DOÇ.DR. SEHER YALÇIN    
Adı : SEHER
Soyadı : YALÇIN
E-posta : yalcins@ankara.edu.tr
Tel : 3633350-3115
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

1. Adı Soyadı: Seher YALÇIN 

2. Doğum Tarihi: 27.01.1986

3. Unvanı: Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu

 Derece

Bölüm

Kurum

Yıl

Doçent

Ölçme ve Değerlendirme

Ankara Üniversitesi

Ocak 2019

Post-Doktora

 

 

İstatistik ve Yöntembilim Bölümü

 

Tilburg Universitesi

 

Nisan – Temmuz 2016

 

Doktora

Ölçme ve Değerlendirme


Ankara Üniversitesi

2011-2015

Yüksek Lisans

Ölçme ve Değerlendirme

Ankara Üniversitesi

2009 – 2011

Lisans

Sınıf Öğretmenliği

Ankara Üniversitesi

2005 – 20095. Eserler

A. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Yalçın, S. (2019). Öğretmen adaylarının 21. yy. becerilerini ölçmek için kullanabilecekleri araçlar hakıinda farkındalıkları ve yeterlik algıları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 383-398. Doi:10.17240/aibuefd.2019.19.43815-466819

A2. Yalçın, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 183-201. Doi:10.30964/auebfd.405860

A3. Yalçın, S. (2017). The effect of latent classes formed according to the affective characteristics of students on differential item functioning based on sex. İlköğretim Online16(4), 1917-1931.

A4. Yavuz, H. Ç., İlgün Dibek, M., & Yalçın, S. (2017).Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler. İlköğretim Online, 16(1), 178-196.

A5. İlgün Dibek, M., Yalçın, S., & Yavuz, H. Ç. (2016). Matematik Okuryazarlığı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım Becerileri Arasındaki İlişki: PISA 2012. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 39-58.

A6. Yalçın, S. (2016). Ölçme ve Değerlendirme Alanındaki Dergilerde Yayımlanan Makalelerin İçerik Analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi49(1), 65-84.

A7. Demirtaşlı, N., Yalçın, S., & Ayan, C. (2016). The development of IRT based attitude scale towards educational measurement course. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 7(1), 133-144.

A8.  Yalçın, S., & Tavşancıl, E. (2015). The factors explaining the differential item functioning in the administration of TIMSS 2011 science test according to gender. Educational Sciences and Practice, 14 (27), 1-21.

A9. Yalçın, S. & Şengül Avşar, A. (2014). Eğitim Fakültesi Meslek Bilgisi Derslerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 79-90. [Online]: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/epod/article/view/5000068707/5000076640

A10. Kutlu, Ö., Yalçın, S. ve Pehlivan, E. B. (2010). İlköğretim programında yer alan kazanımlara dayalı soru yazma ve puanlama çalışması. İlköğretim Online, 9(3), 1201-1215. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr.

 

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

B1. Bayraktar, A., & Yalçın, S . (2019). Examining Preservice Teachers’ Questioning and Feedback in Teaching Practicum Course. Journal of Education and Future, (16), 17-28 . DOI: 10.30786/jef.512638

B2. Yalcin, S. (2019). Competence Differences in Literacy, Numeracy, and Problem Solving According to Sex. Adult Education Quarterly, 69(2), 101 –119. Doi: 10.1177/0741713619827386.

B3. Yalcin, S. (2019). Use of Mixed Item Response Theory in Rating Scales. International Electronic Journal of Elementary Education. 11(3), 273-278. Doi: 10.26822/iejee.2019349251.

B4. Yalcin, S. (2018). Data Fit Comparison of Mixture Item Response Theory Models and Traditional Models. International Journal of Assessment Tools in Education, 5(2), 301–313. DOI: 10.21449/ijate.402806

B5. Yalcin, S. (2018). Determining Differential Item Functioning with the Mixture Item Response Theory. Eurasian Journal of Educational Research 74 (2018) 187-206. DOI: 10.14689/ejer.2018.74.10

B6. Yalcin, S. (2018). Multilevel classification of PISA 2015 research participant countries’ literacy and these classes’ relationship with information and communication technologies. International Journal of Progressive Education14(1), 165-176. DOI: 10.29329/ijpe.2018.129.12

B7.Yalcin, S., Demirtaşlı, R. N., İlgun Dibek, M., & Yavuz, H. Ç. (2017). The  Effect of Teacher and Student Characteristics on TIMSS 2011 Mathematics Achievement of Fourth-and Eighth-Grade Students in Turkey. International Journal of Progressive Education13(3), 79-94.

