PROF.DR. VAHİT GÖKTAŞ    
Adı : VAHİT
Soyadı : GÖKTAŞ
E-posta : vahitgoktas@gmail.com, vgoktas@ankara.edu.tr
Tel : 0312 2126800
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/vahit-goktas
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Vahit GÖKTAŞ

Doğum Tarihi: 22 Aralık 1976

Öğrenim Durumu: DOKTORA

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Ankara  Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Tasavvuf

Ankara Üniversitesi

2002

Doktora

Tasavvuf

Ankara Üniversitesi

2007

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Muhammed Es’ad Erbili’nin Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Felsefesi

Danışman: Prof Dr. Ethem Cebecioğlu

Doktora Tezi ve  Danışmanı : Kelâbâzî (v.380/990) ve Tasavvuf Anlayışı

Danışman: Prof Dr. Ethem Cebecioğlu

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2001-2007

Arş. Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2007-2010

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2010-2011

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2011-2017


İdâri Görev

Oş Devlet Üniversitesi (Kırgızistan)

2017-

2011-2013

Doç.Dr.(Misafir Oğretim üyesi)

Oş Devlet Üniversitesi (Kırgızistan)

2011-2012

2012-2013

 ORC İD    https://orcid.org/0000-0002-1171-5795
Araştırmacı ID: 123406

YAYIN LİSTESİ

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1 Life and Mystical Views of Abu Bakr Muhammed Ibn Ihsak Ya’kub al-Bukhari al-Kalabadhi (d. 380/990) Osh İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bişkek 2008, ss. 105-128.

A2 Esad Efendi (1847-1931) And The Symbolic Language in His Divan, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bişkek 2012, ss. 115-132.

A3 “Life And Sufi Personality İhsan Tamgüney”, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bişkek 2013, ss. 51-56.

A4 “Kırgızistan’da Dini Yayınlar”, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bişkek 2013, ss. 99-112.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1-“Mevlânâ’nın Düşüncesinde Edep” 26-28 Ekim 2007 Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu,  c.I, ss. 216-219. (Basıldı)

B2. “Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler”, Uluslarası Ahilik Sempozyumu-Kalite Merkezli Yaşam, 20-22 Eylül 2011, Kayseri Turkey.(Basıldı)

B3. “Konevi ve Kelabazi’nin Bazı Hadisleri Şerhi Bağlamında Temizliğin Batını Yorumu”, II. Uluslarası Sadrettin Konevi Sempozyumu, 6-8 Ekim 2011 Konya Turkey. (Basılacak)

B4. “Mevlânâ Halid-i Bağdâdî’nin er-Risale fi’r-Rabıta Adlı Eseri ve Rabıta ile Alakalı Görüşleri” 11-13 Haziran 2010 Van, Uluslarası Mevlana Halid-i Bağdadi Sempozyumu.

B5. “İlk Dönem Sûfi Müelliflerinden Kelâbâzî’nin Oruçla İlgili Yorumları”, Uluslar arası Ramazan ve Oruç Sempozyumu, Oruç ve Ötesi, İstanbul, 6-8 Temmuz 2012, Umraniye Belediyesi.

B6. “Din Eğitiminde Tasavvufi Eğitim ve Hoşgörünün Önemi” Arabayev Üniversitesi Uluslar arası Kırgızistanda Din Eğitimi Sempozyumu, (Durum, Problem ve Bakış Açısı) Bişkek 21-22 Haziran, 2012.

B7. “Tasavvufta İncitmeme Prensibi ve Alvarlı Efe Hazretleri’nde İncitmemenin Önemi” Uluslar arası Alvarlı Efe Sempozyumu, Erzurum 25-26 Nisan 2013.

B8. 01.09.2013- 25 Şevval 2013 Erbilde Vakıflar Bakanlığı’na bağlı Tasavvuf Kültür merkezi /Merkezü’s-Sekafi Li’t-Tasavvuf tarafından organize edilen “Mu’temeru’t-tasavvuf tahte şiari’l ulemai’t-tasavvuf ve devruhum fi’l müctemaatü’l-İslamiyye” başlıklı uluslar arası konferans (Katılımcı)

B9. Gümüşhanevi Dergahı Şeyhi Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi ve Kelâmi Dergâhı Şeyhi Muhammed Es’ad Erbili’nin Dua İle İlgili Görüşleri, 03-05 Ekim 2013, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu.

