PROF.DR. ERDOĞAN UYGUR    
Adı : ERDOĞAN
Soyadı : UYGUR
E-posta : uygur@humanity.ankara.edu.tr, erdoganuygur@yahoo.com
Tel : (0312) 3103280/1667
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.  Ankara Üniversitesi’nde Fransızca okutmanı olarak görev yapmaya başladı. 1993’te Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı’nda  “Néologisme en Turc et en Français” başlıklı teziyle yüksek lisansını; 2002’de Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı’nda “Cafer Cabbarlı’nın Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Araştırma” adlı teziyle de doktorasını tamamladı. 2004-2005 öğretim yılında Hükümetler arası kültür anlaşmaları çerçevesinde bir yıl Tunus’ta “Universite de 7 Novembre”da görev yaptı. 2006’dan itibaren Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde ders vermeye başladı. 2008’de doçent unvanını aldı. 30 Mayıs 2011 tarihinde bu bölüme öğretim üyesi olarak ataması yapıldı. YÖK araştırma bursuyla 1 Temmuz-30 Eylül 2013 tarihleri arasında “Université Sorbonne Nouvelle, Paris III" bünyesinde araştırmalar yapmak üzere Fransa’da bulundu. 18 Şubat 2014’te profesör kadrosuna atandı. Çalışmaları 20. yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı, Fransız seyyahlar ve seyahatnameler üzerine yoğunlaşmıştır. 

ARAŞTIRMA ALANLARI: Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı, Azerbaycan Matbuatı, Fransız Seyyahlar ve Seyahatnameler, Edebî Akımlar.

E-posta1: uygur@humanity.ankara.edu.tr
E-posta2: erdoganuygur@yahoo.com

Cep Tel: 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans

Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatlarına Giriş

Sovyet Dönemi Türk Edebiyatlarında Edebi Akımlar

Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı

Yüksek Lisans

Çağdaş Azerbaycan Türk Edebiyatı I-II

Doktora

Sovyet Dönemi Türk Edebiyatları

Çağdaş Azerbaycan Edebiyatında Akımlar

Azerbaycan Matbuatı

DİĞER GÖREVLER

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Editörlüğü (2012-2015)

TDK Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Editörlüğü (2018-)

TDK Bilim Kurulu Üyeliği (2018-)

Ege Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2018-)

YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. “Molière ve Ahundof Tiyatrosunda ‘Cimri’ Karakterleri Harpagon ve Hacı Kara”, Türkoloji Dergisi, XVI. cilt, 2. sayı, s. 145-164, Ankara, 2003.

A2. “Jean Potocki ve Kafkasya Seyahatnamesi: Voyage au Caucase et en Chine”. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi-Journal of Modern Turkish Studies, cilt 3, sayı 2, s. 29-37, Haziran-2006.

A3. “Molla Nasreddin Dergisinde ‘Felyeton’lar”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi-Journal of Modern Turkish Studies, cilt 3, sayı 3, s. 7-21, Eylül- 2006.

A4. “Füyûzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi-Journal of Modern Turkish Studies, cilt 4, sayı 4 , s. 53-64, Ocak 2008. (Bu makalenin “Molla Nasreddin ve Füyûzat Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları” başlığıyla  bildiri olarak sunulduğu sempozyum: Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2007, 27-30 Kasım, Ankara, 2007 (Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü).

A5. “Bahtiyar Vahabzade”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi-Journal of Modern Turkish Studies, cilt 6, sayı 1 , s. 153-157, Mart 2009.

A6. “Azerbaycan Matbuatında Füyûzât Dergisi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi-Journal of Modern Turkish Studies, cilt 7, sayı 2, s. 150-176, Haziran 2010.

A7. “Jean Potocki ve Türkiye Seyahatnamesi”, Littera “Edebiyat ve Bilim Özel Sayısı (Numéro spécial: ”Lettres et Sciences”), cilt 29, Ürün Yayınları, s. 263-272, Ankara, 2012.

A8. “Fransız Seyyahların Gözüyle Kafkasya”, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, Cilt/Volume: 57, Sayı: 2, ss. 854-884, Aralık/December 2017,  DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001542. 

A9. “Neriman Nerimanov’un Bahadır Ve Sona Eserinde Türk-Ermeni Kültür Çatışması” Social Sciences Studies Journal, Volume 3, Issue 12, (ss. 2261-2268), December 2017, Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.302.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

B1. “Molla Nesreddin Dergisinin Dil Anlayışı”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül, Ankara, 2004 (Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Başkanlığı). V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II 20-26 Eylül, TDK, s. 3063-3074, Ankara, 2004.

B2. “Azerbaycan Edebiyatında Türk-Ermeni İlişkileri” (Poster Bildiri), I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 09-15 Nisan, İzmir, 2006 (Düzenleyen: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü). I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiri Kitabı V, s. 2239-2244, Lazer Ofset, Ankara, 2007.

B3. “Ortak Edebi Dil Kavramı ve Türkiye-Azerbaycan Dil İlişkileri”, Selefler ve Halefler I Beynelhalk Simpozyumu, 22-24 Oktyabr 2014, Bakı, Azerbaycan (Düzenleyen: Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası İ. Nesimi Adına Dilçilik Enstitutu-Qafqaz Universiteti), Selefler ve Halefler I Beynelhalk Simpozyumu Bildiri Kitabı, s. 544-551.

B4. “Hüseyin Cavid’in Topal Teymur Piyesi Üzerine” I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu (12-14 Mayıs 2016), Kastamonu, (Düzenleyen: Kastamonu Üniversitesi-Azerbaycan Turizm ve Menecment Üniversitesi), Bildiriler Özet/Tam Metinler, Aralık 2016, s. 342-349.

B5. "Hüseyin Cavid'in 'Uçurum' Piyesinde Üç Tarz-ı Hayat", III. Beynelxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu, 25-27 Mayıs 2016, Bakı, Azerbaycan (Düzenleyen: Bakü Avrasya  Üniversitesi (Azerbaycan), Niğde Üniversitesi (Türkiye), Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi (Almatı, Kazakistan), M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi (Ufa, Rusya), Mahmud Kaşgari-Barskani Üniversitesi (Bişkek, Kırgızistan), Yunus Emre Enstitüsü), Bildiri Kitabı, s. 185-188.

B6. “Fransız Edebiyatında Mirza Fethali Ahundzade Algısı Üzerine”, XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25-28 Eylül 2016, Budapeşte, Macaristan (Düzenleyen:  İ.D. Bilkent Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı), s. 396-400.

B7. “Cafer Cabbarlı’nın Dil Anlayışı ve Eserlerinde Satır Arası Göndermeler”, VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 22-26 Mayıs, 2017, Ankara (Düzenleyen: Türk Dil Kurumu).

B8. “Çarlık Rusyasında 1905 Meşrutiyetinin Azerbaycan Fikir Hayatına Etkileri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma”, 20. Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyasındaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler, 24-27 Nisan 2018, Almatı, Kazakistan (Düzenleyen: Atatürk Araştırma Merkezi- El-Farabi Üniversitesi), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2019, (ss. 421-446).

B9. “Atasözleri İnsanlığın Ortak Mirası mı?”, XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25-28 Eylül 2018, Varşova, Polonya (Düzenleyen:  İ.D. Bilkent Üniversitesi, Varşova Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı).

B10. “Sovyetler Birliği'nde Rejim-Edebiyat İlişkisi ve Azerbaycan Örneği”, XVIII. Türk Tarih Kongresi, 1-5 Ekim 2018, Ankara. (Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu).

B11. “Fransız Seyyahların İstanbul Hakkındaki İlk İntibaları ve Düşündürdükleri”, Geçmişten Günümüze Seyahat Edebiyatı, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyat Kurultayı, 24-26 Nisan 2019, İstanbul. (Düzenleyen: Elginkan Vakfı). 

