PROF.DR. VEYSEL IŞIK    
Adı : VEYSEL
Soyadı : IŞIK
E-posta : v.isik@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 203 3340
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

A- KİŞİSEL BİLGİLERİ

 

İletişim

İş Adresi       : Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Tektonik Araştırma Grubu TR-06100, Tandogan, Ankara

Tel     : +90 312 203 3340 (İş yeri)

Fax    : +90 312 2150487 (İş yeri)

E-mail : v.isik@ankara.edu.tr

Web    : http://80.251.40.59/ankara.edu.tr/v.isik/

                       

Pozisyonu

 

                   Öğretim Üyesi – Ankara Üniveristesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Mesleki Üyelikleri

                   American Geophysical Union (AGU)

                   Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)

                   Geological Society of America (GSA)

                   Türkiye Petrol Jeologları Derneği (TPJD)

 

Bilimsel Görevleri

                        Ulusal/Uluslararası dergilerde yazıya (manuscripts) hakemlik, bilimsel kurul üyeliği

 

                   “Mavi Gezegen” dergisi editörlüğü

                   Jeoloji konferanslarında görevler (Bilimsel Kurul, Oturum Başkanı / Eş-başkanı)

 

Bilimsel Ödülleri

                   “Altın Çekiç” Araştırma Ödülü - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

 

                   Fen Bilimleri Teşvik Ödülü - Ankara Üniversitesi

                   2003-2007 En Çok Refere Edilen Yazar Ödülü – Tectonophysics

Verdiği Dersler

GEO104 Introduction to Surveying/Mapping - Ankara Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü (Lisans)

                   JEM123/124 Genel Jeoloji ve Lab - Ankara Üniversitesi, Jeofizik Müh. Bölümü (Lisans)

JEM203/JFM206 Yapısal Jeoloji - Ankara Üniversitesi, Jeoloji/Jeofizik Müh. Bölümü (Lisans)

                   YDI 244 /339 Mesleki Yabancı Dil I/II (Professional English I/II) - Ankara Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü (Lisans)

                   JEM306 Jeolojik Harita Alımı - Ankara Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü (Lisans)

JEM404 Türkiye Jeolojisi - Ankara Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü (Lisans)

JEM501 Türkiye’nin Tektoniği - Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Lisans Üstü)

JEM507 İleri Yapısal Jeoloji - Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Lisans Üstü)

JEM598 Mikro Tektonik - Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Lisans Üstü)

Yurtdışı Mesleki Tecrübesi

                   Durham University – Oxford University (İngiltere)

                   Oklahoma State University (ABD)

                   Eötvös University (Macaristan)

                   Queensland University (Avustralya)

Araştırma Alanları

                   Faylar (Aktif/Pasif), fay ilişkili kayalar, fay ilişkili sıvı sirkülasyonu

                   Makaslama zonları

                   Mikro tektonik çalışmalar

                   Yapısal Jeoloji Analizleri

                   Metamorfik/Kristalen çekirdek kompleksler

 

B- BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Araştırma Projeleri

Devam Eden Projeler

2010 – 2013 Ankara çevresindeki aktif fayların jeolojik ve jeofizik yöntemlerle incelenmesi. TUJJBUDP-01-10, Araştırıcı.

*2011 – 2013 The role of inherited tectonic and thermal framework in controlling exhumation processes: Example from the Menderes Massif, MISTRAS, Investigator

2012 – 2015 Doğrultu-Atımlı Ana Fay Zonlarının Yapısal Analizi ve Yaşlandırılması: Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Doğu Anadolu Fay Zonunda Çalışmalar. TÜBİTAK, Proje No: 111Y227, Yürütücü

 

2013 – 2013 Orta Karadeniz-Orta Anadolu Ofiyolitleri, Krom, Nikel-PGE Ön Aramaları. 2013-12-13-02-3, Danışman

 

Tamamlanmış Projeler

1995 – 1997 Ege Bölgesi Pre-Neojen Temelinin Jeolojisi; TÜBİTAK / DPT Ulusal Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği. YDABÇAG – 227, YDABÇAG – 419-G Araştırıcı

1997 – 1998 Menderes Masifi’nin KB Kesiminde Metamorfik Çekirdek Komleksinin Yapısal, Petrografik ve Jeokimyasal İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu – 97050111, Araştırıcı

