktem, 1982’de aynı anabilim dalında yüksek lisansa başlamış ve 1983’de burada Araştırma Görevlisi olmuş, 1985’de ‘Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Evrim Kavramı’ adlı yüksek lisans tezini başarıyla vererek, yüksek lisansını bitirmiştir.

1986’da, yine aynı anabilim dalında başladığı doktora öğrenimini, Mestcizâde’nin ‘Filozoflarla Kelâmcılar, Mu’tezile ile Eş’arîler ve Eş’arîlerle Mâturîdîler Arasındaki Anlaşmazlıklar’ (‘Hilâfiyyâtü’l-Hukemâ ma'a’l-Mütekellimîn ve Hilâfiyyâtü’l-Mu'tezile ma'a’l-Eşâ'ire ve Hilâfiyyâtü’l-Eşâ'ire ma'a’l-Mâturidiyye’) adlı eseri üzerine hazırladığı doktora tezini, 1993’de ‘Pekiyi’ dereceyle vererek, başarıyla tamamlamış ve ‘felsefe doktoru’ ünvanını almıştır.

1994 Kasım’ında yapılan ‘Doçentlik Yabancı Dil Sınavı’nı kazandıktan sonra, 1995 yılının Ocak ayında, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçentliğe atanan Öktem, Kasım 1999’da yapılan ‘Doçentlik Bilim Sınavı’nı kazanarak, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’nda Doçent ünvanını almıştır.  Ocak 2000’den itibaren Doçentlik  kadrosuna atanan Öktem, aynı tarihte Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de üstlenmiştir. 2011’de Profesör olan Öktem, halen Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak, Felsefe Bölümü’nde akademik ve idârî çalışmalarını sürdürmektedir. Arapça ve İngilizce bilen Öktem’in başlıca yayınları şunlardır:

 

I.     KİTAPLAR:

Öktem, Ülker, “Paul Janet’nin Metafizik ve Psikolojinin İlkeleri Kitabının “Bilim Felsefesine Giriş” Adlı Birinci Bölümündeki İlk Dört Kısmın Babanzâde Tarafından Yapılmış Çevirisi Üzerine Bir İnceleme”, Ankara, 1997, İmaj Yayınları.

------------------, “Paul Janet  Metafizik ve Psikolojinin İlkeleri Bilim Felsefesine Giriş İlk Dört Kısmın Çevirisi Üzerine Bir İnceleme”, Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, Ankara, 2010, Otorite Yayınları.

----------------, 18.Yüzyıl Osmanlı Düşünürü Mestcizâde, Filozoflarla Kelâmcılar Mu’tezile ile Eş’arîler ve Eş’arîlerle Mâturîdîler Arasındaki Anlaşmazlıklar, (Tahlil), Ankara, 2009, Lotus Yayınları.

---------------, 18.Yüzyıl Osmanlı Düşünürü Mestcizâde, Filozoflarla Kelâmcılar Mu’tezile ile Eş’arîler ve Eş’arîlerle Mâturîdîler Arasındaki Anlaşmazlıklar, (Tercüme), Ankara, 2009, Lotus Yayınları.

---------------------, Hilâfiyyât ve Felsefe, Ankara, 2010, Otorite Yayınları.

----------------, Epistemoloji (Bilgi Kuramı), Ankara, 2010, Otorite Yayınları.

----------------, Immanuel Kant, Ankara, 2010, Otorite Yayınları.

 

 

II.      MAKALELER ve BİLDİRİLER:

 

Öktem, Ülker, Mestcizade’s View of Philosophers and Philosophy, The Islamic Quarterly, Volume 52, Issue 1, p.7 -14, London, 2008.

----------------, Husserl’s Evidence Problem, The Indo-Pacific Journal of Phenomenology, Volume 9, Edition 1, p.1 -14, South Africa and Australia, 2009.

----------------, Paul Janet’nin Felsefeye Bakışı, Bibliotech, S.11, s.70 -72, Nisan/Mayıs 2010.

----------------, Darwin Kuramı’nın Tanzimat Dönemindeki Etkileri, Seminer (Özel Sayı), S.6, s.327 -335. İzmir Ege Üniversitesi Mtb. (Ayrıca, bu makalenin bir özeti, 11-13 Kasım 1987’de, İzmir’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenmiş olan uluslararası bir sempozyumda tebliğ olarak sunulmuştur.)