B12. “Fransız Dilinde Türklerle İlgili Deyimler ve Düşündürdükleri”, XIV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 26-27 Eylül 2018, Bakü, Azerbaycan (Düzenleyen: :  İ.D. Bilkent Üniversitesi, Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. “Azerbaycan Aşık Edebiyatında Bir Şiir Türüne Adını Veren Geraylı/Keraylı Kelimesinin Kökeni Üzerine Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt 12, no: 1, s. 129-132 (Mart-2004).

D2. "Azerbaycanlı Şair ve Yazar Cafer Cabbarlı", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi-Turkish Journal of Social Research, yıl 8, sayı 1, s. 9-33, Ankara, Nisan- 2004.

D3. "Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi-Turkish Journal of Social Research, yıl 9, sayı 1-2, s. 23-30, Ankara,  Nisan-Ağustos 2005.

D4. "Celil Memmedguluzade'nin 'Anamın Kitabı' Piyesinde Dil ve Kimlik Şuuru", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi-Turkish Journal of Social Research, yıl 9, sayı 3, s. 9-18, Ankara, Aralık- 2005.

D5. “Mirze Feteli Ahundof’un Piyeslerinde Batıl İnanç Motifleri”,  Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi-Turkish Journal of Social Research, yıl 11, sayı 1, s. 59-68, Ankara, Nisan 2007.

D6. “Memmed Seid Ordubadi’nin Böyük Guruluşda Piyesinde Sovyet Mefkûresi”, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl 5, sayı 9, s. 555-564, Ankara, Güz 2008.

D7. “Sovyetler Döneminde Azerbaycan Toplumunun Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü”, Türk Yurdu, cilt 31, sayı 287, s. 156-159, Ankara,  2011.

D8. Fatma Uygur ile birlikte “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi-Turkish Journal of Social Research, yıl 17, sayı 3, s. 273-286, Ankara, Aralık 2013.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

E1. “Molla Nasreddin ve Füyûzat Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2007, 27-30 Kasım, Ankara, 2007 (Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü).

E2. "Hüseyin Cavid'in Eserleri ve Düşünce Dünyası", Azerbaycan Edebiyatının Söz ve Fikir Adamı Hüseyin Cavid'in Düşünce Dünyası ve Eserleri, 27 Mart 2015, Ankara (Düzenleyen Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü).

E3. “Cafer Cabbarlı’nın Hikâyelerinde Sosyal Eleştiri”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2017, 23-26 Ekim, Ankara, 2017 (Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü)

F1. Kitaplar/Kitap Bölümleri

F1.1. Hüseyin Cavid, Edebî Faaliyetleri ve Topal Teymur Piyesi, Buluş Tasarım ve Matbaacılık, Ankara, 2004.

F2. Yurt dışında bilimsel veya popüler dergilerde yayımlanan makaleler

F2.1. “Azerbaycanlı Şair ve Yazar Hüseyin Cavid’in “Uçurum” Piyesinde Doğu ve Batı Kültürlerinin Tasviri”, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Folklor İnstitutu, Elmi Axtarışlar XXIII, s. 9-15, Seda Neşriyyatı, Bakı, 2006.

F3. Ulusal bilimsel veya popüler dergilerde yayımlanan makaleler

F3.1. “Türkçe Üzerine Birkaç Söz”, Türk Yurdu, cilt 13, sayı 76, s. 51, Ankara, 1993.

F3.2. “Fransa'da Bröton Milliyetçiliği”, Türk Yurdu (Aralık 1995).

F3.3  “Toplumda ve Dilde Yabancılaşma”, Türk Yurdu, cilt 16, sayı 107, s. 44-48, Ankara, 1996.

F3.4. “Fransa’da Etnik Diller ve Dil Bütünlüğü Üzerine Bir Araştırma”, Türk Yurdu, cilt 16, sayı 110, s. 58-59, Ankara, 1996.

F3.5. “Perspective Générale de la Langue Française à l’Aube du III. Millénaire”, Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, sayı 58, s. 39-43, Ankara, 1997.

F3.6. “XIX. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatının Genel Görüntüsü”, Türk Kültür Dergisi Azerbaycan, yıl 52, sayı 352, s. 16-25, Ankara, 2004.

F3.7. “Üzeyir Hacıbeyli’nin ‘O Olmasın, Bu Olsun’ piyesinde Kadının Toplumdaki Yeri”, Türk Kültür Dergisi Azerbaycan, yıl 53, sayı 363, s. 31-35, Ankara, 2005.

F3.8. "Cafer Cabbarlı", Eğitişim Dergisi E-Eğitim, Bilim ve Sanat Dergisi, Sayı: 19, Mayıs 2008.

F4. Çeviriler

G. Konferanslar/Paneller

G1. “Hüseyin Cavid, Azerbaycan’da Abide Bir Şahsiyet”, Akademisyenler Birliği Konferans Salonu, Ankara, 18.01.2008 (Konferans).

G2. 2012 Mirza Fatali Ahundzade Yılı, Milli Kütüphane Konferans Salonu, Ankara, 17.12.2012 (Davetli Konuşmacı. Panel-Uluslararası).

G3. “Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tarih Topluluğu, 07 Mayıs 2013 (Konferans).

H. Diğer Bilimsel Faaliyetler

H1. Akademisyenler Birliği Derneği’nin 6-7-8 Mart 2009’da, “21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu 09” adıyla Yalova Üniversitesi ile Yalova’da düzenlediği etkinlikte Bilim ve Danışma Kurulu üyeliği.

H2. Akademisyenler Birliği Derneği’nin 23-24 Şubat 2010’da TOBB Üniversitesi’nde düzenlediği “Üniversite ve Bilim Sempozyumu” adlı etkinlikte Yürütme Kurulu üyeliği.

H3. Akademisyenler Birliği Derneği’nin 19-21 Mart 2013’te, “21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu III” adıyla Ankara Üniversitesi ile düzenlediği etkinlikte Düzenleme Kurulu üyeliği.

H4. Türk Tarih Kurumu’nun 8-9 Mayıs 2014’te “Uluslararası 8. Türkiye-İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri Sempozyumu” adıyla Bursa’da düzenlediği etkinlikte Bilim Kurulu üyeliği.

H5. Atatürk Araştırma Merkezi, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Ankara Üniversitesi KAMMER ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin 20-22 Ekim 2014 tarihlerinde Muğla’da  düzenledikleri “Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına)” adlı etkinlikte Bilim Kurulu üyeliği.

H6. Atatürk Araştırma Merkezi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü’nün 13-16 Ekim 2015’te Gence’de düzenledikleri “VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi” adlı etkinlikte Bilim Kurulu üyeliği.

H7. "I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek", 04-06 Ekim 2017, Karabük (Düzenleyen: Karabük Üniversitesi, vd) adlı etkinlikte Bilim Kurulu üyeliği.

H8. “Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi”, 02-05 Kasım 2017, Antalya (Düzenleyen: Celal Bayar Üniversitesi, vd) adlı etkinlikte Bilim Kurulu üyeliği.

 Hakemlik Yaptığı Dergi ve Kurumlar

1.  Modern Türklük Araştırmaları Dergisi

2.  Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

3.  Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi

4.  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

5.  Atatürk Araştırma Merkezi

6. Türk Tarih Kurumu-Belleten

7. Türk Dil Kurumu-Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

8. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

9. Atatürk  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

10. Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

11. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi

12. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

13. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi


TEZ DANIŞMANLIĞI

Yüksek Lisans

Hasibe COŞKUN ORHAN, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2015).

Doktora 

Mustafa Sait Kıymaz, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Eş Danışmanlık) (2015).

Zamina Ziyayeva, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2016).

Elnaz Maleki, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2016). 

Elif (Kolikpınar) Koç, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2017- Devam ediyor)


Çalışmalara Yapılan Atıflar (Makale, bildiri, kitap ve doktora tezlerinde):

Çalışmalara Yapılan Atıflar

1. Şükrü Ünalan, Dil ve Kültür, Gazi Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2002’de “Toplumda ve Dilde Yabancılaşma” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

2. Aynur Askerova, Celil Mehmetkuluzade (1866-1932) ve ‘Molla Nasreddin’ Dergisi (1906-1931), (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi SBE, 2006, s. 141, 144, 153’te “Molla Nesreddin Dergisinin Dil Anlayışı” adlı makaleye yapılan atıf.

