DOÇ. DR. UFUK TÜRKER    
Adı : UFUK
Soyadı : TÜRKER
E-posta : uturker@agri.ankara.edu.tr, ufuktrkr@gmail.com
Tel : 5961610
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ufuk-turker
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Doç.Dr.Ufuk TÜRKER

Doğum Tarihi: 07 / 03 / 1966

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü

Ankara Üniversitesi

1988

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

1992

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Silsoe College

Cranfield University (England)

1998

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Yoncanın Kesilme Direncinin Belirlenmesi, Prof.Dr.Baha Galip TUNALIGİL

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : PRECISION  IRRIGATION USING A SELF TRAVELLING SPRINKLER,  Prof.Dr.Simon BLACKMORE

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları, Ankara  Üniversitesi

1990-1992

Dr.Arş.Gör.  

 Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları, Ankara  Üniversitesi

1998-2001

Yar.Doç.

 Ankara Üni. Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü

2001-2013

Doç.Dr.

 Ankara Üni. Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü

2013-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 1. Hassas tarım ve Türkiyede uygulanabilirliliği, Hande Erünlü, Ocak 2004.
 2. Hassas tarımda makine uygulamaları, Metin Elmas, Ocak 2004.
 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Mustafa Oğuz, Ocak 2005.
 4. OECD Standart Kod 2’ye Göre Farklı Lastik Basınçlarının Çeki Performans Testine Etkisi, Selçuk Olum, Mayıs 2007.
 5. Tarımda Çalışılabilir Gün Sayılarının Meteorolojik Parametrelerle İncelenmesi, Savaş Kuşçu,  Temmuz 2008.Yüksek lisans Tezi.
 6. Tarım Makinalarında Yapay Zeka uygulamaları, Soner Çiçek, Mayıs, 2008.
 7. Tarımsal üretimde kullanılan bilgisayarlı tahmin ve erken uyarı sistemleri, Selim Uysal,  Haziran 2009.
 8. Hassas Tarımın Bağcılıkta uygulanması, Elif Yazar, Mayıs 2008.
 9. Traktörle Çekilir Elektromanyetik (EM) Elektriksel İletkenlik Sensörü ile Bazı Toprak özelliklerinin Belirlenmesi, Uğur Yegül, Ağustos  2010, Yüksek Lisans Tezi.
 10. Değişik Elma Çeşitlerinde Verim Haritalama yoluyla verim ve bazı pomolojik özelliklerin toprağın elektriksel iletkenlik (EC) karakteristikleri ile olan ilişkisinin Belirlenmesi, Babak Talebpour, Ağustos  2010, Yüksek Lisans Tezi.
 11. Türkiye’de Hayvansal Üretime Bağlı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi, Burçin Diler, 2013, Yüksek Lisans Tezi

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1.      Hassas uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Üretim Ekonomisi ve Ülkemizdeki Bazı Tarımsal ürünlerin üretiminde kullanılabilme olanakları, Mehmet Metin Özgüven, Temmuz, 2009 (Tamamlandı).

2.      Türkiyedeki Tarım Traktörlerinin Enerji Verimliliği Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Sistem Geliştirilmesi, İbrahim Ergül, 2011-  (Devam etmekte)

3.      Şeker Pancarı Tarımında Değişken Oranlı Gübreleme Olanakları, Babak Talepbour, 2012-    (Devam etmekte)

Projelerde Yaptığı Görevler :

1)     Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (BAP),  91250017 Kod No’lu ‘Yoncada Sap Kesilme Direncinin Belirlenmesi adlı projede Yürütücü.

2)     Hassas Tarım Teknikleri Kullanılarak Hububat Ekim Alanlarında Verime Etki Eden Değişkenliklerin Belirlenmesi isimli TOGTAG-TARP-2415 nolu 1001 Tubitak Projesinde Yardımcı Araştırmacı (1999-2002).