B10. Şabaniyye Kolunun Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle Ilgili Görüşleri, Kastamonu'nun Manevi Mimarları, Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, 2014. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Şeyh Şa'ban-ı Veli Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi. (Ali Tenik'le Birlikte)

B.11. "Tasavvufla İslam'ı Yaşamak: Geçmişten Günümüze Kırgızistan Örneği", 31 Mayıs 2014 Cumartesi, Akademisyenler Sohbeti, Köln DİTİB Genel Merkezi, 

B12. "Kırgızistan'da Dini Eğitim Alanında Yapılan Faaliyetler", 19-23 Mart 2015 Bişkek Kırgızistan, Uluslararası II Ipekyolu Konferansı (Türkiye Orta Asya İlişkileri Dünü Bugünü Geleceği

B13. "Hacı Bayram-ı Veli'nin Ahilerle İlişkileri" 25-26 Mayıs 2016 Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu" Kalem Kültür Akademi Eğitim Derneği, Ankara

B14. "Ankara'nın Manevi Coğrafyası ve Dr. Münir Derman, 3-4 Mayıs 2017 Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu" Kalem Kültür Akademi Eğitim Derneği, Ankara

B. Yurt içinde katıldığı bilimsel toplantılar, faaliyetler:

B1. “Hacı Bayram-ı Velî’nin Şiirlerinde Tasavvufi Muhteva” Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu, 07 Mayıs 2010, Ankara.

B2. I. Tasavvuf Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı, 11–13 Haziran 2007 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul (Katılımcı).

B3. III. Tasavvuf Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı, 22-23 Mayıs 2010 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta (Katılımcı).

B4 “İnsan-ı Ma’şuk Fikri Bağlamında Hz. Peygamber”, ADAM (Ankara Düşünce Araştırma Merkezi), Ankara, 14.03.2008 (Konferans, Konuşmacı).

B5 “Muhammed Esad Efendi’nin Hayatı” Kalemder, Ankara, 12.14.2010. (Konferans, Konuşmacı).

B6. IV. Tasavvuf Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı, 15-17 Mayıs 2011 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Konya (Katılımcı).

B7. “İslam Toplumunda Özel Aylar, Günler, Geceler” 3 Haziran 2011,  (Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi) (Konferans Konuşmacı)

B8. 28 Mayıs 2011’de “Muhteşem Yüzyılda Akhisarlı Şeyh İsa” Panelin’e davetli konuşmacı olarak katıldı ve “Şeyh İsa ve İbn İsa’nın Tasavvufî Görüşleri” başlıklı bir tebliğ sundu.

B9. “Mesneviden Bazı Dersler” Konferans, Sufiyane, Ankara. 04.08.2012

B10. "Dünya-Şeytan-Nefs Hilelerine Karşı Bir Çözüm Önerisi Olarak Tasavvuf", Ankara Düşünce Araştırma Merkezi, 02 Mart 2013.

B11. "Gelenekten Geleceğe Es'ad Erbili Hazretleri" ADAM Düşünce Araştırma Merkezi, 25.Nisan 2014.

B12. "Hz Peygamber Sevgisi", Çubuk Yenice Köyü Yardımlaşma Derneği, 20 Nisan 2014.

B13 "Annemarie Schimmel'in Tasavvuf Kültüründeki Yeri" Fakültemizin Gelişimine Katkıda Bulunan Alman Bilim İnsanları Paneli"  Mavera Münazara Araştırma ve Kültür Topluluğu, 05.05.2014.

B14. "Habib-i Neccar'da Tebliğ ve Cennete Davet" Her yönüyle Habib- Neccar Sempozyumu, Antakya, 24.05.2014

B15. "Ramazan ve Nefs Terbiyesi", Muradiye Kültür Vakfı Nallıhan Şubesi, 09.07.2014

B16. "Mesnevi'den Bazi Dersler" Yurtkur Seminerleri, 27.11.2014 (Hamamönü Ankara)

B17. "Hikmet Dersleri" Siyasallılar Vakfi, Hamamönü, 02.12.2014.

B18. "Anadolu'nun Manevi Mimarları: Gönül Sultanları, Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi, 2005.

B.19.`Mevlânâ ve Düşünce Dünyası'na Bakış" Kalecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 742. Vuslat Yıldönümünde Mevlânâ, 22.12.2015.

C. Yazılan Kitaplar ve Kitap Bölümleri:

C1. Mahmud Sami Efendi ve Tasavvufi Görüşleri, Ankara Kalem Neşriyat., Ankara 2018.

C2. Kelabazi ve Tasavvuf Anlayışı, Son Çağ Akademi Yay., Ankara 2020.

C3. Tasavvuf Tarihi, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, Ankara 2013. (Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Prof. Dr. Mustafa Aşkar, Yrd. Doç. Dr. Hikmet Yaman’la Birlikte)

C4. Tasavvufa Giriş, Bişkek 2013, s. 100, (Kırgızca) (İsbn: 978-9967-453-68-5)

C.5. Muhammed Esad Erbili, Hayatı, Eserleri, Tasavvuf Felsefesi,  Ilahiyat Yay., Ankara 2013.

C.6. İhsan Tamgüney (Sultan Baba)’in Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri, Ankara 2013, İlahiyat Yay., 2. Baskı, 116 s.

C.7. Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni "Esad Erbili Maddesi", Insan Yayınları, 2015.

C8. Üsküdarlı Muhammed Nasûhî ve Tasavvufî Görüşleri, 184 pp., Ankara, Yayın Evi, Nisan 2010.

C9. Tasavvuf Tarihi (Saatlik Tarih Dizisi), İlgi Yayınları, İstanbul 2019.

C10. Allah'la Varolmanın Yolu: Zikir, Erkam Yay. İstanbul 2014. (Ali Tenik'le Birlikte)

C.11. İnternationalization of Higher Education Policy in Japan: The Role of International Student Mobility,  Vahit Göktaş, Rashed Hasan Chowdury, Dünyada Uluslararası Öğrencilik , Ed. Mehmet Ali Bolat, Osman Akgül,  Harf Yayınları, İstanbul 2020. ss. 107-127

 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. “Halvetiyyenin Şabaniyye Ekolü ve Kolları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 2011/1, sayı: 26, s.133-160.

D2-"Es'ad Efendi (1847-1931) ve Dîvân'ında Sembolik Dil", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum,2009,sayı:39,ss.201-218

D3-"Mehmet Sıtkı Akozan'ın Divançe-i Şinaverde Yer Alan Üç Mizahî Mektubu", EKEV Akademi, Erzurum, 2008, sayı: 37, ss. 301-307.

D4-“2007 Mevlânâ Yılında İrfan Hamleleri ", Tasavvuf İlmi Akademik Araştırma Dergisi, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 211-216.

D5-Es’ad Efendi (1847/1931) ve Tevhid Risalesi’ndeki Vahdet-i Vücud Görüşü” Tasavvuf İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara, 2008, sayı 21, ss. 427-445

D6-"Kelâbâzî'nin et-Ta'arruf li-Mezhebi Ehli't-Tasavvuf Adlı Eserinin Şerhleri ve Şârihleri "Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Çorum, 2008, cilt: 7, sayı: 14, ss. 129-146.

D7-"Kelâbâzî’nin Bahru’l-Fevâid Adlı Eserinin Tasavvufî Muhteva Açısından Analizi", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 219-233.

D8- “Tasavvufi Terbiye’nin Günümüz Din Eğitim-Öğretimine Sunabileceği İmkanlar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52-2 (2011), ss. 137-155. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1633/17507.pdf

D9-"Kur'anda Bilgi ve Bilginin Kaynakları", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Şanlıurfa, 2008, sayı: 20, ss. 159-181.

D10-"Kelâbâzî ve Tasavvufî Görüşleri", EKEV Akademi, Erzurum, 2008, sayı: 36, ss. 87-107

D11-“Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Tasavvufla İlgili Bulunan Tezler”, Tasavvuf İlmi Akademik Araştırma Dergisi, Ankara, 2005 ,sayı 15, ss. 335-349.

D12-“Kelâmî Dergahı Postnişini Şeyh Es’ad Efendi (ö.1931)’nin Bayezid Dersiamlarından Ali Yekta Efendi’ye Verdiği Nakşi Kadiri İcazetname”, Tasavvuf İlmi Akademik Araştırma Dergisi, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 267-292.

D13.“Mevlânâ Şems Münasebetinde İnsan-ı Ma’şuk Fikri", Tasavvuf İlmi Akademik Araştırma Dergisi, Ankara, 2005, sayı: 14; ss. 549-563.

D14. “Modern İnsanın İhtiyacı Olarak Riyazet ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Riyazetle İlgili Görüşleri”, Ekev Akademi, Erzurum, 2012, cilt 16, sayı:50, ss.47-56.

D15. Ali Tenik, Vahit Göktaş, "İmportance and Effects of  Remembrance (Dhikr) in Socio-Psicological Terms", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, sayı: 2, ss. 217-236. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1144/13415.pdf

D.16. Vahit Göktaş, Ali Tenik, "Muhammed Es'ad Erbili (1847-1931)'nin Zikirle İlgili Görüşleri", Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz-Aralık, 7-14, 2013, ss. 257-266.

D.17. "Kırgızistan'da Din Eğitimine Katkı Olarak Din Eğitimi Sempozyumları ve Değerlendirilmesi" (Araştırma Notu), Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz-Aralık, 7-14, 2013, ss. 397-410.

D.18. "Kırgızistan'da Tasavvufi Durum",  Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 54-2 (2013), ss. 159-169. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1879/19709.pdf

D.19.  Akşemseddin'de Kulluk Kategorileri, Ekev Akademi Dergisi,  2010, sayı 43,  ss. 1-9. (M. Ali Yildiz ile birlikte)

D.20. Ali Tenik, Vahit Göktaş, Tasavvufta Zikir ve Zikrin Benlik İnşasına Etkisi, Toplum Bilimleri Dergisi, Ocak-Haziran 8-15, 2014, ss. 263-286.

D.21. Ali Tenik, Vahit Göktaş, Tasavvuf Bilgisi: Allah'ı Allah'la Bilmek Ilmine Giriş, Kelam Araştırmaları Dergisi, c.14, sayı: 1, Ocak-Haziran 2016,  ss. 146-176

D.22. Vahit Göktaş, Saeyd Rashed Hasan Chowdury, The Role of Sustainable Development Goals on Environmental Sustainability: A Discourse From An İslamic Perspektive, European Journal of Economic and Social Systems, May 2019, 6 (5), 279-295.

D.23. Vahit Göktaş, Rashed Hasan Chowdury, Freedom of Religion, Faith and Religious Tolerance in Begladesh: A Case of Study İslamic Mysticism, Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 5, 2019.

D.24. Rashed Hasan Chowdury, Vahit Göktaş, A Critical Analysıs of İmam Rabbani Ahmad Sirhidi's Doctrines of Sufism, Teosofi; Jurnal Tasawwuf dan Pemikiran İslam, Volume 11, Numer 1, June 2021.

E. Ansiklopedi maddesi:

E1. “Es’ad Erbili” Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Proje Ed. Bayram Ali Çetinkaya, Insan Yayınları 2015.

G. Çevirileri

G1- George Makdisi "Kadirî Sûfîsi İbn Teymiyye", çeviren: Vahit Göktaş, Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 401-411,

G2- Michel Chodkiewicz, "Sonsuz Yolculuk: İbnü’l-Arabî’nin Kitâb el-İsfâr an netâicil’l-esfâr Adlı Eseri", çeviren: Vahit Göktaş, Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 657-667

G3-William C. Chittick, “Mevlânâ’nın Tahkik Yolu”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIX (2008), sayı: 2, ss. 379-392. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1144/13422.pdf

G4-Mesnevîhân Ali Fuâd Paşa, "Vahdet-i Vücud: Hakikat-ı Vahide-i Mutlaka", hazırlayan: Vahit Göktaş, Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 685-686. (Transkripsiyon)

G5- Ebu Bekir Muhammed Kelâbâzî, Bahru’l-Fevâid, çev.: Vahit Göktaş, Son Çağ Akademi Yay. Ankara 2020, ss. 869. 

H. Kitap Tanıtımları

1- Ethem Cebecioğlu, “Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, 2004, cilt: XLV, sayı: II, ss. 423-425http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/729/9276.pdf

2- Mustafa Aşkar, “Tasavvuf Tarihi Literatürü”, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, 469 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 227-228

3- Osman Nuri Topbaş, İmandan İhsana Tasavvuf, Erkam Yayınları, İstanbul 2002, 532 s.", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 437-440.

4- Mustafa Kara, Gönül Mektupları, Mavi Yayıncılık, İstanbul 2000, 176 s.", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 6, ss. 317-323.

5- "Claude Addas, İbn Arabî, Kibrit-i Ahmer’in Peşinde, çev.: Atilla Ataman, Gelenek Yay., İstanbul 2003, 375 s.", ss. 553-555

6- "Osman Nuri KÜÇÜK, Fîhi Mâ Fîh Ekseninde Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Tasavvufî Görüşleri, Rûmî Yay., Konya 2006, 186 s.", ss. 382-384

7-"Seyyid Mustafa Rasim Efendi, Tasavvuf Sözlüğü: Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil, haz.: Dr. İhsan Kara, İnsan Yay., İstanbul 2008", hazırlayan: Vahit Göktaş, Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 387-389

8-"Michel Chodkiewicz, Sahilsiz Bir Umman Muhyiddin İbn Arabî, çev.: Atila Ataman, Gelenek Yay., İstanbul 2003, 168 s.", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 706-708.

9. "Ethem Cebecioğlu 20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menakıbı, Allah Dostları Serisi 7, Kalem Eğitim Kültür Derneği Yayınları, İstanbul 2013, s. 248" Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz-Aralık, 7-14, 2013, ss. 467-469.

Tez Tanıtımları

1- "Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan Yayımlanmamış Bazı Tezlerin Tanıtımı", Tasavvuf, 2005, sayı: 14, ss. 805-811

2- "KÜÇÜK, Sezai, XIX. Asırda Mevlevîlik ve Mevlevîler, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. H. Kamil YILMAZ, İstanbul 2000, 420 s. (Simurg Yayınları tarafından yayımlandı)", ss. 729-734

3-"Ahmed Kuddusi ve Tasavvuf Düşüncesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007, 455 s.", hazırlayan: Vahit Göktaş, Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 355-367.

4- "Zeynüddîn-i Hâfî ve Tasavvufî Görüşleri", Tasavvuf, İstanbul, 2009, sayı: 24, ss. 162-171

5- "The Concept of Hikmah in Early Islamic Thought ", Tasavvuf, İstanbul, 2009, sayı: 24, ss. 151-161

Yayınlanmış Söyleşiler

1- "Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile Söyleşi", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 7, ss. 33-92 (Ethem Cebecioğlu ve Ali Çınar ile birlikte)

2-“Prof. Dr. Mustafa Kara ile Söyleşi", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 455-522 (Ethem Cebecioğlu, Ali Çınar, Mustafa Aşkar, Yüksel Göztepe, İhsan Soysaldı, Mustafa Çakmaklıoğlu ile birlikte)

3-Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile Söyleşi, Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 393-428. (Ethem Cebecioğlu ve Sevim Yılmaz ile birlikte)

4-Prof.Dr. Mustafa Tahralı İle Söyleşi, Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 65-92. (2001 yılında tarafımızdan yapılan ve 2003 yılında Ethem Cebecioğlu başkanlığında bir grup akademisyen tarafından yapılan ropörtaj Necdet Tosun tarafından yayına hazırlanmıştır)

5. Rıza Çöllüoğlu Hoca İle Söyleşi, www.kalem.org.tr (21.10.2013.)

6. Abdullah İşler Hoca ile Mülakat, Vahit Göktaş, Kırgızistan Notları, ilahiyat yay, Ankara 2013, Kitabın 38-67 sayfaları arası.

7. Mustafa Altınoluk Efendi ile Mülakat, Vahit Göktaş, Visale Yolculuk, Ankara 2013. 

L. Projelerde yaptığı görevler:

L1. Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için ders danışmanı ve uygulama öğretim elemanı (2002 - …).

L2. İLİTAM Programı öğrencileri için hazırlanan “Tasavvuf” ders kitabında “Haller ve Makamlar” ve “Ahilik ve Fütüvvet” ve “Tasavvufun Bazı Meseleleri” ünitelerinde yazarlık, aynı programda soru hazırlama komisyonu üyeliği, TVA (Ankara Üniversitesi İnternet Televizyonu) aracılığıyla ve yüz yüze etkileşimlerde ders sunumu ve akademik danışmanlık (2005 - …) 

L3. Tarihte Müslümanlar, Madde yazarlığı

L4. Kırgızıstan Osh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Kordinatör yardımcılığı, 2010-2011.

L5. Yüzyılın Alimleri Esad Erbili Hz.I-II, Semerkand TV,  Ekim 2017.

L6. Ankara’nın Tarihi Camilerinin Tanıtımı, Kanal A Televizyonu 2001, Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu’na Asistan olarak.

L7. "Uzun İnce Bir Yoldayız" TRT TSR (Nefsin Mertebeleri), (Remziye Ege İle Birlikte), (12.05.2014)

L8."Avrupada İslam ve Yurtdışında Din Hizmetleri" Diyanet Saati  Gönül Sohbeti TV Programı, Almanya Köln, (Prof. Dr. Seyfettin Erşahin ve  Öğrt. Gör. Mehmet Akın'la Birlikte) 30.05.2014

L9. `Erenler Sofrasi` Ramazan Programı, TRT Haber 2014.

L10. "Gariplerin Kitabı" Muhammed Es'ad Erbili ve Hatıraları, Erkam Radyo (Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu ile birlikte)

L11. İrfan Meclisi, TRT Türkiyenin Sesi Radyosu, 2019-2020 (Ethem Cebecioğlu ile birlikte)

L12. Gönül Mimarları, TRT TSR, 2021 (Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu ile birlikte)

 

M. Bilimsel dergi yazı işleri müdürü, sekreterlik ve redaktörlük:

M1.  Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi

M2. Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2011-…).

M3. Kirgizistan Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, sayı: 13-14.

M4. AKADEMİAR, Akademik İslam Araştırmaları Dergisi (Yazı İşleri Müdürü)

N. Bilimsel dergi yayın kurulu üyeliği:

N1. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi

N2.Akbaşat Dini Kültürel ve Edebi Dergi (Kırgızistan)

N2. Akademiar, Akademik İslam Araştırmaları Dergisi (Ankara)

O. Bilimsel kitap ve dergi editörlüğü:

O1. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (2006-…).

O2. Mevlânâ Söyleşileri, Vefa Yay 2010, ss. 296.

03. Ethem Cebecioğlu, Mevlânâ Üzerine Bazı Notlar, Büyük Selçuklu Eğitim Vakfı Yay, 2009; Sami Efendi Vakfı Yay, 2010.

04. Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bişkek 2012, sayı 13-14.

05.  Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bişkek 2013, sayı 15-16.

06."Ethem Cebecioğlu 20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menakıbı, Allah Dostları Serisi 7, Kalem Eğitim Kültür Derneği Yayınları, İstanbul 2013, s. 248

07. "Adem Çatak, İlköğretim 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı", Başaran Yayınları, 2008

08. 3-4 Mayıs 2017 II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara Kalem Neşriyat, Ankara 2017.

09. Ethem Cebecioğlu, Allah Dostları I, Ankara Kalem Neşriyat, Ankara 2018.

10. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu III, IV, V Ankara Kalem Neşriyat 2018-2019, 2020.

11. İdris Polat,  Aşkın Nefesi Zikir,  Çizge Yay., Adana 2020.

12. Seher İncileri, Derleyen: Ali Çınar, Takdim Yazısı (V. Göktaş), Ankara Kalem Neşriyat, 2020.

Bilimsel dergi hakemliği (Hakem Kurulu)

1.Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, sayı: 30.

2. Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

3. Ankara üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

4.Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2)

5. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

6.İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, İTOBİAD

7. İslami Araştırmalar Dergisi (Journal of İslamic Research)

8. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013.

9. Marife Dergisi, Konya, 2014.

10. Esosder Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, issn 1304-0278

11. Karadeniz Teknik Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, Rize 2014.

12. Bülent Ecevit Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi.

Danışma Kurulu Üyeliği

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, İTOBİAD

İslami Araştırmalar Dergisi (Journal of İslamic Research) (2010)

Toplum Bilimleri Dergisi

Bilim Kurulu Üyeliği

Uluslar arası Kastamonu’nun Manevi Mimarları ve Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Şeyh Şaban-ı Veli Değerler Eğitimi Araştırma Merkezi, 04-06 Mayıs 2014. 

II. Uluslararası İpek Yolu Konferansı, Türkiye Orta Asya Ilişkilerinin Dünü Bugünü Geleceği, 20-23 Mart 2015. Düzenleyen Kurumlar: İstanbul Sabahattin Zaim Ün., Kırgız Türk Manas Ün., Ahmet Yesevi Ün.  ADAM Derneği.

İdari Görevler

Kırgızistan Cumhuriyeti Oş Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi Dekanı, 2011-2013

Ankara Üniversitesiiİlahiyat Fakültesi muafiyet komisyon üyesi, 2014- 

Yönetim Kurulu üyeliği ve Dernek Üyeliği 

Kırgızistan Cumhuriyeti Oş Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2013

İLEDER (İlim ve Eğitimciler Derneği), Geçici Yönetim Kurulu Üyesi (Hasköy) 2015

ADAM (Ankara Düşünce Araştırma Merkezi). Hamamönü, 2014

İLMAR (İlmi ve Metododolojik Araştırmalar Derneği). Anıttepe Turgut Reis, 2013

KALEM Derneği. (Hacı Bayram Şeyh İzzettin Sokağı) 2017

Danışmanlığında Yürütülen Tezler

Yüksek Lisans

Miyase Aydın, Galip Kuşçuoğlu’nun Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri (Yüksek Lisans) (Tamamlandı)

Elvan Sesli, Münir Derman’ın Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri (Yüksek Lisans) (Tamamlandı)

Edibe Geden,  Tasavvufi Egitimde Cocugun Ahlaki Gelisimi: Gazali ve Mevlana Ornegi,  (Tamamlandı)

Oğuz Çetin, Tasavvuf ve Sinema- Bab Aziz Filmi Örneği, (Tamamlandı)

Yunus Özmodanlı, Sufi Anlatı Alanı Olarak Sinema,  (Tamamlandı)

Saeyd Rashed Hassan Chowdury, Bengladeş’te Tasavvuf (Tamamlandı)

Doktora
Muhammed Ali Yıldız, Akşemseddin’de Allah, Kainat, İnsan (Tamamlandı)
Fatma Gedik, Sehl-i Tüsteri ve Tasavvuf Anlayısı, (Tamamlandı)

Tolga Keskin, (Sufilerin İktisat Anlayışı ve Uygulamaları (Tamamlandı)

Abdurrahman Akçam, Amerikalı Mühtedi Şazeli Tarikatı Şeyhi Nuh Hamim Keller’in Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Düşüncesi (Tamamlandı)

Emine Elif Çakmak İgalci, Okul Öncesi Eğitim Bağlamında Tasavvufi Eğitim (Tamamlandı)

Kullandığı Burslar ve Yurtdışı Araştırmaları

Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Dil Bursu, Ürdün Yarmuk üniversitesi ve Ürdün üniversitesi, 2002-2003 eğitim öğretim yılı 1 yıl.

Kanada Toronto üniversitesi, 2008-2009  (6 ay)

Kanada Toronto üniversitesi, 2009-2010 (3 ay)

Kanada Toronto üniversitesi, 2010-2011 (3 ay)

Aldığı Sertifikalar

Rusca Dil Kursu (C kuru), TTÖMER BİŞKEK, Kırgızistan.

Kırgızca Dil Dursu, Dil Eğitim Merkezi, Kırgızistan.

TESL (Teaching English Second Language) Sertifikası, 2010-Canada.

Hansa Language Center, Dil Eğitimi Sertifikası, 2009, Canada.

Hansa Language Center, Business English Sertifikası, 2011, Canada.

Ürdün üniversitesi Arapça Dil Eğitimi Sertifikası, 2002, Ürdün.

Yermuk üniversitesi Arapça Dil Eğitimi Sertifikası, 2002, Ürdün.