3. Mitat Durmuş, Azerbaycan Sahası Türk Edebiyatında İlk Süreli Yayın Faaliyetleri ve “Molla Nesreddin Dergisi”, Turkish Studies, sayı: 3/7, 2008, (s. 353-363), s. 363’te “Molla Nesreddin Dergisinin Dil Anlayışı” adlı makale kaynakçada referans olarak   gösterilmiştir.

4. Mustafa Yeniasır, Hüseyin Cavid ve Özker Yaşın’ın Eserlerinde Milli Duygular, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ege Üniversitesi SBE, 2010, s. 324, 329, 331, 362’de "Hüseyin Cavid Edebi Faaliyetleri ve Topal Teymur Piyesi" adlı kitaba yapılan atıf.

5. Kathryn Douglas Schild, Between Moscow and Baku: National Literatures at the 1934 Congress of Soviet Writers”, (Yayınlanmış doktora tezi), University of California, Berkeley, 2010, s. 150’de “Azerbaycanlı Şair ve Yazar Cafer Cabbarlı” adlı makaleye yapılan atıf.

6. Aynura Mahmudova, “Namık Kemal’in ve Mirzə Fətəli Axundzadənin Divan ədəbiyyatına Münasibəti: Səbəpləri, Nəticələri”, Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ/Türkiye, 20-22 Aralık 2010, Bildiriler 2. Cilt, (Editörler: Doç. Dr. Orhan Kemal Tavukçu; Yrd. Doç. Dr. Ali Tilbe), (ss. 701-707), s. 702’de “Mirze Feteli Ahundof’un Piyeslerinde Batıl İnanç Motifleri” adlı esere yapılan atıf.

6. Ahmet Çamalan, “Azerbaycan Tahsilinin Temelleri: Çarlık Rusyası Devrinde Maarifçi Aydınların Faaliyetleri”, Journal of Qafqaz University, sayı: 31, 2011, (s. 36-50), s. 44, 45’te “Füyuzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebi Dil Tartışmaları” adlı makaleye yapılan atıf.

7. Ahmet Çamalan, “Azerbaycan Tahsilinin Temelleri: Çarlık Rusyası Devrinde Maarifçi Aydınların Faaliyetleri”, Journal of Qafqaz University, sayı: 31, 2011, (s. 36-50), s. 42, 44’te “Azerbaycan Matbuatında Füyuzat Dergisi” adlı makaleye yapılan atıf.

8. Zaur Gasimov. "Zwischen Europa, Turan Und Orient: Raumkonzepte in Der Modernen Aserbaidschanischen Geschichtsschreibung Und Geschichtspolitik. "Jahrbücher Für Geschichte Osteuropas Neue Folge 59.4 (2011): (ss. 534-558), s. 558’de "Füyuzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebi Dil Tartışmaları” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

9. Ali Erol, “Modern Azerbaycan Edebiyatının Kuruluş Yıllarında Türkçe Mes’elesi”, Turkish Studies, sayı: 6/1, 2011, (s. 1042-1057), s. 1049’da “Azerbaycan Matbuatında Füyuzat Dergisi” adlı makaleye yapılan atıf.

10. Ali Erol, “Modern Azerbaycan Edebiyatının Kuruluş Yıllarında Türkçe Mes’elesi”, Turkish Studies, sayı: 6/1, 2011, (s. 1042-1057), s. 1057’de “Füyûzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları” adlı makale kaynakçada referans olarak  gösterilmiştir.

11. Adem Aydemir, “Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi”, The Journal of Academic Social Science Studies, sayı: 5/1, 2012, (s.15-48), s. 37’de “Azerbaycan Âşık Edebiyatında Bir şiir Türüne Adını Veren Geraylı/Keraylı Kelimesinin Kökeni Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

12. Adem Aydemir, “Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati’t Türk’e Göre ‘Saç-sakal’ Kültürü Üzerine”, Turkish Studies, sayı: 7/3, 2012, (s. 329-350), s. 333’te “Azerbaycan Âşık Edebiyatında Bir şiir Türüne Adını Veren Geraylı/Keraylı Kelimesinin Kökeni Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

13. Ferah Türker, “II. Dünya Savaşı’nın Modern Altay Edebiyatı’na Yansımaları”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, sayı: XII/1, Yaz 2012, (s. 331-344), s. 333, 334’te “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

14. Ferah Türker, “II. Dünya Savaşı’nın Modern Altay Edebiyatı’na Yansımaları”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, sayı: XII/1, Yaz 2012, (s. 331-344), s. 333’te “Toplumların Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü ve Sovyetler Döneminde Azerbaycan Örneği” adlı makaleye yapılan atıf.

15. Lütfi Bergen, “Sözden Söyleme: Entellektüel ve Saldırı” adlı makalede “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

16. Ali Erol; Mustafa Yeniasır, “Hüsəyn Cavid ve Özkər Yaşının Əsərlərinde Milli Tarix Anlayışı”, Müasir ədəbiyyat məsələləri (məqalələr toplusu), Bakı: Elm və təhsil, 2012, s. 93’te "Hüseyin Cavid Edebi Faaliyetleri ve Topal Teymur Piyesi" adlı kitap referans olarak   gösterilmiştir.

17. Ahmed Sami Elaydy, “Azerbaycanlı Yazar Hüseyin Cavit’in Ortak Türk Edebi Dili  Uğrundaki Mücadelesi Üzerine Bir Değerlendirme” Türk Dünyasını İşıqlandıranlar: M. Akif Ersoy, Hüseyn Cavid Beynelxalq Konfrans, Qafqaz Universiteti, 16-18 May 2013, Bakı, Azerbaycan s. 16’da “Hüseyin Cavid Edebi Faaliyetleri ve Topal Teymur Piyesi” adlı kitaba yapılan atıf.

18. Ali Erol, Hophopname’de Sosyal Tenkit (Sabir’in Meclisinde “On İki Kişi”), Azerbaycan Kültür Derneği Yay., İzmir, 2013, s. 222’de “Füyûzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları” adlı makaleye yapılan atıf.

19. Yalçın Lüleci, “İktidar ve Sanat (1923-1950)”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, SBE, 2013, s. 60, 86, 88, 90’da “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

20. İsmail Çal, “Sömürgecilerin En Son Paylaştığı Kıta Neden Afrika?” adlı yazının kaynakçasında “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

21. Servet Tiken, “Tevfik Fikret ve Hüseyin Cavid’in Şiirlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 3/2 2014, (s. 227-246), s. 230, 243’te “Hüseyin Cavid Edebi Faaliyetleri ve Topal Teymur Piyesi” adlı kitaba yapılan atıf.

22. Ertuğrul Yaman, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı  içinde "Hüseyin Cavid" bölümü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2014, s. 221-241.

23. Ayşe Atay, “Şiirleri İle Anar”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XIV/1, Yaz 2014, (s.89-108), s. 93’te “Toplumların Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü ve Sovyetler Döneminde Azerbaycan Örneği” adlı makaleye yapılan atıf. 

24. Cemile Kınacı, “Kazak Sovyet Edebiyatında Adaskandar  (Yolunu Şaşıranlar) ve Möldir Mahabbat (Saf Aşk) Romanları Ekseninde Gerçeğin Kurgulanması ve “Sovyet Gerçekçiliği”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt 11, sayı 2, Haziran 2014, (s. 95-111), s. 97, 99’da    “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

25. Cemile Kınacı, “Kazak Sovyet Edebiyatında Adaskandar  (Yolunu Şaşıranlar) ve Möldir Mahabbat (Saf Aşk) Romanları Ekseninde Gerçeğin Kurgulanması ve “Sovyet Gerçekçiliği”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt 11, sayı 2, Haziran 2014, (s. 95-111), s. 99’da “Sovyetler Döneminde Azerbaycan Toplumunun Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü” adlı makaleye yapılan atıf.