3)     ‘A Feasibility Study for Variable Rate Irrigation in the Black Sea region: Economical and Environmental Benefits.’ Başlıklı  ULUSLARARASI Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC)-0020/2008-2009 projesinde partner olarak.

4)     ‘Çukurovada Sulu Mısır Tarımında Uydu ve Bilgi Teknolojileri Destekli Alana Özgü Değişken Oranlı Gübre Uygulaması ve İşletimi’ isimli TÜBİTAK-1001-TOVAG-105O243 nolu TÜBİTAK projesinde Yardımcı Araştırmacı (2006-2009)

5)     Buğdayda kısıtlı su koşullarında oksijen ve karbon izotop oranlarından (18O/16O ve 13C/12C) yaralanılarak bitki su kullanım (transpirasyon) etkinliğinin belirlenmesi. TUBİTAK-1001, 2010-2012. Proje Yer No: 2012-35 (Bütçe 60.000 TL). Yardımcı Araştırmacı. (Bütçe 24.000 Euro)

6)     Buğdayda su kullanım etkinliğinin izotopik teknikler kullanılarak belirlenmesi. IAEA -CRP Research Contract No: 14463, Yardımcı Araştırmacı (2010-2012 Halen devam etmekte olan proje).

7)     Toprakların Karbon Tutulumu ve Sürdürülebilirliği Üzerine Toprak İşleme Tekniklerinin Etkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı A02-P05 Projesi (2011-2013 Halen devam etmekte olan proje). Yardımcı Araştırmacı.

8)     Ülkemiz Tarım Makineleri için GPS Destekli Hassas Tarım Platformunun Geliştirilmesi isimli TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) Ar-ge destekleri kapsamındaki projede, danışman olarak (2011-2013).

9)     TUBİTAK destekli 113O226 nolu ve "Sensör Yardımıyla Şekerpancarında Verim Ve Şeker Kalitesine Etkili Azot Yansıma İndekslerinin Değişken Oranlı Gübre Makine Uygulamaları İçin Geliştirilmesi" projesi, 2013-2014. Proje Yürütücüsü.

 

 

İdari Görevler :

2007-2009 Bölüm başkan yardımcılığı

2009-2012 Bölüm başkan yardımcılığı

2012-         Bölüm başkan yardımcılığı (Halen devam etmekte)

2005-         Bölüm Erasmus koordinatörlüğü         

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 

TUBİTAK Tarım teknoloji platformu ve AB çerçeve programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Üyeliği.

Ödüller :

TARP-2415 nolu 1001 TUBİTAK projesi ile TUBİTAK ve EUROPEAN COMMISSION Research, Science & Society Directorates tarafından Ülkemizi Belçika da temsil etmeye hak kazanmıştır.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

 ZTM211 Tarım Makinaları (TB)

  2

  2

 ZTM209 Malzeme Bilgisi-(ZM-A)

  2

  -

 ZTM211 Tarım Makinaları (TYS)

  2

  2

820508  Tarım Mak.Deney Tek.

  2

  2

820544 Hassas tarım Teknolojisi

  3

  -

İlkbahar

 ZMI402 Mesleki İngilizce-TM

  2

  -

 ZTM 102 Teknik Resim (ST)

  1

  2

820508  Tarım Mak.Deney Tek.

  2

  2

820544 Hassas tarım Teknolojisi

  3

  -

2011-2012

Yaz

ZTM102 Teknik Resim

  1

  2

820544 Hassas tarım Teknolojisi

  3

  -

2012-2013

Güz

 ZTM211 Tarım Makinaları (TB)

  2

  2

 ZTM211 Tarım Makinaları (TYS)

  2

  2

ZTM209 Malzeme Bilgisi (ZM-A)

  2

  -

820508  Tarım Mak.Deney Tek.

  2

  2

820544 Hassas tarım Teknolojisi

  3

  -

İlkbahar

ZTM 106 Teknik Resim (TB)

  1

  2

ZTM 102 Teknik Resim (ZT)

  1

  2

ZTM 426 Hassas Tarım Tek.