B8. Yalcin, S. (2017). Determining the relationships between selected variables and latent classes in students' PISA achievement. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 3(2), 589-603.  DOI: 10.21890/ijres.328089

B9.Yalçın, S. (2017). Teacher Behaviours Explaining Turkish and Dutch Students’ Mathematic Achievements. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 6(2), 174-182. Doi: 10.11591/ijere.v6i2.7596.

B10. İlgun Dibek, M., Yavuz, H. Ç., Tavsancil, E., & Yalcin, S. (2017). Adaptation of the relationship and motivation scale to the Turkish culture. Journal of Education and Learning6(3), 181-193. doi: 10.5539/jel.v6n3p181

B11. Raufelder, D., Bakadorova, O., Yalcin, S., İlgun Dibek, M., Yavuz, H. Ç. (2017). Motivational relations with peers and teachers among German and Turkish adolescents: A cross-cultural perspective. Learning and Individual Differences55, 13-20. doi: 10.1016/j.lindif

B12. Yavuz, H. Ç., Demirtaşlı, R. N., Yalçın, S., & İlgün Dibek, M. (2017). The effects of student and teacher level variables on TIMSS 2007 and 2011 mathematics achievement of Turkish students. Education and Science, 42, 189, 27-47. doi: 10.15390/EB.2017.6885

 

B13. Yalçın, S., Yavuz, H. Ç., & İlgün Dibek, M. (2015). Content analysis of papers published in educational journals with high impact factors. Education and Science, 40, 182, 1-28.

 

B14. Tavşancıl, E. & Yalçın, S. (2015).  A Determination of Turkish Student’s Achievement Using Hierarchical Linear Models in Trends in International Mathematics-Science Study (TIMSS) 2011.  Anthropologist, 22(2), 390-396.

 

B15. Avşar Şengül, A. & Yalçın, S. (2015). Determining the parental variables that explain students’ reading success by using CHAID analysis. Education and Science, 40 (179), 1-9. DOI: 10.15390/EB.2015.2890.

 

B16. Yalçın, S., Şengül, A., Demirtaşlı, N., Barış-Pekmezci, F. & Pehlivan, E. B. (2014). The Role of Parents on Turkish Students’ Reading Achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4393 – 4396.

 

B17. Yalçın, S. & Tavşancıl, E. (2014). The comparison of Turkish students’ PISA achievement levels by year via data envelopment analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(3), 961-968. DOI: 10.12738/estp.2014.3.1748.

 

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

 

C1. Yalçın, S. (2016, Eylül). Öğrencilerin PISA Başarısındaki Gizil Sınıfların ve Bazı Değişkenlerle Gizil Sınıfların İlişkilerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi'nde sunulan bildiri. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

C2. Demirtaşlı, N., Yalçın, S. ve Ayan, C. (2014, Haziran). Ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutum ölçeğinin çok kategorili madde tepki kuramı modellerine dayalı olarak ölçeklenmesi. IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi'nde sunulan bildiri. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

C3. Yalçın, S. (2012, Eylül). TIMSS 2007 bilişsel alan testlerinde öğrenci başarılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi'nde sunulan bildiri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

C4. Kutlu, Ö., Yalçın, S. ve Pehlivan, E. B. (2010, Nisan). İlköğretim programında yer alan kazanımlara dayalı soru yazma ve puanlama çalışması. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nda sunulan bildiri. Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

C5. Kutlu, Ö., Pehlivan, E. B. ve Yalçın, S. (2009, Mayıs). İlköğretim programında yer alan kazanımlara dayalı soru yazma çalışması. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu'nda sunulan bildiri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

 

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

 

D1. Bayraktar, A. & Yalçın, S. (2019, 19-22 Haziran). Tasarım ve Beceri Atölyelerinin Açıldığı Okullardaki Öğretmenlerin Bu Atölyelere İlişkin Tutumları. Paper presented at 5th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara Üniversitesi, Ankara.