*1999 – 2001 Extensional Tectonics in West Anatolia, and its comparison to the Death Valley extended terrain in the U.S.A. NSF/TUBİTAK, Investigator

2003 – 2005 Orta Anadolu Kristalen Kompleksinde Pseudotakilit Oluşumu ve Jeolojik Anlamı. TÜBİTAK, Proje No:102Y123, Yürütücü

2004 – 2005 Batı ve Orta Anadolu Oligosen Paleocoğrafyası. MTA, Araştırıcı

2004 – 2004 Toros – Anatolit Platformunda Kambriyen Öncesi Meta-magmatik Kayaçların Petrografisi, Petrolojisi ve Petrojenez Özelliklerinin Belirlenmesi. MTA, 2004 – 16B37, Danışman

2004 – 2006 Neojen Çökellerinin (GB Türkiye) Jeolojik-Sedimentolojik İncelenmesi. TÜBİTAK, Araştırıcı

2005 – 2008 Depremde zemin davranışının kestiriminde yeni bir yöntem: Ankara kenti batı kesimindeki jeolojik birimlere uygulanması. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırıcı

2005 – 2007 Menderes Çekirdek Kompleksinin Yüzeyleme Mekanizmasının İzotop Yöntemiyle İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Yürütücü

2007 – 2008 Çankırı–Çorum Havzasını Çevreleyen Ofiyolitik Kayaçların Jeolojisi: Petrojenezi, Tektoniği ve Cevher İçerikleri. MTA, Danışman

2007 – 2010 Ankara civarında Anadolu levhasının iç deformasyonunun jeolojik ve sismolojik yöntemlerle araştırılması Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu – 2006.074.50.52, Araştırıcı

2008 – 2008 Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Jeolojisi ve Jeodinamik Evrimi. MTA, 2008–30–14.01.b, Danışman

2009 – 2011 Orta Anadolu’da Savcılı Fay Zonunun Yapısal Özellikleri ve Tektoniği. TÜBİTAK, Proje No: 109Y071, Yürütücü

2009 – 2011 Ecemiş Fayı Atlası. MTA, 30-14-02.2, Danışman

2012 – 2012 Adana Mut Arasında Yüzeyleyen Neojen Kayaçlarının Paleocoğrafyasının Kurulması. MTA, 2012-30-14-01-5, Danışman

2012 – 2012 Orta Karadeniz-Orta Anadolu Ofiyolitleri, Krom, Nikel-PGE Ön Aramaları. 2012-12-13-02-3, Danışman

* Uluslararası proje

YAYINLARI

Uluslararası SCI’ye Giren Bazı Makaleler

Işık, V. & Tekeli, O. 2001. Late orogenic crustal extension in the northern Menderes massif (western Turkey): Evidences for metamorphic core complex formation. International Journal of Earth Sciences 89, 757-765.

Seyitoglu, G., Tekeli, O., Cemen, I., Sen, S. & Işık, V. 2002. The role of flexural/rolling hinge model on the tectonic evolution of Alasehir graben, western Turkey. Geological Magazine, 139, 15-26

Işık, V., Seyitoğlu, G. & Cemen, I. 2003. Ductile-brittle transition along the Alasehir shear zone and its structural relationship with the Simav detachment, Menderes massif, western Turkey. Tectonophysics 374, 1-18

Işık, V., Tekeli, O. & Seyitoğlu, G. 2004. The 40Ar/39Ar age of extensional ductile deformation and granitoid intrusions in the northern Menderes core complex: Implications for the initiation of extensional tectonics in western Turkey. Journal of Asian Earth Science 23 (4), 555-566

Seyitoglu, G., Işık, V. & Cemen, I., 2004. Complete Tertiary exhumation history of Menderes massif, western Turkey: a working hypothesis Turkey. Terra Nova 16, 358-364

Işık, V. 2004. Micro-tectonic features of Simav shear zone, northern Menderes massif, western Turkey. Geological Bulletin of Turkey 47 (2), 49-91

Cemen, I., Tekeli, O., Seyitoglu, G. & Işık, V. 2005. Are Turtleback Fault Surfaces Common Structural Elements of Strongly Extended Terrains. Earth-Science Reviews 73, 139-148

Işık, V., Lo, C.H., Göncüoğlu, C. & Demirel, S. 2008. 39Ar/40Ar ages from the Yozgat Batholith: Preliminary data on the timing of Late Cretaceous extension in the Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey. Journal of Geology 116(5), 510-526.