  2

  -

 

 

820508  Tarım Mak.Deney Tek.

  2

  2

 

 

820544 Hassas tarım Teknolojisi

  3

  -

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. A.Beyaz, R.Öztürk, U.Türker. 2010. Assessment of Mechanical Damage on Apples with Image Analysis. Journal of Food, Agriculture and Environment. Vol.8(3-4): 476-480.

A2. U.Türker, T.Erdem, A.Tagarakis,S.Fountas,G.Mitev,B.Akdemir, T.A.Gemtos. 2011. A Feasibility Study of Variable Rate Irrigation in Black Sea Area: Water and Energy Saving from the Application. Journal of Information Technology in Agriculture (JITAg). 2011,Vol.4 (1):1-8.

A3. M.C.Eroğlu, H.Öğüt, U.Türker. 2011. Effects of Some Operational Parameters in Combine Harvester on Grain Loss and Comparision Between Sensor and Conventional Measurement Method. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research. Vol 28 (1): 497-504.

A4. U.Türker, A.K.Onurbas, K. Eliçin. 2011. Changing Status of Agricultural Mechanisation Level During GAP Process in the Southeastern Anatolia Region in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol.9 (2): 245-249.

A5.  U.Türker, B. Talepbour, U. Yegül. 2011. Determination of the Relationship Between Apparent Soil Electrical Conductivity with Pomological Properties and Yield in Different Apple Varieties.  ZEMDIRBYSTE = AGRICULTURE,  Vol. 98, No.3, Pages: 307-314.

A6.  U.Türker, M.A.Dayıoğlu, M.C.Eroğlu. 2012. A Research on Site Specific Irrigation in Irrigated Maize in Çukurova Region for Energy and Water Saving. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research. Vol. 28 (2): 821-826.

A7.  U.Türker, İ. Ergül, M.C. Eroğlu. 2012. Energy Efficiency Classification of Agricultural Tractors in Turkey Based on OECD Tests. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research. Vol. 28 (2): 917-924.

A8. A.K.Onurbas, U.Türker. 2012. Status and potential of biogas energy from animal wastes in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol.16: 1557-1561.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.  U.Türker. 1997. Real-time Wind Data Collection and Processing, Data acquisition Technical Conference and Proceedings. 3-4 December, pp-21-24 Sandown, Londra, England (İngiltere).

B2. U.Türker. 1999. A Precision Farming Approach to the Application of Water. 7 th. International Congress on Agricultural Mechanisation and Energy. pp 395-398. Turkey.

B3. U.Türker and Taşeri, L. 1999. Development of an Anemometer Control System for Automatic Control of Irrigation. 7 th. International Congress on Agricultural Mechanisation and Energy. pp 404-408. Turkey.

B4. U.Türker. 2007. Studying Small Scale Site Specific Variability in Winter Wheat Using Precision Farming Technologies. International 6th. European Conference on Precision Agriculture. Skiothos, June 3-6,2007. CD-ROM. Greece (Yunanistan).

B5. A.Karabulut, U.Türker, İ.Güçdemir, Ç.Arcak. 2008.  Geostatistical Investigation on Spatial Variability of Phosphorus and Wheat Yield in Semi-arid Central Anatolia. Proceedings of the 6th International Symposium Agro Environ. Antalya-Turkey. 6th International Symposium Agro Environment. Pages:558-566. Turkey.

B6. A.Beyaz, M.M.Özguven, R.Öztürk, A.Acar, U.Türker. 2009. Image Analyze Technique for Measurements of Apple and Peach Tree Canopy Volume.  EE&AE’2009 International Scientific conference. Proceedings of the Union of Scientists. 1-3 October, 2009. Rousse-Bulgaria (Bulgaristan).