D2. Ergül, C., Bahap Kudret, Z., Akoğlu, G., Ökcün Akçamuş, M. Ç., Kiliç Tülü, B. & Yalçin, S. (2019, 19-22 Haziran). Birinci Sınıftaki Okuma Becerileri Yazma Başarısını Ne Düzeyde Yorduyor?. Paper presented at 5th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara Üniversitesi, Ankara.

D3. Ergül, C., Bahap Kudret, Z., Akoğlu, G., Ökcün Akçamuş, M. Ç., Kiliç Tülü, B. & Yalçin, S. (2019, 19-22 Haziran). Birinci Sınıftaki Yazma Başarısını Yordayan Değişkenler: Dil, Erken Okuryazarık Ve Bilişsel Beceriler. Paper presented at 5th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara Üniversitesi, Ankara.

D4. İnan, B., Bakkaloğlu, H., Ökcün Akçamuş, M. Ç., & Yalçın, S. (2019, 19-22 Haziran). OSB Olan Çocuklar İçin Geliştirilmiş Olan Sosyal İletişim Kontrol Listesi-Revize Versiyonunun Türkçe Uyarlama Çalışması. Paper presented at 5th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara Üniversitesi, Ankara.

D5.  Bayraktar, A. & Yalçın, S. (2018, 04-07 Eylül). Examining Preservice Teachers’ Asked Questions and Given Feedback. Paper presented at European Conference on Educational Research (ECER), Bolzano, Italy.

D6.  Demirtaşlı, R. N., Yalçın, S., Kalender, İ., Gül, E., Ayan, C., Uyumaz, G., Şahin Kürşad, M., & Kamış, Ö. (2018, 05-08 Eylül). Applicability of the Theoretıcal Exam for Candidates of Driving Licence Trainees As The Computer Adaptive Test. Paper presented at 6th International Congress On Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Kosova.

D7.  Yalçın, S. (2018, 05-08 Eylül). Use of Mixed Item Response Theory in Rating Scales. Paper presented at 6th International Congress On Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Kosova.

D8. Yalçın, S. (2018, 11-12 Mayıs). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sinavi Türkçe Maddelerinin Yanlilik Açisindan Değerlendirilmesi. Paper presented at 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

D9.  Demirtaşlı, R. N., Yalçın, S., Ayan, C., Şahin Kürşad, M. & Kamış, Ö. (2018, 2-5 Mayıs). Trafikten Şikayetim Var!: Yaya ve Sürücü Gözüyle. Paper accepted at Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJER). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

D10. Demirtaşlı, R. N., Yalçın, S., Gül, E., Ayan, C., Uyumaz, G., Şahin Kürşad, M., Sırgancı, G. & Kamış, Ö. (2018, 18-22 Nisan). Development of Item Bank Based on Item Response Theory for Motor Vehicle Driver Trainees Theoretical (Written) Exam.     27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018). Atatürk Üniversitesi, Antalya.

D11. Yalçın, S. (2018, 11-14 Nisan). Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin 21. yy Becerilerini Ölçmek İçin Kullanabilecekleri Araçlar Hakkında Yeterlik Algıları ve Farkındalıkları. Paper presented at 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Gazi Üniversitesi, Ankara.

 

D12. Yalçın, S. & Kartal, B. (2018, 11-14 Nisan). Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hazırladığı İlköğretim Üçüncü Sınıf Matematik Ders Kitaplarının İncelenmesi. Paper presented at 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Gazi Üniversitesi, Ankara.

 

D13. Yalçın, S. (2017, 11-14 Mayıs). Multi-level Classification of Literacy of Individuals in the Field of Educational Sciences and Teacher Training According to PIAAC Research. Paper presented at 9th International Congress of Educational Research. Ordu Üniversitesi, Ordu.

 

D14. Yalçın, S. (2017, 11-14 Mayıs). Multilevel Classification of PISA 2015 Research Participant Countries’ Literacy and These Classes’ Relationship with Information and Communication Technologies. Paper presented at 9th International Congress of Educational Research. Ordu Üniversitesi, Ordu.

 

D15. Demirtaşlı, N. Yavuz, H. C., Yalçın, S., & İlgün Dibek, M. (2016, 31 Mayıs - 3 Haziran). The Investigation of the Effects of Teacher and Students Characteristics in Mathematics Achievement in TIMSS 2007 and TIMSS 2011. Paper presented at 3th International Eurasian Educational Research Congress. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,  Muğla.

