DR.ÖĞR.ÜYESİ ZEYNEP BAHAP KUDRET    
Adı : ZEYNEP
Soyadı : BAHAP KUDRET
E-posta : zkudret@ankara.edu.tr
Tel : 0312 3633350/3021
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı:

Zeynep BAHAP KUDRET

İletişim Bilgileri:

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 06590 Cebeci Ankara

Tel: 0312 363 33 50/3021

E-posta Adresi:

zkudret@ankara.edu.tr, zeynepbahap@gmail.com

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doktora

Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim

Ankara Üniversitesi

2016

Yüksek Lisans

Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim

Ankara Üniversitesi

2009

Lisans

Sınıf Öğretmenliği

Hacettepe Üniversitesi

2006

Yüksek Lisans Tezi: Kaynaştırma ortamlarında eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere fen bilgisi öğretiminde sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının etkililiği. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Danışman: Prof. Dr. Gönül Akçamete

Doktora Tezi: Okumada başarılı olan ve olmayan öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ile özetleme becerilerinin incelenmesi. Danışman: Doç. Dr. Berrin Baydık

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

2018 Eylül-

Ar. Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

2016 Mayıs-2018 Eylül

Ar. Gör.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

2007-2016


UZMANLIK ALANLARI

Kaynaştırma ortamlarında okuma-yazma öğretimi, okuma güçlüğü, yazma güçlüğü, erken okuryazarlık,  fen bilgisi öğretimi, özel eğitimde öğretim yöntemleri, özel eğitimde yasal düzenlemeler

Dergilerde Editörlük, Editörler Kurulu Üyeliği, Editör Yardımcılığı, Akademik Danışmanlar Kurulu Üyeliği:

Editör Yardımcılığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2016 Ağustos-Halen

Projeler

Bursiyer (2011-2013), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen “5–6 Yaş Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Etkileşimli Kitap Okuma Programı’nın Etkililiğinin İncelenmesi” isimli proje (Bütçe: 146.716 TL).

 

Araştırmacı (Şubat 2018-Halen), TÜBİTAK tarafından desteklenen “5 yaş grubu çocukların dil, erken okuryazarlık ve bilişsel becerilerinin gelişimsel profile ve okuma becerilerini yordama gücü: 3 yıllık boylamsal bir çalışma” isimli proje (Bütçe: 455.790 TL).


Verdiği lisans düzeyindeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Teorik

Uygulama


2017-2018

Güz

AZE213 Gelişimsel Geriliği Olan Çocukların Özellikleri

3

0

AZE403 Yasalar ve Özel Eğitim

2

0

MZE401 Öğretmenlik Uygulaması I

2

8

OSB201 OSB’de Temel Becerilerin Kazandırılması

2

0

2017-2018

Bahar

AZE208 Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi

3

0

AZE302 Fen Bilgisi Öğretimi

3

0

MZE402 Öğretmenlik Uygulaması II

2

8

OSB204 OSB’de Beceri ve Kavram Öğretimi

2

0

 ESERLER

 

A.      Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A.1  Bahap Kudret, Z., & Baydık, B. (2016). Başarılı ve başarısız dördüncü sınıf okuyucularının okuduğunu anlama ve özetleme becerileri. Özel Eğitim Dergisi, 17(3), 317-346.

Aday Notu: Doktora tezinden üretilmiştir.

A.2  Ergül, C., Akoğlu, G., Sarıca, A. D., Karaman, G., Tufan, M., Bahap-Kudret, Z., Deniz, K. Z. (2016). An adapted dialogic reading program for Turkish kindergarteners from low socio-economic backgrounds. Journal of Education and Training Studies, 4(7), 169-184.

A.3 Sarıca, A.D., Ergül, C., Akoğlu, G., Deniz, K. Z., Karaman, G., Bahap-Kudret, Z., Tufan, M. (2014).    Ev erken okuryazarlık ortamı ölçeği – EVOK: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 6(2), 444-459. http://dx.doi.org/10.15345


B.      Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

B.1 Ergül ,C., Karaman, G., Akoğlu , G., Tufan, M., Kesiktaş, D., Bahap Kudret, Z. (2014).    Okul öncesi öğretmenlerinin “erken okuryazarlık” kavramına ilişkin bilgi düzeyleri ve sınıf uygulamaları. İlköğretim Online, 13(4), 1449-1472. doi: 10.17051/io.2014.71858 

B.2 Baydık, B., & Bahap-Kudret, Z. (2012). Öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin etkilerine ve öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 1-22.

B.3 Baydık, B., Ergül, C., & Bahap-Kudret, Z. (2012). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunları ve öğretmenlerin bu sorunlara yönelik öğretim uygulamaları, İlköğretim Online, 11(3), 778-789.

C.       Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

C.1 Bahap Kudret, Z. (2018). Davranış problemlerinin olası nedenleri ve davranış problemi türleri. G. Akoğlu (Eds). Davranış yönetimi içinde (Basımda). Ankara: Hedef Yayıncılık.

C.2 Bahap Kudret, Z. (2016). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu (OSB): Ülkemizde yasal düzenlemeler ve haklar. H. Diken & H. Bakkaloğlu (Eds.), Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu içinde (ss. 339-374). Ankara:Pegem Akademi.

D. Bildiriler

D.1. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildiriler:

 

D.1.1  Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Bahap-Kudret, Z. Demir, E., & Kılıç Tülü, B. (2018, Mayıs). Sesbilgisel farkındalık ve hızlı isimlendirme: Okuma başarısını yorduyor mu? 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumunda Sözlü Bildiri, Ankara, Türkiye.