 

B7. U.Türker, T.Erdem, A.Tagarakis, S.Fountas, G.Mitev, B.Akdemir, T.A.Gemtos. 2010. A Feasibility Study of Variable Rate Irrigation in Black Sea Area: Design Characteristics of A Boom Type Traveller Irrigator. ITAFFE’10. 3rd. International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry and Environment. Pages:178-185, June 14-18,2010. Samsun, Turkey.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. U.Türker, A.Yel and Gölbaşı. 2012. M. Soil Tillage Tools and Machinery. Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi (UTEM) yayınları, Ankara, Turkey.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. M.Ö.Ültanır, M.A.Dayıoğlu, U.Türker. 1994. Theoretical Analyses of An Underground Heat Exchanger With Three Temperatures and Its Application For Heating of Poultry Buildings. Journal of thermal sciences and technology. (ISI) No 17, pp 21-29.  ODTÜ-Ankara.

D2. U.Türker. 2001. Traktörlerde Görülen Yeni Gelişmeler ve Türkiye deki Mevcut Durum. Türk-koop Ekin Dergisi. Sayı:15, sayfa 42-45.

D3.  U.Türker. 2001. Hassas Tarım Tekniği ve Ülkemizde Uygulama Olanakları. Türk-koop Ekin Dergisi. Sayı:16, sayfa 100-106.

D4. U.Türker, İ.Güçdemir. 2004. Atatürk Orman Çiftliğinde Nadas-Tahıl Sisteminde Küçük Ölçekli Alansal Değişkenliğin Hassas Tarım Teknolojilerinden Yararlanarak Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi (Journal of Agricultural Sciences).(ISI) Vol:10, Sayı:3 (Temmuz sayısı). Sayfa: 305-312. ISSN:1300-7580.

D5. U.Türker. 2005. Determination of Spatial Weed Variability for Precision Spraying. Journal of Agricultural Sciences (Tarım Bilimleri Dergisi) (ISI). Vol:11, No:4, Sayfa:442-447. ISSN:1300-7580.

D6. M.M.Özgüven, U.Türker. 2010. Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Üretim Ekonomisi ve Ülkemizde Mısır Üretiminde Kullanılabilme Olanakları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. Vol:7, Sayı: 1 Yıl: 2010. ISSN:1302-7050, 1(1), sayfa 55-70.

D7. M.M.Özgüven, U.Türker. 2010. Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Üretim Ekonomisi ve Ülkemizde Pamuk Üretiminde Kullanılabilme Olanakları.  Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. ISSN:1304-7787, 1(1), Sayfa: 1-15. 2010.

D8. M.M.Özgüven, U.Türker. 2010. Application of Precision Farming in Turkey, Comparative Analysis of Wheat, Cotton and Corn production. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science). ISSN:1306-0007, Vol.6 (2):127-135.

D9. M.M.Özgüven, U.Türker, A.Beyaz. 2010. Türkiye’nin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu.  GOÜ(Gaziosmanpaşa) Ziraat Fakültesi Dergisi. Vol.28 (2):89-100.

D10. U.Yegül, U.Türker, B.Talepbour. 2011. Determination of Some Soil Parameters with Electromagnetic Induction Sensor. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science). ISSN:1306-0007, Vol.7 (1):19-25.

D11. A.Beyaz, R.Öztürk, A.Acar, U.Türker. 2011. Determination of Enzymatic Browning on Quinces (Cydonia oblongo) with Color Analysis.  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science). ISSN:1306-0007, Vol.7 (4):411-414.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. M.Ö.Ültanır, M.A.Dayıoğlu, U.Türker. 1993. Tavuk Kümeslerinde Kullanılan Ters Akışlı Isı Eşanjörünün Simulasyonu, 5.Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi. pp.557-566. Ekim 1993. Kuşadası, Türkiye.

E2. M.A.Dayıoğlu, U.Türker, H.Silleli. 1998. Örnek Bir İşletmede Pastörize Sütün Soğutulmasında Kullanılan Soğutma Sisteminin Ekserji Açısından İrdelenmesi. 5.Ulusal soğutma ve iklimlendirme Tekniği Kongresi. pp 138-147. Nisan 1998. Adana, Türkiye.