Işık, V., 2009. Ductile shear zone in granitoid of Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey: Implications for Late Cretaceous extensional deformation. Journal of Asian Earth Sciences 34, 507-521.

Seyitoglu, G., Alçiçek, C., Işık, V., Yılmaz, İ., Alçiçek, H., Varol, B. & Esat, K., 2009. The stratigraphical position of Kemiklitepe fossil locality (Uşak-Eşme) revisited: Implications for the Late Cenozoic sedimentary basin development and extensional tectonics in western Turkey. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie, Abhandlungen 251(1), 1-15.

Seyitoglu, G. and Işık, V., 2009. Meaning of the Küçük Menderes graben in the tectonic framework of the central Menderes core complex (western Turkey).  Geologica Acta, 7(3), 323-331.

Uysal, T.I., Feng, Y., Zhao, J., Işık, V., Nuriel, P., Golding, S.D., 2009. Hydrothermal CO2 degassing in seismically active zones during the late Quaternary. Chemical Geology 265, 442–454.

Demirel S., Göncüoglu, M.C., Topuz, G., Işık, V., 2009. Geology and chemical variations in the tourmalines from the quartz-tourmaline breccias within the Kerkenez Granitoid (Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey). Canadian Mineralogist 47, 787-799.

Uysal, I.T., Feng, Y.X., Zhao, J.X., Bolhar, R., Işık, V., Baublys, K., Yago, A., Golding, S.D., 2011. Geochronological and microchemical constraints on late Quaternary seismic cycles recorded in crack-seal veins. Earth and Planetary Science Letters, 303, 84-96.

Ulusal Hakemli Bazı Makaleler

Isik V. & Tekeli, O., 1995. Alanya Metamorfitlerinin Doğu Kesiminde Petrografik Yeni Bulgular. MTA Derg., 117, 105-113.

Isik V. & Tekeli, O., 1995. New petrographical data at the eastern part of Alanya Metamorphites (Anamur, S. Turkey). MTA Bull., 117, 49-57

Temiz, U. & Işık, V., 2002. Simav Güneyinde (Kütahya, Batı Anadolu) Metamorfik Kayaların Petrografik ve yapısal Özellikleri. C.Ü.M.F. Dergisi, 19/1, 21-34

Gökten, E., Seyitoğlu G., Varol, B. & Isik, V., 2003. 03.02.2002 Çay (Afyon) depreminin mekanizması ve bölgenin deprem riski. Kocaeli 2003, Deprem Sempozyumu, Sunular, 55-61.

Işık, V., 2004. Kuzey Menderes Masifinde Simav Makaslama Zonunun Mikrotektonik Özellikleri, Batı Anadolu, Türkiye. Türkiye Jeoloji Bülteni, 47(2), 49-91.

Önal, Z., Işık, V. & Seyitoğlu, G., 2006. Çankırı Havzası Batısında Bulunan Koyunbaba Fayının Koyunbaba-Hasayaz Arasındaki Karakteri Hakkında Mezoskopik ve Mikroskopik Gözlemler ve Bunların Bölgesel Tektonik Modeller Üzerine Etkisi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 49(3), 1-12.

Seyitoğlu, G., Ecevitoğlu, B., Işık, V., Esat, K., Akkaya, İ. & Sağol, Ö., 2006. Yuvaköy (Ankara) kuzeyinde ofiyolitik birimler ile Neojen yaşlı sedimanter birimler arasındaki tektonik sınırın niteliği hakkında jeolojik ve jeofizik gözlemler. Yerbilimleri Dergisi 27(3), 163-171.

Seyitoglu, G., Aktug , B., Karadenizli, L., Kaypak, B., Sen, S., Işık, V., Esat, K., Parlak, O., Varol, B., Saraç, G. & Ileri, I., 2009. Late Pliocene - Quaternary pinched crustal wedge in NW Central Anatolia, Turkey: A neotectonic structure accommodating the internal deformation of the Anatolian plate. Türkiye Jeoloji Bülteni, 52(1), 121-154.