---------------, “Charles Darwin’in Evrim Kuramı’nın Tanzimat’taki Etkileri”, Araştırma XIV, s.241 -253, Ankara, 1992, A.Ü.Mtb.

---------------, “Darwin’in Evrim Kuramı ve Tanzimat’taki Etkileri”, Bilim ve Ütopya, S.166, s.50 -61, Nisan 2008.

---------------, “Effects of Charles Darwin’s Theory of Evolution in Tanzimat”, Kaygı, S.19, s.11-26, Güz 2012.

---------------, “Darwin Öncesi Evrim Kuramları, Darwin’in Farkı Neydi?”, Bilim ve Gelecek, S.75, s.30 -36, Mayıs 2010.

---------------,  “Olgu, Kuram, Darwin Öncesi Evrim Kuramları ve Darwin’in Evrim Kuramı”, Antropoloji, S.23, s.21-39, Ankara, 2010, A.Ü.Mtb.

---------------,  “Husserl’de Apaçıklık (Evidenz) Problemi”, A.Ü. DTCF Dergisi XXXV, s.207 -217, Ankara, 1991, A.Ü. Mtb.

--------------, “Fenomenoloji ve Edmund Husserl’de Apaçıklık (Evidenz) Problemi”, DTCF Dergisi, C.45, S.1, s.27 -55, Ankara, 2005, A.Ü.Mtb.

---------------, “John Cottingham, ‘Descartes, Altıncı Meditasyon: Dış Dünya, Doğa ve İnsan Tecrübesi’, (çev. Ülker Öktem), Araştırma XV, s.245 -261, Ankara, 1994, A.Ü. Mtb.

---------------, “Descartes, Kant, Bergson ve Husserl’de Sezgi”, A.Ü. DTCF Dergisi XL, S.1 -2, s.159 -189, Ankara, 2000, A.Ü.Mtb.

---------------, “Descartes’da Bilgi’nin Kesinliği Problemi”, A.Ü. İlâhiyât Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Necati Öner Armağanı, XL, s.310 -332, Ankara, 1999, A.Ü.Mtb.

---------------, “Descartes’ın Epistemolojisinde Tanrı’nın Yeri”, A.Ü. DTCF Dergisi XL, S.3 -4, s.29 -36, Ankara, 2000, A.Ü. Mtb.

---------------, “Mestcizâde’nin Hilâfiyyât’ı”, Erdem, C.9, S.25, s.347 -392, Ankara, 1996, TTK Mtb.

---------------, “Mestcizâde’nin Filozoflara ve Felsefeye Bakışı”, Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, s.569 -575, Ankara, 2005.

---------------, “Darü’l-fünûn’da Hilâfiyyât”, OTAM Dergisi, S.8, s.205 -219, Ankara, 1997, A.Ü.Mtb. (Ayrıca, bu makalenin bir özeti, 24 -27 Ekim 1996’da, İstanbul’da düzenlenmiş olan “Türkiye I. İslâm Düşüncesi Sempozyumu”nda tebliğ olarak sunulmuştur.)

---------------, “Darü’l-fünûn’da Felsefe”, OTAM Dergisi, S.10, s.159 -174, Ankara, 2000, A.Ü. Mtb.

--------------, “Osmanlı Medreselerinde Felsefe”, OTAM Dergisi, S.15, s.271 -288, Ankara, 2004, A.Ü.Mtb.

--------------, “Osmanlı Medreselerinde Hilâfiyyât”, XIV. Türk Tarih Kongresi, 9-13 Eylül 2002, Kongreye Sunulan Bildiriler, II.Cilt, II.Kısım, s.1153-1169, Ankara, 2005.

--------------, “Günlük Yaşam’da Felsefe”, Araştırma 17, s.81-92, Ankara, 2003-2, A.Ü.Mtb.

--------------, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlılarda Felsefe”, Milli Eğitim Dergisi, S.143, s.91 -97, Ankara, 1999, MEB Mtb.

--------------, “Cumhuriyet ve Felsefe”, Araştırma 16, s.39 -58, Ankara, 2003, A.Ü. Mtb.

--------------, “Kant Ahlâkı”, Araştırma 18, s.11 -21, Ankara, 2004 -1, A.Ü. Mtb.