E3.  U.Türker, U, M.A.Dayıoğlu. 1998. Adım motorlarının Bilgisayarla Kontrol Edilmesi. 18.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi. Sayfa 16, Eylül 1998. Tekirdağ (CD ROM’da), Türkiye.

E4. U.Türker, M.A.Dayıoğlu, H.Silleli. 1998. Psikrometrik Olarak Bağıl Nemin Ölçülmesi. 18.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi. Sayfa 17, Eylül 1998. Tekirdağ (CD ROM’da), Türkiye.

E5. M.A.Dayıoğlu, H.Silleli, U.Türker. 1998. Yaprak Alanın Optik Sensörle Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma. 18.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi. Sayfa 92. Eylül 1998. Tekirdağ (CD ROM’da), Türkiye.

E6. İ.Güçdemir, U.Türker, İ.Gedikoğlu, Ç.Arcak, K.Karuç. 2001. Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesinde Hassas Tarım Teknolojilerinin Uygulanması. Toprak su kaynakları sempozyumu. Sayfa 249-256.Mayıs 2001. Kırklareli, Türkiye.

E7. A. Saral, M.Vatandaş, M.Güner, U.Türker, T.Yenice, C.Koç. 2003. Ziraat Mühendisliği Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 21.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Sayfa 99-106, Eylül 2003. Konya, Türkiye.

E8. U. Türker, İ.Güçdemir, A.Karabulut.  2003. Alansal Değişkenliğin Hassas Tarım Teknolojilerinden Yararlanarak Belirlenmesi Üzerine bir Araştırma. 21.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Sayfa 326-334, Eylül 2003. Konya, Türkiye.

E9. A. Saral, M.Vatandaş, M.Güner, U.Türker. 2004. Ziraat Mühendisliğinde Yeni bir Ufuk: Biyosistem Mühendisliği. Tarımsal Mekanizasyon 22.Ulusal Kongresi. Sayfa: 37-43, Eylül 2004. Aydın, Türkiye.

E10. A. Saral, M.Vatandaş, M.Güner, U.Türker. 2004. Dünyada Uygulanan Biyosistem Mühendisliği Müfredat Programlarının İncelenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 22.Ulusal Kongresi. Sayfa:44-58. Eylül 2004. Aydın, Türkiye.

E11. İ.Güçdemir, U.Türker, A.Karabulut, Ç.Arcak. 2004. Gübreleme Teknolojilerindeki Yenilikler ve Bunun Tarımsal Üretime Etkileri Üzerine bir Çalışma. Türkiye 3.Ulusal gübre kongresi, Tarımsal-Sanayi-Çevre, Sayfa:1005-1014. 13 Ekim 2004, Tokat, Türkiye.

E12. M.Vatandaş, M.Güner, U.Türker. 2005. Hassas Tarım Teknolojileri. Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi. Sayfa:347-365. Ocak 2005. Ankara, Türkiye.

E13.  U.Türker, Y.Vurarak. 2007. Pamukta Verim ve Toprak Parametrelerine Yönelik Mekansal Değişkenliğin Pratik bir İncelemesi. Tarımsal Mekanizasyon 24.Kongresi, Sayfa 166-171. 5-6 Eylül. Kahramanmaraş, Türkiye.

E14. U.Türker. 2008. Teknoloji, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Hassas Tarım, Üretim ve Süreç Otomasyonu. Gıda ve Tarım’da Bilişim ve Finans Konferansı Çalıştayı, 5-6 Kasım 2008, Adana, Türkiye.

E15. U.Türker. 2009. Tarımda Uzaktan Eğitim Sistemleri için İletişim Teknolojisinin Kullanımı. Tarımsal Mekanizasyon 25.Ulusal kongresi, Bildiri Kitabı, Sayfa: 307-310. 01-03 Ekim, 2009, Isparta, Türkiye.

