PROF.DR. ZÜLFİKAR GÜNGÖR    
Adı : ZÜLFİKAR
Soyadı : GÜNGÖR
E-posta : zgungor@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 68 00/1373
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/zulfikar-gungor
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Zülfikar Güngör

Doğum Tarihi: 1962

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Ankara  Üniversitesi

1985

Y. Lisans

Türk-İslâm Edebiyatı

Ankara Üniversitesi

1994

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Türk-İslâm Edebiyatı

Ankara Üniversitesi

2000

Doçentlik

Eski Türk Edebiyatı

Ankara Üniversitesi

2010

 

Yüksek Lisans Tezi  : “Tahirü’l-Mevlevî (Olgun) Hayatı, Eserleri ve Dinî Edebiyatla İlgili Şiirleri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara 1994, (Danışman: Doç. Dr. Ali Yılmaz).

 

Doktora Tezi: ““Türk Edebiyatı’nda Manzum Hilye-i Nebevîler ve Nesimî Mehmed’in Gülistân-ı Şemâil'i”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2000,  (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Akkuş).

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 İlahiyat Fakültesi Ankara Üniversitesi

1993-2000

Dr.Ar.Gör.  

 İlahiyat Fakültesi Ankara Üniversitesi

2000-2003

Yar.Doç.

 İlahiyat Fakültesi Ankara Üniversitesi

2003- 2010

Doçent

 İlahiyat Fakültesi Ankara Üniversitesi                          

2010-2015

Profesör

 İlahiyat Fakültesi Ankara Üniversitesi                          

2015

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Koçyiğit, İ., “Nasır Abdulbaki Dede Hayatı Eserleri ve Divânı”, Ankara Üniversitesi, 2005.

                 Karaca, Mine, “Birrî Mehmet Dede Dîvânı’nın Muhteva İncelemesi”, Yüksek Lisans Tezi,  Ankara Üniversitesi, 2008.

     Özçelik, Kenan, “Yûsuf-ı Meddâh ve Maktel-i Hüseyn (İnceleme-Metin), Yüksek Lisans Tezi,  Ankara Üniversitesi, 2008.

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

-Mermer, Kenan, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Değişen Paradigmada Metafizik Farklılık: Abdülhak Hamid Tarhan”, Ankara Üniversitesi, 2010.

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

-Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi yazma eserler katalog çalışmasında proje yürütücüsü, Ankara 1999. Proje sorumlusu: Doç. Dr. Mehmet Akkuş.

-Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi yazma eserler katalog çalışmasında proje yürütücüsü, Ankara 2004. Proje sorumlusu: Prof. Dr. Nesimi Yazıcı-Prof. Dr. Mehmet Akkuş.

 

Yurt Dışı Görevler :

-Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2011-2012.

 

İdari Görevler :

-      Yönetim Kurulu Üyeliği

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

-      Türkiye Yazarlar Birliği

 

Verdiği lisans ve lisansüstü dersler:

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Türk Edebiyatı (Lisans) 

  2

 

Dil ve Kültür (Lisans)

 2

 

Osmanlıca Dinî ve Edebî Metinler II (Y.Lisans)

 2

 

Tasavvuf Edebiyatı II (Doktora)

2

 

Nazım Şekilleri ve Türleri II (Doktora)

2

 

Türk Edebiyatı (Lisans) 

2

 

Osmanlıca Dinî ve Edebî Metinler I (Y.Lisans)

2

 

Nazım Şekilleri ve Türleri I (Y.Lisans)

2

 

Tasavvuf Edebiyatı I (Doktora)

2

 

Türk Halk ve Âşık Edebiyatı I (Doktora)

2

 

Dil ve Kültür (Lisans) 

2

 

Osmanlıca Dinî ve Edebî Metinler II (Y.Lisans)

2

 

Nazım Şekilleri ve Türleri II (Y.Lisans)

2

 

Tasavvuf Edebiyatı II (Doktora)

2

 

Türk Halk ve Âşık Edebiyatı II (Doktora)

2

 

 

  

ESERLER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1. “Azîz Mahmûd Hüdâyî Divanında Hz. Muhammed İmajı”, (Azîz Mahmûd Hüdâyî Uluslar Arası Sempozyumu / 20-22 Mayıs 2005-İstanbul), Azîz Mahmûd Hüdâyî Uluslar Arası Sempozyum Bildirileri I-II, İstanbul t.y., I/437-448.