26. Ertuğrul Yaman, “Azerbaycanlı Alimlerin Türkiye’ye Etkileri”, Selefler ve Halefler I Beynelhalk Simpozyumu, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası İ. Nesimi Adına Dilçilik Enstitutu-Qafqaz  Universiteti, 22-24 Oktyabr 2014, Bakı, Azerbaycan, s. 43’te “Hüseyin Cavid Edebi Faaliyetleri ve Topal Teymur Piyesi” adlı kitap referans olarak gösterilmiştir.

27. Ertuğrul Yaman, “Azerbaycanlı Alimlerin Türkiye’ye Etkileri”, Selefler ve Halefler I Beynelhalk Simpozyumu, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası İ. Nesimi Adına Dilçilik Enstitutu-Qafqaz Universiteti, 22-24 Oktyabr 2014, Bakı, Azerbaycan, s. 43’te “Bahtiyar Vahapzade” adlı makale referans olarak gösterilmiştir. 

28. Ayşe Atay, “Füyuzat’ın Misyonuna Katkıları İle Osmanlı Udebası”, Selefler ve Halefler I Beynelhalk Simpozyumu, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası İ. Nesimi Adına Dilçilik Enstitutu-Qafqaz Universiteti, 22-24 Oktyabr 2014, Bakı, Azerbaycan, s. 103, 104’te “Azerbaycan Matbuatında Füyuzat Dergisi” adlı makaleye yapılan atıf. 

29. Şebnem Hasanlı-Garibova, “Ali Bey Hüseyinzade ve Azerbaycan Dili”, Selefler ve Halefler I Beynelhalk Simpozyumu, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası İ. Nesimi Adına Dilçilik Enstitutu-Qafqaz Universiteti, 22-24 Oktyabr 2014, Bakı, Azerbaycan, s. 100’de “Füyuzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebi Dil Tartışmaları” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

30. Selma Ulusoy, “Estetik Totaliteryanizme Karşı Son Sığınak: Sanat” adlı makalede “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

31. Ahmet Akgül, “Marksist Eleştiri ve Nazım Hikmet’in ‘Galip Usta’ Şiirine Yansıyan Hayatlar”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2014,9(2):1-16, s. 5’te “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

32. Yalçın Lüleci, “Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği Arasındaki Sanatsal İlişkiler: “Ankara: Türkiye’nin Kalbi” Belgeseli Örneği”, İnsan ve İnsan, Bilim, Kültür, Sanat ve Düşünce Dergisi, Sayı 2, Güz 2014, (s. 40-61), s. 42’de “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

33. Sergül Vural Kara; Erdinç Aslan, “Molière’in l’Avare Eseri Işığında Tiyatro Metinleri Çevirilerinin Dil Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 36, Şubat 2015, s. 268’de “Molière ve Ahundof Tiyatrosunda Cimri Karakterleri Harpagon ve Hacı Kara” adlı makaleye yapılan atıf.

34. Oktay Berber, “XV. İle XX. Yüzyıllarda Büyük Güçler- Ders Notları (Birinci Kısım)” adlı çalışmada “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

35. Zaur Gasımov, “Európa, a Turán és a Kelet közöt”, VILÁGTÖRTÉNET (2014) 3: (ss. 409–431), s. 412’de “Füyûzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları” adlı makaleye yapılan atıf.

36. Ayşe Atay, Resul Rıza: Hayatı, Sanatı ve Şiirleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, SBE, İzmir, 2014, s. 24’te “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

37. Ayşe Atay, Resul Rıza: Hayatı, Sanatı ve Şiirleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, SBE, İzmir, 2014, s. 120, 121, 122, 123, 197’de “Toplumların Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü ve Sovyetler Döneminde Azerbaycan Örneği” adlı makaleye yapılan atıf.

38. Ayşe Atay, Resul Rıza: Hayatı, Sanatı ve Şiirleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, SBE, İzmir, 2014, s. 140, 280’de “Celil Memmedguluzade’nin Anamın Kitabı Piyesinde Dil ve Kimlik Şuuru” adlı makaleye yapılan atıf.

39.   Zhala Babashova, 19. Yüzyılın Sonu 20. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan ve Türk Edebiyatı; Hüseyin Cavid, Türk Edebiyatı İle Etkileşimleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi SBE, 2014, s. 338’de “Hüseyin Cavid, Edebi Faaliyetleri ve Topal Teymur Piyesi” adlı kitaba yapılan atıf.

40. Wikipedia,  http://tr.wikipedia.org/wiki/Molla_Nasreddin_(dergi) adresinde “Füyûzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları” adlı makaleye yapılan atıf (06.05.2015).

41. Zaur Gasimov, “Becoming Azerbaijani through Language: On the Impact of Cəlil Məmmədquluzadə's Anamın Kitabı”, Novel and Nation in the Muslim World: Literary Contributions and National Identities, London, 2015, (ss. 48-64), s. 55’te "Celil Memmedguluzade'nin 'Anamın Kitabı' Piyesinde Dil ve Kimlik Şuuru" adlı makaleye yapılan atıf.

42. Hilmi Ozan Özavcı, Intellectual Origins of the Republic: Ahmet Ağaoğlu and the Genealogy of Liberalism in Turkey, Brill, Leiden, Boston, 2015, s. 104’te “Füyuzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebi Dil Tartışmaları” adlı makaleye yapılan atıf.

43. Hamza Kolukısa, “Borçalılı Âşık Ferhad Eziz’in Hayatı ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, 19 (1): (195-214), s. 211’de “Azerbaycan Âşık Edebiyatında Bir şiir Türüne Adını Veren Geraylı/Keraylı Kelimesinin Kökeni Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

44. İbrahim Sakın, “Fransa Özelinde Afrika’nın Sömürge Oluşundaki Gerekçeler” başlıklı yazıda “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştıma” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

45. Enver Kapağan, Kırgız Şiirinde Ekim Devrimi, Akçağ, Ankara, 2015, s. 195, 197'de "Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci" adlı makaleye yapılan atıf.

46. Ali Erol, “Edebî Eserlerin Şekillenmesinde Dış Etkiler ve Hophopname Örneği”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 39, Bahar 2015, s. 72’de “Füyuzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebi Dil Tartışmaları” adlı makaleye yapılan atıf. 

47. Fatma Uygur, “XIX. Yüzyıl Fransız Seyyah ve Diplomatı Edouard Antoine Thouvenel’e Göre Osmanlı Devleti” (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, SBE, 2015, s. 28’de “Jean Potocki ve Kafkasya Seyahatnamesi” adlı makaleye yapılan atıf.

48. Fatma Uygur, “XIX. Yüzyıl Fransız Seyyah ve Diplomatı Edouard Antoine Thouvenel’e Göre Osmanlı Devleti” (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, SBE, 2015, s. 33’te “Jean Potocki ve Türkiye Seyahatnamesi” adlı makaleye yapılan atıf.

49. Salih Tur, “Arap Şiirinde Sosyalist Gerçekçilik”, International Science and Technology Conference, St. Petersburg - RUSSIA, September 2-4, 2015, s. 146’da “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

50. Aygün Vekilova, "Hüseyn Cavidin “Uçurum” mənzum pyesində fransız məişət folkloru zəminində ailə münasibətlərinə tənqidi baxışları", Geostrategiya jurnalı № 03 (27) MAY-İYUN 2015, Azerbaycan. Hüseyin Cavid Edebi Faaliyetleri ve Topal Teymur Piyesi (2004) adlı kitap kaynakçada referans olarak gösterilmiştir.

51. Şamil Yeşilyurt; Elif Esra Önen, “Fantastik Bir Anlatı: Zaragoza’da Bulunmuş El Yazması”, Hikmet, S. 26, Yıl 2015/2, Gostivar-Makedonya, (ss. 114-134), s. 117’de “Jean Potocki ve Kafkasya Seyahatnamesi” adlı makaleye yapılan atıf.