E16. A.Beyaz, B.Eminoğlu, R.Öztürk, A.Acar, U.Türker. 2010. Tarım İşçileri El Antropometrisinin Görüntü Analizi Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi. 16.Ulusal Ergonomi Kongresi pp 1-11, Aralık 2010. Çorum, Türkiye.

E17. U.Yegül, U.Türker. 2011. Tarımda Kullanılan Sensör Teknolojilerinin Geleceği. Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi. Sayfa:161-165, 20-21 Ekim 2011, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 

 

F. Diğer yayınlar :

F1. U.Türker, S.Blackmore. 1997. Development of A Robotic Sprinkler Head for Precision Irrigation. I.European Precision Agriculture Congress and open day, Exhibition no.10. England. (Doktoradan yapılan yayın).

F2.  U. Türker, S. Blackmore, K. Weatherhead. 1998. Development of A Robotic

Sprinkler Head for Precision Irrigation. XIII th.International Congress on Agricultural  

Engineering. Rabat, Fas. (Doktoradan yapılan yayın).

F3. U.Türker. 1999. A Mechatronic Approach to Develop A Robotic Sprinkler Head for Precision Irrigation. 7 th. International Congress on Agricultural Mechanisation and Energy, pp 398-404. Adana (Doktoradan yapılan yayın).

F4. İ.Güçdemir, U.Türker, A.Karabulut, Ç.Arcak, K.Karuç, İ.Gedikoğlu. 2004. Hassas Tarım Tekniklerinin Ankara Yöresi Hububat Ekim Alanlarında Kullanma İmkanlarının Araştırılması. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, APK dairesi başkanlığı, toprak ve su kaynakları araştırma şube müdürlüğü yayın no:124, sayfa:145-181.Ankara.

F5. U.Türker, A. Karabulut. 2004. Bilinçli Türk Çiftçisi ve Hassas Tarımla Tanışma. CİNETARIM. Temmuz sayısı, sayfa 12-14. ISSN:1302-3497.

F6. İ.Güçdemir, U.Türker. 2006. Hassas Tarım Teknikleri kullanılarak Hububat Ekim Alanlarında Verime Etki Eden Değişkenliklerin Belirlenmesi. Tubitak, Bilim ve Yenilik Projeleri Paylaşım Konferansı. Oturum 1.

F7. U.Türker. 2007. Hassas Tarımda Nereden Çıktı? Agroskop. Tarım Gıda ve Hayvancılık Dergisi. Ekim-Kasım Yıl:1, Sayı 1. sayfa 14-17.

F8.  U.Türker. 2007. Tarımda Yeni Teknolojiler, Hassas Tarım ve Gelecek. Bursa Ticaret Odası ve Sanayi, Ekonomi Dergisi. Sayı 234. Ağustos 2007. Sayfa 36-38.

F9. U.Türker. 2007. Hassas Tarımın Analizi. Populer Bilim Dergisi. Yıl 15, Sayı 166. Sayfa 42-47. Ankara.

F10. U.Türker. 2007. Tarımsal Mekanizasyonun Üretkenliği ve Verimi Arttırıcı Faydaları Konulu Konferans, 13 Mart, 2007. Denizbank Organizasyonu, Aksaray.

F11. U.Türker. 2007. Tarımda Hassas Tarım Teknolojileri. Uluslararası Agro Eurasia, Uluslararası Seminer Programı. 8-12 Ağustos 2007. İstanbul.

F12. A.O.Avcıoğlu., U.Türker, Z.Atasoy, D.Koçtürk. 2011. TARIMSAL KÖKENLİ YENİLENEBİLİR ENERJİLER, BİYOYAKITLAR (Bölüm yazarlığı, 3.Bölüm: Biyodizel Teknolojisi). Nobel Yayınevi, Yayın No:72, ISBN: 978-605-5426-71-2. I.Basım Mayıs, 2011.

F13. U.Yegül., U.Türker. 2012. Tarımda kullanılan sensör teknolojilerinin geleceği. Otomasyon Dergisi. Vol.4, sayı: 238, sayfa:240-246, İstanbul.