2.  “Çorumlu Bir Mutasavvıf Şair: Çerkez Şeyhi Hacı Ömer Lütfi Efendi”, (Uluslararası Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu/23-25 Kasım 2007 Çorum); Uluslararası Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu I-III, Çorum 2008, I/561-571.

3. “Bir Edebî Tür Olarak Hilyeler”, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şahaseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu/16-17 Nisan 2009 Bursa), Bir Kutlu Doğum Şahaseri Mevlid ve Süleyman Çelebi, (Editörler: Bilal Kemikli-Osman Çetin), TDV. Yayy., Ankara 2010, s. 71-89.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. “Mehmet Akkuş Hocamız”, Türkish Studies, Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi, Volume 11/17 Fall 2016, s. II-IX.


Ulusahakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. “Tâhirü'l-Mevlevî'nin Hallâc-ı Mansur'a Dair Risalesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1999, XXXIX, 581-597.

2.“İlim ve Gönül Dünyâmızdan Kayan Yıldız: Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocamız.”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl 2, S. 6, Mayıs 2001, s. 7-17.

3. “Beyânü'l-Hak'dan: Mevlana Hüseyin Vaiz ve Tefsir-i Hüseynî”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl 3, S. 9, Temmuz-Aralık 2002, s. 363-368.

4. “Türk Edebiyatı'nda Hilye-i Nebevî Türünün Doğuşu Gelişimi ve Sebepleri”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl 4, S. 10, Ocak-Haziran 2003, s. 185-199.

5. “Sebilü'r-Reşâd'dan: Senûsî Tarikatı Şeyhi es-Seyyid Ahmed Senûsî (ö.1933)'nin Sivas Hutbesi”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl 4, S. 10, Ocak-Haziran 2003, s. 343-347

6. "Muhyiddin İbn Arabî Hakkında Louis Massignon'un Eleştirileri ve Veled Çelebi (İzbudak)'nin Cevapları", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl 4, S. 11, Temmuz-Aralık 2003, s. 377-406.

7. “Ahlâkî ve Edebî Bir Osmanlı Dergisi: Mekârimü’l- Ahlâk”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl 5, Sayı 12, Ocak Haziran 2004, s. 225-238.

8. “Osmanlı Döneminde Çorumlu Dîvân Şâirleri”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 4, C. IV, Sayı 7-8, (2005/1-2), s. 59-76.

9. “Son Mesnevîhânlardan Tâhirü’l-Mevlevî ve Mevlevîlik Hakkındaki Bazı Görüşleri”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 9, Sayı 3, Temmuz-Eylül 2009, s. 173-186. 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.“Hulûsî-i Darendevî Divân’ında Hz. Muhammed (s.a.v.)”, (III. Darende Somuncu Baba ve  Hulûsi Efendi Kültür Etkinlikleri 21 Haziran 2003), Hulûsi Efendi Güldestesi, Ankara 2003, s. 23-44.

2. “Edebiyatımızda Gül Sembolü ve Peygamberimiz”, Gül Kitabı Gül Kültürü Üzerine İncelemeler, (2-3 Haziran 2005-Isparta), s. 29-38.

3. “Türk-İslâm Edebiyatının Kaynağı Olarak Kur’an-ı Kerîm”, İslâmî İlimler Dergisi 1. Kur’an Sempozyumu, Çorum 2007, s. 178-188.

4. “Türk-İslâm Edebiyatı’nın Kaynağı Olarak Hadisler”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu,  (20-22 Nisan 2007/Çorum), Çorum, Aralık 2007, s. 201-211.