52. Huseyn Ahmadov, “Azerbaycan’da Tiyatro Sanatının Gelişmesinde Öncü Bir İsim: Abdurrahim Bey Hakverdiyev”, I. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi, 16-17 Mayıs 2015, Ankara, (Düzenleyen: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-Hacettepe Üniversitesi), Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2016, (ss. 20-23), s. 20’de “Molière ve Ahundof Tiyatrosunda ‘Cimri’ Karakterleri Harpagon ve Hacı Kara” adlı makaleye yapılan atıf.

53. Huseyn Ahmadov, “Azerbaycan’da Tiyatro Sanatının Gelişmesinde Öncü Bir İsim: Abdurrahim Bey Hakverdiyev”, I. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi, 16-17 Mayıs 2015, Ankara, (Düzenleyen: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-Hacettepe Üniversitesi), Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2016, (ss. 20-23), s. 22’de “Toplumların Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü ve Sovyetler Döneminde Azerbaycan Örneği” adlı makaleye yapılan atıf.

54. Yasemin Barlak, “XIX. Yüzyılda Afrika’da Sömürgecilik Hareketleri ve Rabih bin Fazlullah’ın Direnişi”, International Conference On Sudanese-Turkish Relations Past To Present And opportunities For The Future, February 8 th-10 th, 2016 in Khartoum, s. 4’te “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

55. Esme Özdaşlı, “Mahkum Milletlerin Hapisanesinde Bir Aydın: Bahtiyar Vahabzade (Hayatı, Fikirleri Ve Türkiye’ye Bakışı)”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 8, S. 14, Mart 2016, (ss. 222-231), s. 226’da “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

56. Ayvaz Morkoç, “Selam Kadirzâde’nin ‘Evlat’ Adlı Hikâyesinde Yabancılaşma”, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 14, S. 1, Mart 2016, (ss. 527-538), s. 533’te “Hüseyin Cavid’in Uçurum Piyesinde Doğu ve Batı Kültürlerinin Tasviri” adlı makaleye yapılan atıf.

57. Ayvaz Morkoç, “Selam Kadirzâde’nin ‘Evlat’ Adlı Hikâyesinde Yabancılaşma”, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 14, S. 1, Mart 2016, (ss. 527-538), s. 533-534’te “Celil Memmedguluzade’nin Anamın Kitabı Piyesinde Dil ve Kimlik Şuuru” adlı makaleye yapılan atıf.

58. Ertuğrul Yaman, Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Edebiyatı içinde "Hüseyin Cavid" Bölümü, Grafiker Yayınları, Ankara, 2016, s. 159-172.

59. Ayşe Atay, “Edebiyat, Toplum, İdeoloji Etkileşimlerinde Tepkisel Süreç ve Azerbaycan Örneği”, Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Nisan 2016 (Düzenleyen: Bartın Üniversitesi), (ss. 161-170), s. 163’te “Toplumların Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü ve Sovyetler Döneminde Azerbaycan Örneği”  adlı makaleye yapılan atıf.

60. Muammer Nurlu, “Türk Dünyasında Usul-i Cedid Hareketi”, III. Beynelxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu, 25-27 Mayıs 2016, Bakı, Azerbaycan, s. 264’te “Ortak Edebi Dil Kavramı ve Türkiye-Azerbaycan Dil İlişkileri” adlı makaleye yapılan atıf.

61. Ayvaz Morkoç, “Molla Nasreddin Edebi Mektebi Üyelerinden Ali Nazmi’nin Eserlerinde Tenkit ve Hiciv”, III. Beynelxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu,25-27 Mayıs 2016, Bakı, Azerbaycan, s. 100’de “Molla Nasreddin Dergisinde Felyetonlar” adlı makaleye yapılan atıf.

62. Ayvaz Morkoç, “Molla Nasreddin Edebi Mektebi Üyelerinden Ali Nazmi’nin Eserlerinde Tenkit ve Hiciv”, III. Beynelxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu,25-27 Mayıs 2016, Bakı, Azerbaycan, s. 101’de “Molla Nasreddin Dergisinin Dil Anlayışı” adlı makaleye yapılan atıf.

63. Adem Palabıyık, “Fanon’un Sömürge Söylemi, Türk Solu ve Kürtler”, Umran Dergisi, Mayıs 2016, (ss. 52-59), s. 54’te “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

64. Seda Kaya Selim, “Eliağa Vahid’in Gazelleri Üzerine Bir Değerlendirme”, TÜBAR XXXIX (Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi), Bahar-2016, (ss. 157-185), s. 176’da “Sovyetler Döneminde Azerbaycan Toplumunun Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü” adlı makalaye yapılan atıf.

65. Soner İşimtekin, “Ebu’l-Kâsım-i Lâhûtî’nin Gözüyle Maksim Gorki (Maxim Gorky Through The Eyes Of Abu’l-Qasım Lahoti)”, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl 16, S. 42, Haziran 2016, s. 47’de “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

66. Evren Barut;  Mehmet Cem Odacıoğlu; Şaban Köktürk, “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde (SSCB) Düşünce Hareketlerinin Edebi Eserler Üzerinde Etkisi: SSCB’de Çeviri Sansürü”, Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), Haziran 2016 June 2016, Yıl 9, Sayı XXVI, (ss. 459-479), s. 465’te  “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

67. Ayvaz Morkoç, "Anar’ın “Ben, Sen, O ve Telefon” Hikâyesinde Görmeden Sevmek Ve Kimlik Çatışması”, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 14, S. 3, Eylül 2016, (ss. 89-102), s. 90’da “Toplumların Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü ve Sovyetler Döneminde Azerbaycan Örneği”  adlı makaleye yapılan atıf.

68. İbrahim Maraş, “Hüseyinzade Ali (1864-1940) ve Türk Düşüncesi Açısından Önemi” I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu (12-14 Mayıs 2016), Kastamonu, (Düzenleyen: Kastamonu Üniversitesi-Azerbaycan Turizm ve Menecment Üniversitesi), Bildiriler Özet/Tam Metinler, Aralık 2016, s. 11’de “Azerbaycan Matbuatında Füyuzat Dergisi” adlı makaleye yapılan atıf.

69. Ayşe Aksu, "İngilizlerin Malta'daki Deniz Feneri: Malta Protestan Koleji (1846-1868)", FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM, Sayı/Number 8 Yıl/Year 2016 Güz/Autumn (ss. 57-109), s. 58’de “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

70. Şamil Yeşilyurt; Elif Esra Önen “A Forgotten Fantastic Novel: The Manuscript Found In Saragossa”, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 21, Issue12, Ver. 8 (December. 2016) (PP 63-73), s. 64’te  “Jean Potocki ve Kafkasya Seyahatnamesi” adlı makaleye yapılan atıf.

71. Ayşe Atay, “Mehmet Akif Ve Hüseyin Cavid’in Eserlerinde Kültürel Kimlik ve Medeniyet Kavramları”, VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi  (12-14 Ekim 2016), Konya, (Düzenleyen: Selçuk Üniversitesi), Bildiri Kitabı/ Proceedings Book, İstanbul 2016, (ss. 142-149), s. 147’de “Azerbaycanlı Şair ve Yazar Hüseyin Cavid’in “Uçurum” Piyesinde Doğu ve Batı Kültürlerinin Tasviri” adlı makaleye yapılan atıf.

72. Sıddıka Dilek Yalçın Çelik, “Türkiye ve Azerbaycan Arasında Bir Köprü: Hüseyin Cavid’in Uçurum Adlı Eserinin Dram Sanatı Açısından Tahlili”, “Türkoloji Elmi-Mədəni Hərəkatda Ortaq Dəyərlər və Yeni Çağırışlar” Movzusunda Beynəlxalq Konfransın Materialları (II hissə), Bakı, 14-15 Noyabr 2016-cı il, “Elm və təhsil”, Bakı – 2016, (ss. 249-252), s. 249’da “Azerbaycanlı Şair ve Yazar Hüseyin Cavid’in “Uçurum” Piyesinde Doğu ve Batı Kültürlerinin Tasviri” adlı makaleye yapılan atıf.

73. Taşkın İşgören, Samet Vurgun, Hayatı-Sanatı ve Eserleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ege Üniversitesi SBE, 2016, s. 2’de “Füyûzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları” adlı makaleye yapılan atıf.