--------------, “Kant Etiği”, II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Bildiriler Kitabı, s.488 -495,  Ankara, Eylül 2007.

--------------, “Kant Estetiği”, Uluslararası Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi Bildiriler Kitabı, s.199 -209, Ankara, 2008.

--------------,William, Lane Craig, “Evrene İlişkin Kelami Argüman ve Kant’ın Birinci Antinomisindeki Tezi”, (Türkçeye çev.Ülker Öktem),  flsf,  S.10, s.119-137, Isparta, Güz 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi Mtb.

--------------, Felsefede Edebiyatın Yeri ve Önemi, A.Ü. DTCF Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünce, 4 -6 Mayıs 2009 tarihleri arasında, Ankara’da düzenlenmiş olan Edebiyat ve Bilim I Uluslararası Sempozyumu’nda tebliğ olarak sunulmuştur. Kısa süre sonra, ‘Bildiriler’ kitabında yayınlanacaktır.

--------------, Felsefe ve Edebiyat, Littera, C.25, s.281 -290, Ankara, 2009, Sarıyıldız Ofset.

--------------, Felsefede Edebiyatın Rolü, Kaygı, S.14, s.97-109, Bursa, 2010, Uludağ Üniversitesi Mtb.

---------------, Felsefe ve Edebiyat İlişkisi, Ekev Akademi Dergisi, S.44, s.73-85, Erzurum, 2010, Erzurum Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi.

---------------, Felsefe-Edebiyat Etkileşimi: Felsefi Roman, A.Ü.DTCF Dergisi, C.50, S.1, s.1-17, Ankara, 2010, A.Ü. Mtb.

---------------, Christopher W. Gowans, ”Bilimlerde ve Ahlakta Nesnellik ve Gerçekçilik”, (Türkçeye çev.Ülker Öktem), Ankyra, 2010, 2(1), s.198-209.

--------------, “Levy Brühl’ün ‘Ahlâkın Bilim Olarak İncelenmesinde Yöntem’ Adlı Makalesi Üzerine Bir İnceleme”, Felsefe Dünyası, S.23, s.165 -178, 1996 Felsefe Kongresi Özel Sayısı, Ankara, 1997, Lazer Ofset Mtb. (Bu makalenin bir özeti, 7 -9 Kasım 1996’da, Denizli’de düzenlenmiş olan Felsefe Kongresi’nde tebliğ olarak sunulmuştur.)

--------------, “Orhan Sadettin’in ‘Felsefe Nedir?’ Adlı Makalesi Üzerine Bir İnceleme”, Felsefe Dünyası, S.24, s.32 -41, Ankara, 1997, Lazer Ofset Mtb.

--------------, “Mustafa Şekip Tunç’un ‘İslâm, Felsefe ve Bilimler’ Adlı Makalesi Üzerine Bir İnceleme”, Felsefe Dünyası, S.25, s.23 -38, Ankara, 1997, Lazer Ofset Mtb.

--------------, “John Locke ve George Berkeley’in Kesin Bilgi Anlayışı”, A.Ü. DTCF Dergisi, C.43, S.2, s.133 -149,  Ankara, 2003, A.Ü.Mtb.

--------------, “David Hume ve Immanuel Kant’ın Kesin Bilgi Anlayışı”, A.Ü. DTCF Dergisi, C.44, S.2, s.29 -55,Ankara, 2004, A.Ü.Mtb.

--------------, Hilâfiyyât, Mestcizâde ve Hilâfiyyât’ı, A.Ü. İlâhiyât Fakültesi Dergisi, C.48, S.2, s.21 -36, Ankara, 2007, A.Ü.Mtb.

--------------, “Mestcizade ve Hilafiyyat’ı”, Türk Tarih Kurumunca 20-24 Eylül 2010 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenmiş olan Uluslararası XVI. Türk Tarih Kongresi’nde sunulmuş olan bildiridir. Kısa süre sonra, ‘Bildiriler’ kitabında yayınlanacaktır.

 

III.   KİTAP TANITMALAR:

Öktem Ülker, “Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefesi Tarihi I (Başlangıçlarından Atomculara Kadar)” Belleten, LX, S.228, s.477 -484, Ankara, 1996, TTK Mtb.