5.-“İbrahim Hakkı Dîvân’ında Hz. Peygamber”, (2. Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu 7-9 Eylül 2007/Siirt), İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2008, s. 163-181.

6.“Gülzâr-ı Ma’nevî’de Ayet İktibasları Üzerine Değerlendirmeler”, (İbrahim Tennurî Sempozyumu 3 Haziran 2011/Kayseri), İbrahim Tennurî Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kayseri 2011, s. 238-247.

Kitaplar

1. Türk Dili ve Edebiyatı Tarihi, Ankara Üniversitesi İLİTAM Ders Kitabı, Ankara, 2006. (Prof. Dr. Ali Yılmaz ile birlikte).

2. Osmanlı Padişahlarından Hz. Muhammed’e Na‘tlar, Araştırma Yayınları, Ankara 2009.

3. Yeni Türk Şiirinde Cami ve Ezan, İlahiyat Yay., Ankara 2015.

 

Kitaplarda Bölümler:

 

1. “Tâhiru'l-Mevlevî (Olgun)”, Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, İstanbul 1996, C. 9, s. 453-460.

2. “Osmanlı Türkçesine Giriş”, Osmanlı Türkçesi, (Prof. Dr. Mehmet Akkuş-Prof. Dr. Ali Yılmaz, Doç. Dr. Zülfikar Güngör, Doç. Dr. Abdülmecit İslamoğlu), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayını, Ankara 2011, s. 1-29.

3“Kamil Sarıateş ve Mevlidi”, Mevlid Külliyatı (I-III), (Editörler: Prof. Dr. Mehmet Akkuş-Prof. Dr. Bilal Kemikli), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Ankara 2016, III/181-203.

Diğer Yayınlar:

 

1. “Önemli Bir Kaynak: Mevzûâtu'l-'Ulûm”, Diyanet Aylık Dergi, Haziran 96, S. 66, s. 29-31.

2. “Önemli Bir Biyografik Eser: eş-Şakâiku'n-Nu'mâniyye”, Diyanet İlmî Dergi, C. 33, S. 1, Ocak-Mart 1997, s. 107-120.

3. “Ramazan ve Ramazan Kültürümüz”, Yeni Dünya Aylık İlmî Fikrî Kültürel Dergi, Yıl 6, S.63, Ocak 99, s. 12-13.

4. “Edebiyatımızda Hz. Peygamber Sevgisi”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı 161, Mayıs 2004, s.56-57.

5. “Geleneksel Kültürümüzde Aşk”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı 162, Haziran 2004, s.8-11.

6. “Kültür ve Edebiyatımızda Nevrûz”, Somuncu Baba Kültür Edebiyat ve Araştırma Dergisi, Yıl 11, Sayı 5, Mart-Nisan 2005, s. 42-45.

7. “Müslüman Hayatı ve Camilerimiz”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı 178, Ekim 2005 sayısının eki olan Medeniyetin Başladığı Yer Cami Kitapçığı, s. 22-25.

8. “Hay’dan Gelen Hû’ya Gider”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Mayıs 2005, Sayı 73, s. 51-52.

9. “Düşmez Kalkmaz Bir Allah”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Haziran 2005, Sayı 74, s. 46.

10. “Yalnızlık Allah’a Mahsus”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Sayı 75, Temmuz 2005, s.44.

11. “Biri Bilmeyen Bini Bilmez”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Sayı 76, Ağustos 2005, s.48.

12. “İyilik Et Denize At Balık Bilmezse Hâlık Bilir”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Sayı 77, Eylül 2005, s.50.

13. “Niyet Hayır Akıbet Hayır”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Ekim 2005, Sayı 78, s. 58.

14. “Sırat-ı Müstakime Ulaştıran Dergâhımız Var”, Somuncu Baba Kültür Edebiyat ve Araştırma Dergisi, Yıl 22, Sayı 176, Haziran 2015, s. 10-13.