Şahin, Ö. & Işık, V., 2010. Çelikhan (Adıyaman) Civarında Yüzeyleyen Metamorfik ve Magmatik Kayaların Petrolojisi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 53 (2-3), 129-158.

Saber, R., Işık, V., Caglayan, A., 2013. Geology of the North Bozgush Fault Zone and Its Tectonic Significance. Yerbilimleri, 34 (2), 83-100.

Seçilmiş Bazı “Proceedings” Makaleler

Işık, V. & Seyitoğlu, G., 2007. Asymmetric and Symmetric Core Complex Formation in the Menderes Massif: Its Exhumation and Fragmentation History. Colloquium of the Menderes Massif. Extended Abstracts Book, 88-102.

Işık, V. 2004. Metamorphism and structure of eastern Alanya metamorphites, southern Turkey. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece, 14-20 April, Proceedings, V.3, 1139-1142.

Işık, V., Gursu S., Göncuoglu, C., Seyitoglu, G. 2004. Deformational and geochemical features of syn-tectonic Koyunoba and Egrigöz granitoids, western Turkey. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece, 14-20 April, Proceedings, V.3, 1143-1146.

 

Uluslararası Kongrelerde “Öz”ü Yayımlanmış Bazı Sunumlar

Işık, V., Tekeli, O. & Cemen, I., 1997. Mylonitic fabric development along a detachment surface in northern Menderes Massif, Western Anatolia, Turkey. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Salt Lake City, USA, v. 29, no. 6, p.87

Işık, V. and Tekeli, O., 1998, Structure of Lower Plate Rocks in Metamorphic Core Complex; Northern Menderes massif, Western Turkey. 3th Int. Turkish Geology Sym., METU, Ankara, Turkey, p. 268.

Işık, V. and Tekeli, O. 1999. Microstructure of deformed grains in the granitic mylonites of lower plate: northern Menderes massif, western Turkey. EUG 10, J. Conference Abstracts, Strasbourg, France, 4 (1); p.730

Işık, V., Cemen, I., Tekeli, O. & Seyitoglu, G., 2001. Ductile-brittle transition in Salihli granitoid below the Karadut detachment surface, Menderes massif, Western Turkey. 4th Int. Turkish Geology Sym., CU, Adana, Turkey, p. 213

Seyitoglu, G., Sen, S., Tekeli, O., Cemen, I. & Işık, V. 2001. Stratigraphy and sutructure of the major E-W trending Turkish graben system. 4th Int. Turkish Geology Sym., CU, Adana, Turkey, p. 22

Cemen, I., Seyitoglu, G., Tekeli, O., & Işık, V. 2001. Extensional Tectonics in Western Turkey and Basins and Ranges, USA: A Review. 4th Int. Turkish Geology Sym., CU, Adana, Turkey, p. 21

Tekeli, O., Işık, V., Seyitoglu, G. & Cemen, I. 2001. The 40Ar/Ar39 age of ductile extension and granitoid intrusions in the northern Menderes massif, Western Turkey. 4th Int. Turkish Geology Sym., CU, Adana, Turkey, p. 226

Temiz, U., Tekeli, O. & Işık, V. 2001. Structural and petrographic features of metamorphic rocks in the south of Simav, Western Turkey. 4th Int. Turkish Geology Sym., CU, Adana, Turkey, p. 227

Cemen, I., Işık, V., Seyitoglu, G. & Tekeli, O. 2001. Extension parallel folding in northern Menderes massif, Western Turkey. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Boston, USA, v.33, no.7, p. A-151

Işık, V., Cemen I. & Seyitoglu, G., 2002. Ductile-brittle transition along the Alasehir and Simav shear zones and their structural releationships, Menderes massif, western Turkey. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Denver, USA, v.34, no.79-13, p. 179

Cemen, I., Seyitoglu, G. & Işık, V., 2002. Extensional tectonics in southern Basins and Ranges, USA and in western Turkey: A Review of similarities, differences and problems. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Denver, USA, v.34, no.79-1, p. 178