74. Taşkın İşgören, Samet Vurgun, Hayatı-Sanatı ve Eserleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ege Üniversitesi SBE, 2016, s. 281’de “Sovyetler Döneminde Azerbaycan Toplumunun Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü” adlı makaleye yapılan atıf.

75. Ayvaz Morkoç “Molla Nasreddin Dergisinde Kadın Algısı”, Türk Dünyasında Kadın Algısı, Cilt 2, (Editörler: Doç. Dr. Şayan Ulusan-Dr. Shurubu Kayhan), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Manisa, 2016, (ss. 699-706), s. 706’da “Molla Nesreddin Dergisinin Dil Anlayışı” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

76. Ayvaz Morkoç “Molla Nasreddin Dergisinde Kadın Algısı”, Türk Dünyasında Kadın Algısı, Cilt 2, (Editörler: Doç. Dr. Şayan Ulusan-Dr. Shurubu Kayhan), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Manisa, 2016, (ss. 699-706), s. 702, 703’te “Molla Nasreddin Dergisinde Felyetonlar” adlı makaleye yapılan atıf.

77. Ekrem Yaşar Akçay, “AB’nin Haylaz Çocuğu: Fransa”, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl/Year: 2016 Cilt/Volume: 7 Sayı/Number: 14, (ss. 1-12), s. 2’de “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

78. Meltem Çelik Dirsehan; Nuri Tınaz, Bir Göç Ülkesi Olarak Fransa: Türk Ve Müslümanların Fransa’ya Göçü Ve Göç Politikaları, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2016, s. 49’da “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

79. Abdulkadir Atıcı, “Sungur Türkleri ve Türkçesi”, Tehlikedeki Türk Dilleri II B: Örnek Çalışmalar, Cilt 3 (Editörler: Süer Eker, Ülkü Çelik Şavk), Astana-Ankara, 2016, (ss. 189-212), s. 212’de “Azerbaycan Aşık Edebiyatında Bir Şiir Türüne Adını Veren Geraylı/Keraylı Kelimesinin Kökeni Üzerine Bir Araştırma” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

80. Betül Dilek Kabadaş, “Romantik Mücahit Hüseyin Cavid Üzerine”, Eğitişim Dergisi E-Eğitim, Bilim ve Sanat Dergisi, Sayı 53, Ocak 2017, “Hüseyin Cavid Edebi Faaliyetleri ve Topal Teymur Piyesi” adlı kitaba yapılan atıf.

81. Yunus Kaya, “Oryantalizm – Postkolonyalizm ve Sanat”, idil, 2017, Cilt 6, Sayı 30, Volume 6, Issue 30, (ss. 647-665), s. 650’de “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

82. Mertcan Akan, “Sosyalist Gerçekçilik Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, İtil Suwı Aka Turur (EÜ TDAE Türk Tarihi Anabilim Dalı, 25. Yıl Armağan Kitabı, Editörler: Umut Üren-Didem Çatalkılıç), Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, Mart 2017, (ss. 371-382), s. 377’de “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

83. Hikmet Koraş, “Ortak Bir Dil İçin Ortak Bir Alfabeye İlk Adım”, IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 26-28 Nisan 2017, Niğde, Türkiye, cilt 1, (ss. 393-402), s. 394'te “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

84. Kemal Erol; Mehmet Recep Taş, “1940-1960 Arası Dönemde Toplumcu Gerçekçi Şairlerin Sanatsal Faaliyet Zemininde Hak Arama Mücadelesi”, Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017 VOL. 4, NO. 8, (54-80), s. 80’de “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.  http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.330589

85. Ayvaz Morkoç “Üzeyir Hacıbeyli’nin Edebi Faaliyetleri Hakkında Bazı Bilgiler”, 1. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu / I. International World of Turks Symposium of Social Sciences, Antalya, 11-14 Mayıs 2017, (ss. 782-789), Sempozyum Bildiri Kitabı, s. 783’te “Üzeyir Hacıbeyli’nin O Olmasın, Bu Olsun Piyesinde Kadının Toplumdaki Yeri” adlı makaleye yapılan atıf.

86. Ayvaz Morkoç “Üzeyir Hacıbeyli’nin Edebi Faaliyetleri Hakkında Bazı Bilgiler”, 1. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu / I. International World of Turks Symposium of Social Sciences, Antalya, 11-14 Mayıs 2017, (ss. 782-789), Sempozyum Bildiri Kitabı, s. 784’te “Mirze Feteli Ahundof’un Piyeslerinde Batıl İnanç Motifleri” adlı makaleye yapılan atıf.

87. Farhad Dashtakinia, “Mollâ Nasreddin ve Engelâb-e Meşrutiyet-e İran (Tahlili Ber Çerayî ve Çegûnegi-ye Bâztâb-e Engelâb-e Meşrutiyet-e İran Der Mecelle-ye Molla Nasreddin)”, Costârhâ-ye Tarihi, Pejûhesgâh-e Ulûm-e Ensanî ve Motâleât-e Ferhengi, Yıl 8, Sayı 2, Güz-Kış 1396 (2017), (ss. 27-53), s. 32’de “Füyuzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebi Dil Tartışmaları” adlı makaleye yapılan atıf.

88. Gül Banu DUMAN; Cansu TAPTAP, “Turar Kocomberdiyev’in “Kölçüktögü Ay” Adlı Eserinin Değerler Aktarımı Açısından İncelenmesi”, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, ZfWT Vol. 9 No. 3 (2017) 177-193, s. 182’de ““Sovyetler Döneminde Azerbaycan Toplumunun Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü” adlı makaleye yapılan atıf.

89. Abdullah Sayın, “Fransa’nın Afrika Kıtası’ndaki Sömürgeci Politikaları ve Cezayir”, Social Sciences Studies Journal, Vol:3, Issue:8, Aralık, 2017, (pp.1759-1773), s. 1764, 1765’te “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

90. Ümit Akın, "Modernleşme Algısı Kapsamında Yanlış Batılılaşmaya Bir Örnek: Hüseyin Cavid’in Uçurum Dramı", İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt / Vol: 6, Sayı/Issue: 7, 2017, (ss. 227-239), s. 230’da  “Azerbaycanlı Şair ve Yazar Hüseyin Cavid’in “Uçurum” Piyesinde Doğu ve Batı Kültürlerinin Tasviri” adlı makaleye yapılan atıf.

91. Oktay Özgül; Nezahat Ceylan, “Eskiçağda Kafkasya Geçitleri (Daryal ve Derbent)”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi / Academıc Journal of History and Idea, Cilt: IV, Sayı: XIII /Aralık/MMXVII, Volume: IV, Number: XIII /December/MMXVII, s. 34-35’te “Jean Potocki ve Kafkasya Seyahatnamesi: Voyage Au Caucase at en Chine” adlı makaleye yapılan atıf.

92. Başak Lütfiye Seyhan “20. Yüzyıl Başında Molla Nasreddin Dergisi ve Ressam Azim Azimzade’nin Eserleri Üzerine Görsel Ve Toplumsal Açıdan İnceleme”, (ss. 81-103), III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26-27-28 Ekim 2017, Kahramanmaraş, Sempozyum Bildiri Kitabı, s. 83-84’te “Füyûzât ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları” adlı makaleye yapılan atıf.

93. Başak Lütfiye Seyhan “20. Yüzyıl Başında Molla Nasreddin Dergisi ve Ressam Azim Azimzade’nin Eserleri Üzerine Görsel Ve Toplumsal Açıdan İnceleme”, (ss. 81-103), III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26-27-28 Ekim 2017, Kahramanmaraş, Sempozyum Bildiri Kitabı, s. 84-85’te “Molla Nasreddin Dergisinde Felyetonlar” adlı makaleye yapılan atıf.

94. Nigar Nağıyeva, 1990’dan Günümüze Türkiye Ve Azerbaycan Edebiyatlarının Karşılıklı Etkileşimi, Hiperlink Yayınevi, İstanbul, 2017, s. 14’te “Celil Memmedguluzade’nin ‘Anamın Kitabı’ Piyesinde Dil ve Kimlik Şuuru” adlı makaleye yapılan atıf. 

95. Nigar Nağıyeva, 1990’dan Günümüze Türkiye Ve Azerbaycan Edebiyatlarının Karşılıklı Etkileşimi, Hiperlink Yayınevi, İstanbul, 2017, s. 103’te “Azerbaycan Âşık Edebiyatında Bir şiir Türüne Adını Veren Geraylı/Keraylı Kelimesinin Kökeni Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

96. Nigar Nağıyeva, 1990’dan Günümüze Türkiye Ve Azerbaycan Edebiyatlarının Karşılıklı Etkileşimi, Hiperlink Yayınevi, İstanbul, 2017, s. 129’da “Hüseyin Cavid Edebi Faaliyetleri ve Topal Teymur Piyesi” adlı kitaba yapılan atıf.

97. Nigar Nağıyeva, 1990’dan Günümüze Türkiye Ve Azerbaycan Edebiyatlarının Karşılıklı Etkileşimi, Hiperlink Yayınevi, İstanbul, 2017, s. 321’de “Memmed Seid Ordubadi’nin Böyük Guruluşda Piyesinde Sovyet Mefkûresi” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

98. Nigar Nağıyeva, 1990’dan Günümüze Türkiye Ve Azerbaycan Edebiyatlarının Karşılıklı Etkileşimi, Hiperlink Yayınevi, İstanbul, 2017, s. 321’de “Azerbaycanlı Şair ve Yazar Cafer Cabbarlı” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

99. İmge Alpay, “Reflections of Socialist Realism in Gladkov's Cement”, 4th International Symposium on Asian Languages and Literatures: Unterstanding Culture (ADES-IV), Aurangabad, India, 2-4 February, 2017, (pp. 382-389), s. 385’te “Sosyalist Realizm Kavramanın Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

100. Aysun KANMAZ, “Anar Rızayev’in Yılın Fasılları Veya Dosyanın İçindekiler Hikâyesi Bağlamında Azerbaycan Edebiyatında Sovyet Devrimi’nin İzleri”, Zamanın İzleri: İlkeler, İdeolojiler ve İsyanlar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2017, (ss. 59-72), s. 60, 62’de “Toplumların Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü ve Sovyetler Döneminde Azerbaycan Örneği” adlı makaleye yapılan atıf.

_______________________________  2018 _________________________________

101. Ayvaz Morkoç, “Memmed Seid Ordubadi ve “Qanlı Seneler” Adlı Eserinde Ermeniler”, Journal of Social And Humanities Sciences Research, Volume 5, Issue 18, (pp. 387-400), Mart 2018, s. 393, 396’da “Azerbaycan Edebiyatında Türk-Ermeni İlişkileri” adlı makaleye yapılan atıf.

102. Ayvaz Morkoç, “Memmed Seid Ordubadi ve “Qanlı Seneler” Adlı Eserinde Ermeniler”, Journal of Social And Humanities Sciences Research, Volume 5, Issue 18, (pp. 387-400), Mart 2018, s. 393’te “Memmed Seid Ordubadi’nin Böyük Guruluşda Piyesinde Sovyet Mefkûresi” adlı makaleye yapılan atıf.

103. Ayvaz Morkoç, “Memmed Seid Ordubadi ve “Qanlı Seneler” Adlı Eserinde Ermeniler”, Journal of Social And Humanities Sciences Research, Volume 5, Issue 18, (pp. 387-400), Mart 2018, s. 393’te "Neriman Nerimanov'un Bahadır ve Sona Eserinde Türk-Ermeni Kültür Çatışması" adlı makaleye yapılan atıf.

104. Bibliothèque nationale de France, direction des collections, département Littérature et art, Il y a 350 Ans: L'avare De Molière, Bibliographie sélective, Mars 2018, “Molière ve Ahundof Tiyatrosunda Harpagon ve Hacı Kara” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

105. Mehmet Süme, “Azerbaycan Basını (1875-1927)”,  Cappadocia Journal Of History And Social Sciences Vol. 10-April-2018, s. 138’de “Azerbaycan Matbuatında Füyüzat Dergisi” adlı makaleye yapılan atıf.

106. İsgəndər Atilla,  Əsrin Şairi, Doqquzuncu kitab , Hüseyn Cavidin lirikası, “Müəllim” nəşriyyatı, Bakı, 2018, s. 395’te “Hüseyin Cavid Edebi Faaliyetleri ve Topal Teymur Piyesi” adlı kitaba yapılan atıf.

107. Fisunoğlu, Sıla; Dumlu, Aslıhan, “Kolonyal Söylem: Bir Savaşçı Aimé Césaire”, IJETSAR (International Journal Of Education Technology and Scientific Researches), Year/Yıl: 2018, Issue: 5, (pp. 43-57), s. 45’te “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

108. UGSAM (Uluslararası Gençlik Strateji Araştırma Merkezi), Aylık Bülten içinde “Fransa ve İslâm Ülkelerinde Fransız Sömürüleri”, Mart 2018, s. 20’de “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

109. Elif Koç, “Çarlık Dönemi Azerbaycan Matbuatı Üzerine Bir İnceleme”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı/Number 60, Haziran/June 2018, (ss. 181-196), s. 191, 193’te “Füyuzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebi Dil Tartışmaları” adlı makaleye yapılan atıf.

110. Turan Akkoyun, “Sinemadan Sovyet İşgalindeki Türk Dünyası'na Bir Tarih Değerlendirmesi”, 100. Yılında Sovyet İhtilali Ve Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı (Editörler Yunus Koç, Mikail Cengiz), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Bizim Büro Matbaa, Ankara, 2018, (ss. 663-672), s. 665’te “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf. 

111. Afina Barmanbay, "Историко-политическая ценность трагедии "Иблис" спустя 100 лет", Азербайджанская Республика-100, Нестор". Санкт-Петербург,  2018, (Стр. 57-73). "İstoriko-politiçeskaya çennost tragedii "İblis" spustya 100 let", Azerbaydjanskaya Respublika – 100, "Nestor", Sankt-Peterburg, 2018, (Str. 57-73), s. 69’da “Hüseyin Cavid, Edebi Faaliyetleri ve Topal Teymur Piyesi” adlı kitaba yapılan atıf.

112. Afina Barmanbay, “100. Yılında İblis Piyesinde Turan ve Şark Meselesi”, Müsəlman Şərqində İlk Parlamentli Respublika, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, 21-23 May 2018, Bakı (Düzenleyenler: Bakı Dövlət Universiteti-Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi), (ss. 671-675), s. 674’te “Hüseyin Cavid, Edebi Faaliyetleri ve Topal Teymur Piyesi” adlı kitaba yapılan atıf.

113. Ali Asker; Esme Özdaşlı, “Kafkaslarda Ermeni Mezalimi (1905-06) ve "Kanlı Seneler"in Bitmeyen Öyküsü”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 59, Ankara, 2018, (ss. 37-64), s. 41’de “Memmed Seid Ordubadi’nin Böyük Guruluşda Piyesinde Sovyet Mefkûresi” adlı makaleye yapılan atıf.

114. Duran Bülbül, “Soykırımların Ve Ermenilerin Türk Soykırımının Mali-Ekonomik Gerçekliğinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 14, Eylül-Aralık 2018, (ss. 427-443), s. 432, 433’te “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

115. Hikmet Koraş, “Ulpan Romanı Örneğinde Edebi Eserde Siyasi Propaganda”, V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 11-13 Ekim 2018, Almatı, Kazakistan, cilt 1, (ss. 440-452), s. 440’ta “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

116. Fethi Yıldırım, “Dünyada Adından Söz Ettiren İktisadi Sistemler ve Kısa Değerlendirmesi”, IBAD, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, Güz 2018, (ss. 881-895), s. 890’da “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

117. Gürkan Gümüşatam, “Şiraliyev’in Bakü Diyalekti Eseri ve Azerbaycan Ağız Araştırmalarında Kullandığı Gramer Terimleri”, Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (Türklad), Cilt 2 - Sayı 2 - Aralık 2018, (ss. 27-50), s. 32’de “Füyûzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları” adlı makaleye yapılan atıf.