D.1.2 Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç Tülü, B., &  Bahap-Kudret, Z. (2018, Mayıs). Çalışma belleği bileşenlerinin okuma ve yazma becerilerinin kazanımındaki etkileri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumunda Sözlü Bildiri, Ankara, Türkiye.

D.1.3 Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Kılıç Tülü, B., &  Bahap-Kudret, Z. (2018, May). Okul öncesi dönemde sosyoekonomik özelliklerin çalışma belleği performansına etkisi. Paper presented at the VIII.  International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Turkey.

D.1.4 Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Bahap-Kudret, Z., &  Kılıç Tülü, B., (2018, May). Erken okuryazarlık becerilerinin ediniminde sosyoekonomik düzeye ilişkin farklılıklar. Paper presented at the VIII.  International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Turkey.

D.1.5 Bakkaloğlu, H, Bahap Kudret, Z., & Kılıç Tülü, B. (2018, Nisan). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar için eğitsel değerlendirme protokolü geliştirme süreci. II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresinde Sözlü Bildiri, Antalya, Türkiye.

 

D.1.6 Bahap Kudret, Z., Ökçün Akçamuş, M., & Demir, Ş. (2017, Ekim). Özel eğitim öğretmenlerinin söz öncesi iletişim dönemindeki otizmli çocuklarla yaptıkları uygulamalar. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, Ankara.

D.1.7 Bahap Kudret, Z., & Baydık, B. (2017, May). Examining reading comprehension and summarizing strategy skills of successful and unsuccessful readers. Paper presented at the 6th Cyprus International Conference on Educational Research. Kyrenia, North Cyprus.

D.1.8 Bahap-Kudret, Z., Baydık, B., & Ceylan, M. (2016, June). Assessment of the writing skills of Turkish-speaking first graders with reading difficulties. Paper presented at the ISEI Children's Rights and Early Intervention Conference. Stockholm, Sweden.

D.1.9 Baydık, B., Bahap-Kudret, Z., & Ceylan, M. (May, 2015). School administrators' opinions on special education teachers' competencies. Paper presented at the International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges- ICEFIC, Ankara University.

D.1.10 Ergül, C., Sarıca, D. A., Akoğlu, G., Tufan, M., Bahap-Kudret, Z., Karaman, G.   (2014, Nisan). Anasınıfı Öğrencilerinin Ev Ortamlarındaki Erken Okuryazarlık Deneyimleri: Sosyo-Ekonomik Düzey Açısından Bir Değerlendirme.    Paper presented at the International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2014), Antalya. 

D.1.11 Ergül, C., Karaman, G., Kudret, Z., Akoğlu, G., Kesiktas, D. & Tufan, M. (2012). Effectiveness of Dialogic Book Reading to Improve Early Literacy Skills of Kindergartners. Paper presented at the The Division for Early Childhoold Conference, Minneapolis, ABD.

D.1.12 Baydık, B., & Bahap-Kudret, Z. (2011). Examining views of teachers on the effects of use of phonics in teaching reading and writing. Paper presented at the World Conference on Educational Technology, Kyrenia, North Cyprus.

 

E.2. Ulusal Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildiriler:

E.2.1 Akoğlu, G., Ergül, C., Tufan, M., Kesiktas, D., Karaman, G., Bahap-Kudret, Z. (2013). Etkileşimli kitap okuma programının alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkisinin incelenmesi. 7. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, Kocaeli.

E.2.2 Ergül, C.,  Akoğlu, G., Tufan, M., Kesiktaş, D.,  Karaman, G., & Bahap-Kudret, Z. (2013). Erken Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Etkileşimli Kitap Okumanın Etkililiği. 10. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda sunulmuş sözlü bildiri, İstanbul.

E.2.3 Ergül, C., Akoğlu, G., Tufan, M., Karaman, G., Bahap-Kudret,  Z., & Kesiktaş, D. (2012). Bir Erken Müdahale Programı Olarak Etkileşimli Kitap Okuma Programının Etkililiğinin İncelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, Trabzon.

E.2.4 Ergül, C., Akoğlu, G., Kesiktaş, D., Bahap-Kudret, Z., Karaman, G., & Tufan, M. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin kitap okuma davranışlarının incelenmesi. Uluslararası katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, Antalya.

E.2.5 Ergül, C., Demir, Ş., & Bahap-Kudret, Z. (2012). Sınıf öğretmenlerinin özgül öğrenme güçlüğüne ilişkin bilgi düzeyleri ve tanı almış öğrencilere yönelik uygulamaları. Uluslararası katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, Antalya.

E.2.6 Bahap-Kudret, Z., & Diken, İ.H. (2012). Kaynaştırma ortamlarında özel gereksinimli öğrencilere fen bilgisi öğretimi: Alanyazına bir bakış.  Uluslararası katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi’nde sunulmuş poster bildiri, Antalya.

E.2.7 Baydık, B., Ergül, C., & Bahap, Z. (2010). Sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunlarına ve akıcılığı artırmaya yönelik kullandıkları yöntemlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, Gaziantep.

E.2.8 Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Keçeli Kaysılı, B., Demir, Ş., & Bahap, Z. (2010). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenler hizmet öncesi eğitimlerini ve yeterliklerini nasıl değerlendiriyorlar? 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, Gaziantep.

E.2.9 Kargın, T., Acarlar, F., Altuntaş, Ş., &  Bahap, Z. (2008). Engelli çocuğu olan ve olmayan ailenin gelişim algıları, VI.   Ulusal Çocuk Kültürü Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri, Ankara.