Seyitoglu, G., Cemen I., Sen, S. & Işık, V., 2002. Extensional tectonics and related basin development in western Turkey. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Denver, USA, v.34, no.79-11, p. 179

Catlos, E.J., Cemen, I., Işık, V. & Seyitoglu, G., 2002. In situ constrains from the Menderes massif, western Turkey. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Denver, USA, v.34, no.79-15, p. 180

Ozerdem, C., Cemen, I., & Işık, V., 2002. The conglomerate member of the Gokceoren formation, Oren basin, western Turkey: Its age, sedimentology and tectonic significance. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Denver, USA, v.34, no.111-13, p. 250

Cemen, I., Seyitoglu, G., Işık, V. & Catlos, E., 2003. Extensional Tectonics in Western Anatolia, Turkey. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Seattle, USA, v.35, p. 348.

Işık, V., Seyitoglu, G. & Cemen, I., 2003. Extensional structures of the Menderes core complex, western Turkey. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Seattle, USA, v.35, p.27-28

Seyitoglu, G., Cemen I., Işık, V. & Catlos, E.J., 2003. Late Cenozoic exhumation processes of Menderes massif and related extensional basin formation in western Turkey. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Seattle, USA, v.35, p. 27.

Gogus, O., Cemen, I., Catlos, E.J., Işık, V. &Seyitoglu, G., 2003. Geometry and Tectonic Significance of the Bascayir Detachment, Buyuk Menderes Graben, Western Turkey. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Seattle, USA, v. 35, p. 27.

Işık, V., Goncuoglu C. & Demirel, S., 2004. Tourmalinite formation in the Yozgat batholith, Central Anatolian core complex, Turkey: A case study for its structural setting. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Denver, USA, v.36, no.5, p. 430.

Bettemir, I., Işık, V., & Seyitoglu, G., 2004. Geological relationships between the Kazdag metamorphic core complex and the Karakaya complex in northwest Turkey. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Denver, USA, v.36, no.5, p. 430.

Maga, M., Işık, V., & Seyitoglu, G., 2004. The paleomagnetic stratigraphy of the fossiliferious Paleogene Uzuncarsidere formation, central Turkey. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Denver, USA, v.36, no.5, p. 72.

Demirel, S., Göncüoglu, C., Işık, V. & Topuz, G., 2005. Origin and Formation of Kerkenez Quartz-Tourmaline Breccia Zone (KQTBZ), Sorgun-Central Turkey. International Earth Sciences Coloquium on the Aegean Regions - IESCA,Izmir-Turkey, p. 30-31.

Işık, V., 2008. Structure of the Southeast Anatolian Suture Zone, Turkey. AGU Fall Meeting, 15-19 December, San Francisco, USA, T33C-2080.

Caglayan, A. & Işık, V., 2008. The Savcili Fault Zone, Central Turkey. AGU Fall Meeting, 15-19 December, San Francisco, USA, T51A-1866.

Işık, V., Seyitoğlu, G., 2010. Alternative Conozoic Exhumation History of the Kazdag Core Complex, Western Rurkey. Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia. Abstract Book, p.70.

Işık, V., Çağlayan, A., Seyitoğlu, G., Uysal, T., Zhao, J., Esat, K., Sözeri, K., 2010. Geology of the Savcılı Fay Zone, Central Turkey. Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia. Abstract Book, p.32.

Kurt, S., Işık, V., Seyitoğlu, G., 2010. Alternative Conozoic Exhumation History of the Kazdag Core Complex, Western Rurkey. Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia. Abstract Book, p.70.

Esat, K., Işık, V., Seyitoğlu, G., 2010. The Ilıca Fault, eastern sector of the Eskişehir Fault Zone, central Anatolia, Turkey: Its structural characteristics and seismicity. 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Abstracts, p.32, University of Çukurova, Adana.

Işık, V., Seyitoğlu, G., Çağlayan, A., Uysal, T., Zhao, J., Esat, K., Sözeri, K., 2010. Cataclastic Zones within the Savcili Fault Zone, Central Turkey, Central Turkey. AGU Fall Meeting, 13-17 December, San Francisco, USA, T51A-2011.