118. Gürkan Gümüşatam, “Şiraliyev’in Bakü Diyalekti Eseri ve Azerbaycan Ağız Araştırmalarında Kullandığı Gramer Terimleri”, Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (Türklad), Cilt 2 - Sayı 2 - Aralık 2018, (ss. 27-50), s. 50’de (Kaynakçada) “Azerbaycan Matbuatında Füyûzat Dergisi” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

119. Ali Erol, “Romantik Azerbaycan Şiiri’nde Dil ve Üslup Tercihleri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies 18/2 Kış–Winter 2018, (ss. 417-430), s. 420’de “Füyûzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları” adlı makaleye yapılan atıf.

120. Zeki Tekin; Gülnaz Okumuş, “Osmanlı Devleti’nin Düzen Arayışı: Anayasal Düşünce Gelişiminin Dinamikleri”, Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626); Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Vol. 7, No. 5, December 2018; Revue des Recherches en Histoire Culture et Art, (ss. 803-825), s. 809’da “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

Muhsin Ramazan İŞSEVER, “Avrupalıların Hint Alt Kıtasındaki Sömürgecilik, Şarkiyat Faaliyetleri ve Warren Hastings Colonialism, Orientalism of The Europeans in The Indian Subcontinent And Warren Hastings” (ss. 220-226), (II. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu, Avrasya’da Türkiyat ve Şarkiyat Çalışmaları (Editörler: Turgay GÖKGÖZ; Onur KILIÇER), İstanbul Üniversitesi Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Demavend Yayınları, İstanbul, 2018. ISBN: 978-605-9986-84-7), s. 222’de “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf. 

Zemine Ziyayeva, “Füyûzat Dergisi ve 1905 Sonrası Azerbaycan`da Türkçe Meselesi”, Türkbilig, 2018/36, (ss. 187-202), s. 190’da “Füyûzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları” adlı makaleye yapılan atıf. 

Zemine Ziyayeva, “Füyûzat Dergisi ve 1905 Sonrası Azerbaycan`da Türkçe Meselesi”, Türkbilig, 2018/36, (ss. 187-202), s. 202’de “Azerbaycan Matbuatında Füyûzat Dergisi” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

Zemine Ziyayeva, “Füyûzat Dergisi ve 1905 Sonrası Azerbaycan`da Türkçe Meselesi”, Türkbilig, 2018/36, (ss. 187-202), s. 192’de “Celil Memmedguluzade'nin Anamın Kitabı Piyesinde Dil ve Kimlik Şuuru” adlı makaleye yapılan atıf.

Zeynep Gözde Kozlu, “Attila İlhan’ın Şiirlerinde Divan Şiiri Geleneğinin Etkisi Var Mıdır?”, Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 2018, Vol: 5, Issue: 31, (pp: 4816-4825). s. 4818’de “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

Ali Kök, “1828-1920 Yılları Arası Azerbaycan’da Matbuat Çalışmaları”, 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, 3. Cilt, (Ed. Yılmaz Yeşil, Seyfullah Yıldırım), Ankara, 2018, (ss. 87-106), s. 100’de  “Celil Memmedguluzade’nin Anamın Kitabı Piyesinde Millî Kimlik Şuuru” adlı makaleye yapılan atıf.

Ali Kök, “1828-1920 Yılları Arası Azerbaycan’da Matbuat Çalışmaları”, 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, 3. Cilt, (Ed. Yılmaz Yeşil, Seyfullah Yıldırım), Ankara, 2018, (ss. 87-106), s. 95’te  “Füyuzât ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları”” adlı makaleye yapılan atıf.

Ali Kök, “1828-1920 Yılları Arası Azerbaycan’da Matbuat Çalışmaları”, 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, 3. Cilt, (Ed. Yılmaz Yeşil, Seyfullah Yıldırım), Ankara, 2018, (ss. 87-106), s. 96, 97’de  “Azerbaycan Matbuatında Füyuzat Dergisi” adlı makaleye yapılan atıf.

Umut Uzer, “Ali Bey Hüseyinzade and His Impact on National Thought in Turkey and the Caucasus”, Acta Via Serica, Vol. 3, No. 2, December 2018, (ss. 135–150), s. 143, 144’te “Füyuzat ve Molla Nasreddin dergilerinde Edebi Dil Tartışmaları” adlı makaleye yapılan atıf.

Umut Uzer, “Ali Bey Hüseyinzade and His Impact on National Thought in Turkey and the Caucasus”, Acta Via Serica, Vol. 3, No. 2, December 2018, (ss. 135–150), s. 140, 142, 143, 144’te “Azerbaycan Matbuatında Füyuzat Dergisi” adlı makaleye yapılan atıf.

Mehmet Korkud Aydın, “Bandung Konferansı ve Türk Basınına Yansımaları”, Turkish Studies, Volume 13/24, Fall 2018, (p. 33-60), s. 37’de “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.

_______________________________ 2019 _________________________________

Merve Topal, “Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı’na Yansıyan Ermeni Meselesi”, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 17, S. 1, Mart 2019, (ss. 175-188), s. 179, 183, 185’te "Azerbaycan Edebiyatında Türk Ermeni İlişkileri" adlı makaleye yapılan atıf.

Merve Topal, “Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı’na Yansıyan Ermeni Meselesi”, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 17, S. 1, Mart 2019, (ss. 175-188), s. 188’de  “Neriman Nerimanov'un Bahadır ve Sona Eserinde Türk-Ermeni Kültür Çatışması" adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

Şengül Kocaman, “Molière Oyunlarında Kadın Karakterler”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 16, S. 1, Nisan 2019, (s.167-179), s. 179’da “Moliere ve Ahundof Tiyatrosunda “Cimri” Karakterleri: Harpagon ve Hacı Kara” adlı makale referans olarak gösterilmiştir.

Afina Barmanbay, “Hüseyin Cavid’in “İblis” Faciasına Dinî - Felsefi Bakış”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, SUTAD, Nisan 2019; (45): (ss. 371-381), s. 372’de “Hüseyin Cavid, Edebi Faliyetleri ve Topal Teymur Piyesi” adlı kitaba yapılan atıf.

Zühre Nur Pehlivan, “Hasan Bey Zerdabi ve Azerbaycan’da Matbuat”, Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 2019 Vol: 6 Issue: 35 (pp:958-970), s. 962, 964’te “Azerbaycan Matbuatında Füyuzat Dergisi” adlı makaleye yapılan atıf.

Zühre Nur Pehlivan, “Hasan Bey Zerdabi ve Azerbaycan’da Matbuat”, Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 2019 Vol: 6 Issue: 35 (pp:958-970), s. 964’te “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

Mustafa Kundakçı, “İlyas Esenberlin’in Gazap (Göçebeler III) ve Gabit Müsirepov’un Ulpan Romanlarında Kazak Hanı Kenesarı Karakteri”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Vol. 8, No. 2, June 2019, (ss. 480-492), s. 483’te “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

Hikmet Koraş, ““Ulpan Romanı Örneğinde Edebi Eserde Siyasi Propaganda”, TUDAD, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Temmuz 2019, (ss. 16-31), s. 17’de “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci” adlı makaleye yapılan atıf.

Elnura Azizova, “XX. Yüzyılın Başlarında Ortak Türk Dili Oluşturma Çabası Olarak Füyuzat Dergisi”, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, Din Araşdırmaları Jurnalı, No 1(2), İyun 2019, Bakı, (ss. 231-244), s. 236’da “Azerbaycan Matbuatında Füyuzat Dergisi” adlı makaleye yapılan atıf.

Yusuf Dündar, Kurban Ünlüönen, “Neo-Kolonyalizm Aracı Olarak Kitle Turizminin Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Volume 7, Issue 3, 2019, (ss. 2066-2107), s. 2080’de “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma” adlı makaleye yapılan atıf.


  Ziyaretçi Sayısı

   Sayaç