 

D16. Yalçın, S., & İlgün Dibek, M., Demirtaşlı, N., & Yavuz, H. C. (1-4 Temmuz 2016). The Effect of Teacher and Student Characteristics on TIMSS 2011 Mathematics Achievement or Fourth and Eighth Grade Students in Turkey. Paper presented at International Test Commission (ITC) Conference. Vancouver, Kanada.

 

D17. Tavşancıl, E. & Yalçın, S. (2015, Haziran). Attitudes of Primary School Prospective Teachers Towards Art         Education. Paper presented at 4th World Conference on Design and Arts. Christian University, St. Petersburg, Russia.

 

D18. Yalçın, S. (2015, Mayıs). Content Analysis of Research Articles in Measurement and Evaluation Journals. Paper presented at International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges. Ankara University, Ankara.

 

D19. Yalçın, S., Yavuz, H. Ç. & İlgün Dibek, M. (2015, Mayıs). An Examination of Articles Published in Educational Journals Having Highest Impact Factors: Content Analysis. Paper presented at International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges. Ankara University, Ankara.

 

D20. Tavşancıl, E. ve Yalçın, S. (2014, Nisan). Türk öğrencilerinin TIMSS 2011 matematik başarıları ile ilişkili değişkenlerin hiyerarşik lineer modeller ile belirlenmesi. Paper presented I. International Eurasian Educational Research Congress. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

 

 

E. Proje ve Benzeri Çalışmalar

 

Projenin/Araştırmanın Adı

Destekleyen Kuruluş

Projedeki/

Araştırmadaki

Görevi

Bütçesi (TL)

Başlangıç

Tarihi

Bitiş

Tarihi

115G058 numaralı "G-CAT - Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirilmesi" Projesi

TÜBİTAK -MEB

Araştırmacı

6.469.176 TL 

15.11.2017

15.03.2021

Özel Yetenekliler İçin Küresel Yaklaşımlara Evet!

TÜBİTAK destekli 4005 projesi

Araştırmacı/Uzman

90.580 TL

20.04.2018

20.12.2018

 

Eğitim Uygulamalarında Gizil Sınıf Analizi

 

TÜBİTAK- Yurt Dışı Bursu

 

Doktora Sonrası Araştırmacı

 

5700 Euro + Yol parası

 

 

03.04.2016

 

 

01.07.2016

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Teorik (Yazılı) Sınavının Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Olarak Geliştirilmesi

TÜBİTAK -MEB

Araştırmacı

159.664

1.5.2016

1.9.2017

 

F. Diğer Çalışmalar

F1. Yaşantılar Evreninden Anılar Örneklemi: Ölçmecilerden Geçerli ve Güvenilir Anılar. Yayına Hazırlayan: Kutlu, Ö.. Katkıda Bulunanlar: Altıntaş, Ö., Ayan, C., Doğan, D., Doğan Gül, Ç., Gül, E., Suna, H. E., Tunç, E. B. ve Yalçın, S. (2016). Anı Kitabı, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, No: 1, 502.

F2. Tavşancıl, E., Altıntaş, Ö., Yalçın, S., Ayan, C. ve Gül, E. (baskıda). Ankara Üniversitesi’nde Yürütülen Eğitim-Öğretimin Niteliğine İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri ve Önerileri. ANKÜDEM destekli araştırma çalışması.

F3. Öğretmen Eğitiminde Güncel Sorunlarımız ve Efsane Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık, Yayına Hazırlayanlar: Koç, N. ve Yalçın, S. (2015). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, No: 213

F4. MTSKS - Soru Oluşturma ve Geliştirme Çalıştayı - Afyon (Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ekim - 4 Kasım) - Moderatör

F5. ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü SPSS ile Veri Analizi Çalıştayı – I (22 Şubat 2011)

         (Eren Can Aybek ile birlikte Çalıştay yürütücülüğü)

F6. ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü SPSS ile Veri Analizi Çalıştayı – II (8 Mart 2011)

       (Eren Can Aybek ile birlikte Çalıştay yürütücülüğü)

F7. ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü SPSS ile Veri Analizi Çalıştayı – III (5 Nisan 2011)