Işık, V., Çağlayan, A., Uysal, T., Bolhar, R., 2011. Microstructures of the Kirsehir Complex, Central Turkey. AGU Fall Meeting, 5-9 December, San Francisco, USA, T43C-2337.

Çağlayan, A., Eser, E., Saber, R., Işık, V., 2011. Architecture of Adaköy Fault Zone, NW Central Turkey. AGU Fall Meeting, 5-9 December, San Francisco, USA, T13E-2439.

Çağlayan, A., Işık, V. and Karabacak, V., 2012.  Characteristics of Brittle Deformation in the North Anatolian Fault Zone. PANAF- Paleoseismology Along the North Anatolian Fault, 8-10 October 2012, İstanbul p.31.

Çağlayan, A., Işık, V. and Karabacak, V., 2012.  Kuzey Anadolu Fay Zonunda Kataklastik Deformasyon süreçleri. 16. ATAG toplantısı, 18-19 Ekim, İstanbul, 9.

Işık, V., Saber, R., Caglayan, A., 2012. Is There Any Relationship Between Active Tabriz Fault Zone and Bozkush Fault Zones, NW Iran. AGU Fall Meeting, 3-7 December, San Francisco, USA, T33A-2540.

Saber R., Caglayan, A., Işık, V., 2012. Riedel Shear Patterns along Active Sabalan Fault Zone, Ardebil, NW Iran. AGU Fall Meeting, 3-7 December, San Francisco, USA, T33A-2641.

Caglayan, A., Isik, V., 2012.  Geometry of the Gerede Segment, North Anatolian Fault Zone, Turkey. AGU Fall Meeting, 3-7 December, San Francisco, USA, T21A-2546.

 

Ulusal Kongrelerde “Öz”ü Yayımlanmış Bazı Sunumlar

Gökten, E., Seyitoğlu G., Varol, B. & Işık, V., 2003. 03.02.2002 Çay (Afyon) depreminin mekanizması; Bölgenin deprem etkinliği. Deprem Sempozyumu, Kocaeli, s. 24

Demirel, S., Goncuoglu, M.C., Topuz, G. & Işık, V., 2004. Orta Anadolu Kristalen Kompleksindeki Kuvars-Turmalin Breslerin Jeokimyasi. I. Ulusal Jeokimya Semposyumu, Bursa, s. 13

Seyitoğlu, G. ve Işık, V., 2006. Batı Anadolu’nun Geç Tersiyer Jeolojik Evrimi: Menderes Masifinin Yüzeyleme Mekanizması ve İlişkili Sedimanter Havza Oluşumu Hakkında Yeni Bir Tektonik Model. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 18-20.

SD 4 - Işık, V. ve Seyitoğlu, G., 2006. Menderes Çekirdek Kompleksinde Sıyrılma Fayları ve İlişkili Makaslama Zonları, Batı Anadolu. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 21-23.

Seyitoğlu, G., Karadenizli, L., Şen, Ş., Kazancı, N., Varol, B., Saraç, G., Işık, V., Esat, K., Özcan, F., Savaşçı, D., İleri, İ., 2006. Anadolu Levhası İtiliyor mu Yoksa Çekiliyor mu? Yanıt Yeni Tanımlanan Neotektonik Bir Yapı Olan Eldivan-Elmadağ Tektonik Kamasının Jeolojisinde mi Saklı? 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 87-88.

İleri, İ., Işık, V., Seyitoğlu, G., 2006. Eldivan-Elmadağ Tektonik Kamasının Güney Sınırı: Sağ Yanal Doğrultu Atımlı Akarlar Fayı. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 92-93.

Önal, Z., Işık, V., Seyitoğlu, G., 2006. Koyunbaba Fayı, Çankırı Havzası (Orta Anadolu): Normal Fay mı? Bindirme mi?. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 412-413.

Işık, V. ve Seyitoğlu, G., 2007. Menderes Masifinin Geç Senozoyikte Asimetrik ve Simetrik Çekirdek Kompleksi Olarak Yüzeyleme ve Parçalanma Tarihçesi. Dokuz Eylül Üniversitesi

Seyitoğlu, G., Işık, V., Alçiçek M.C., Alçiçek, H. 2007. Küçük Menderes Grabeninde Rapor edilen Miyosen-Pliyosen Arasındaki Kısa Süreli Bölgesel Sıkışma Verilerinin Orta Menderes Masifi’nin Özel Tektonik Konumu Dikkate Alınarak Değerlendirilmesi. 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 80-81.

Seyitoğlu, G., Işık, V. Yılmaz, İ. Alçiçek M.C., Alçiçek, H., Varol, B., Esat, K. 2007. Kemiklitepe Fosil Lokalitesinin (Uşak-Eşme) Stratigrafik Konumunun Yeniden Değerlendirilmesi ve Bunun Batı Anadolu’daki Neojen Havzaların Tektono-Sedimenater Gelişimi Üzerine Etkileri. 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 457-459.

Çağlayan, A., Işık, V., Seyitoğlu, G., Uysal, T., Zhao, J., Esat, K., Sözeri, K., 2010. Savcılı Fay Zonunun Gevrek Deformasyon Özellikleri (Kırşehir, Orta Anadolu). 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s. 348-349.

Esat, K., Çıvgın, B., Kaypak, B., Işık, V., Seyitoğlu, G., 2009. Jeolojik ve sismolojik veriler ışığında Bala (Ankara) depremlerine neden olan fayların nitelikleri ve bunların genel neotektonik çerçevedeki anlamı. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s. 800-801.

Kaya, S., Can, A. Z., Esat, K., Ekincioğlu, E. E., Akkaya, İ., Işık, V., Kaypak, B., Aldaş, G. U., Ecevitoğlu, B., Seyitoğlu, G., 2009. Afyon-Akşehir grabeninde Yakasenek ters fayı olarak tanımlanan yapı üzerinde jeolojik ve jeofiziksel gözlemler: İki evreli graben modeli için bir test. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s. 206-207.

Çağlayan, A., Işık, V., Seyitoğlu, G., Uysal, T., Zhao, J., Esat, K., Sözeri, K., 2010. Savcılı Fay Zonunun Gevrek Deformasyon Özellikleri (Kırşehir, Orta Anadolu). 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s. 348-349.

Eser, E., Çağlayan, A., Işık, V., 2011. Adaköy Fay Zonu (Kızılcahamam, Ankara). 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s. 20-21.

Saber, R, Caglayan, A., Işık, V., 2012. Aktif Sebelan Fay Zonunun Geometrisi ve Riedel Kırık Gelişimi. 16. ATAG toplantısı, 18-19 Ekim, İstanbul, 41-42.

Isik, V., Saber R., Caglayan, A. 2013. Tebriz Fay Zonu ve Bozkuş Fay Zonlarının Yapısal İlişkisi, KB İran. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 92-93.

Davetli Konuşmalar

Işık, V., 2003. Ductile-brittle transition along detachment faults in Menderes massif, western Turkey. Eastern Mediterranean Seismotectonics and Geodynamics. Istanbul Technical University.

Işık, V., 2004. Micro-tectonic Features of Shear Zones in the Menderes Core Complex. Ankara University

Işık, V. 2007. Anatomy of Detachment Faults: Faults and Fault-related Rocks in the Menderes Core Complex. Pamukkale University

Isik, V., 2011. Detachment Faulting, Exhumation and Basin Formation in the Menderes Core Complex, Western Turkey. Queensland University, Avustralia.

 

Danışmanlığında Tamamlanan Lisansüstü Tezler

 

 

Reza SABER

Tezin Adı: Kuzey Bozkuş Fay Zonunun (KB İran) Jeolojisi ve Tektonik Önemi

Thesis Title: Geology of the North Bozqush Fault Zone and Tectonic Significiance, NW Iran

 

Ayşe ÇAĞLAYAN

Tezin Adı: Savcılı Fay Zonunun (Kırşehir) Yapısal Analizi

Thesis Title: Strutural Analysis of the Savcılı Fault Zone, Kırşehir

Özlem ŞAHİN

Tezin Adı: Çelikhan (Adıyaman) Kuzeydoğusundaki Tektono-Metamorfik Birimlerin Metamorfizma ve Yapısal Özellikleri

Thesis Title: The Metamorphism and Structure of Tectono-Metamorphic Units in Northeast Çelikhan (Adıyaman)