       (Eren Can Aybek ile birlikte Çalıştay yürütücülüğü)

F8. ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü SPSS ile Veri Analizi Çalıştayı – IV (19 Nisan 2011)

       (Eren Can Aybek ile birlikte Çalıştay yürütücülüğü)

G. Çevirisi Yapılan Kitap Bölümleri

G1. Plano Clark, V. L. & Ivankova, N. V. (2016). Mixed methods research a guide to the field. CA: Sage. Çeviri editörü: Ö. Çokluk. (2018). Karma Yöntemler Araştırma Alanı için Bir Rehber. Bölüm çevirmeni: S. Yalcin, Çevrilen bölüm: Karma Yöntemler Araştırmaları Nasıl Kullanılır? Temel Karma Yöntemler Desenlerini Anlama (s. 105-133). Ankara: Nobel Yayıncılık.

G2. Plano Clark, V. L. & Ivankova, N. V. (2016). Mixed methods research a guide to the field. CA: Sage. Çeviri editörü: Ö. Çokluk. (2018). Sosyal Bağlamlar Karma Yöntemleri Nasıl Şekillendirir? Karma Yöntemler Araştırmalarında Kurumsal, Disiplinel ve Sosyal Etkileri Dikkate Alma (s. 247-270). Ankara: Nobel Yayıncılık.

H. Tezler ve Doktora Sonrası Araştırma

H1. Yüksek Lisans Tezi

Türk Öğrencilerin PISA Başarı Düzeylerinin Veri Zarflama Analizi İle Yıllara Göre Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Haziran 2011, Danışman: Prof. Dr. Ezel Tavşancıl

H2. Doktora Tezi

TIMSS 2011 Fen Uygulamasında Cinsiyete Göre Farklılaşan Madde Fonksiyonunu Madde, Öğrenci ve Okul Düzeyinde Açıklayan Değişkenler, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Temmuz 2015, Danışman: Prof. Dr. Ezel Tavşancıl

H3. Doktora Sonrası Araştırma

Türk ve Hollandalı Öğrencilerin PISA 2012 Matematik Başarısını Açıklayan Öğretmen Nitelikleri, Tilburg Universitesi, İstatistik ve Yöntembilim Bölümü, Hollanda, Nisan-Temmuz 2016, Danışman: Prof. Dr. Jeroen K. Vermunt

6. Verilen Hizmetiçi Eğitimler

6.1. Ankara Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri alanında çalışan araştırma görevlilerine, Nicel Analiz Yöntemleri [Hipotez Testleri, Normallik Varsayımı ve Testleri, Temel İstatistiksel Testler (t testi, Kruskal Wallis, Mann Whitney U, Anova, ki kare vb), SPSS’te veri girişi, temel istatistiksel testlerin yapılması ve analizlerin Yorumlanması] konularında 6-7 ve 8 Şubat 2017 tarihlerinde teorik ve uygulamalı olarak toplam 18 saat hizmet içi eğitim verilmiştir.

6.2. Ankara Üniversitesi’nde Fen Bilimleri alanında çalışan araştırma görevlilerine, Araştırma Yöntemleri (Örneklem Seçimi) konusunda 5 ve 26 Nisan 2017 tarihlerinde 3'er saat hizmet içi eğitim verilmiştir.

6.3. Ankara Üniversitesi’nde Fen Bilimleri alanında çalışan araştırma görevlilerine, Araştırma Yöntemleri (Veri Toplama Aracı Geliştirme-Geçerlik ve Güvenirlik) konusunda 27 ve 28 Nisan 2017 tarihlerinde 3'er saat hizmet içi eğitim verilmiştir.

6.4. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Tasarım ve Beceri Atölyelerinde Görev Alacak Öğretmenleri Yetiştirme Kursu kapsamında, 06-07 Şubat 2019 tarihlerinde beş saat hizmet içi eğitim verilmiştir.

7. Burs ve Ödüller

7.1. TÜBİTAK Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı (2211)

7.2. TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Burs Programı (2211)

7.3. TÜBİTAK Yurt Dışı Post-Doktora Bursu (2219)

7.4. TÜBİTAK Eşik Üstü Ödülü (Ufuk 2020)

8. Üye Olunan Dernekler

8.1. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER)